Svetniki občinskega sveta so se 20. januarja sešli na 7. redni seji občinskega sveta, na kateri so obravnavali šest glavnih sklepov, največja pozornost pa je bila namenjena popravljenemu predlogu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016. V drugi točki dnevnega reda so svetniki glasovali o sprejetju predloga Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za boljše razumevanje problematike je župan na sejo povabil pomočnika direktorja javnega holdinga Snaga Ljubljana Igorja Petka, ki je pojasnil da so s predlogom odloka na Snagi namerno malce počakali, saj so želeli, da se uskladijo vse podrobnosti in tako odlok lahko velja enako za vse vključene občine. Razložil je, da ima MOL trenutno vse objekte za ravnanje z odpadki, da pa se bodo nekoč v prihodnosti odlagališča organizirala tudi v kateri drugi občini. Predlagan odlok v tem delu predstavlja standard, ki mora biti enak kot na MOL-u. Svetnike je zanimalo ali bo odlok prinesel spremembe v cenah oziroma stroških za občane, gospod Petek pa je razložil, da do večjih sprememb ne bo prihajalo, čeprav bo v prihodnjem mesecu neodvisno od odloka malce spremenjena cenovna politika. Razložil je, da je trenutni zbirni center za našo občino na Barju, kjer pa prihaja do zelo velikih obremenitev, zato je vsem v interesu, da se poišče tudi možnosti za ustanovitev novih zbirnih centrov. Svetniki so predlog odloka soglasno potrdili. V naslednjih točkah so potrdili tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta in Poslovnika Občine Dol pri Ljubljani ter predlog, s katerim bo olajšana katastrska ureditev ene od cest.

V nadaljevanju so svetniki podali svoje mnenje o popravljenemu predlogu proračuna, ki so ga predhodno zavrnili na 6. seji občnega zbora. Večina svetnikov je pohvalila delo občinske uprave, ki je uspela v zelo kratkem času pripraviti kakovosten popravek, v katerem je bila upoštevana večina pripomb iz pretekle seje, dodani so bili nekateri manjši projekti, NRP pa je podan v bolj pregledni obliki. Največ pripomb sta imela svetnika, ki zastopata Senožeti, saj v predlogu proračuna za 2016 ni predvidene postavke, ki bi vključevala investicijo v ta del občine. Svoja nasprotovanja sta podprla s statistiko, ki pravi, da Senožeti predstavljajo 13 % prebivalstva celotne občine in si kot take zaslužijo vlaganje v razvoj. Tako kot tudi ostale vasi, ki svoje želje izražajo na vaških odborih, imajo pravico, da svoje interese zagovarjajo na občinskem svetu, zato sta odločno napovedala, da predloga proračuna ne bosta podprla. Župan je pojasnil, da investicije v Senožeti v letu 2016 niso predvidene predvsem zato, ker je proračun zelo omejen, glede na to, da so bile v ta del občine v preteklih letih ves čas investirana visoka proračunska sredstva, pa je prednost tokrat dal vasem, ki so morale čakati na svojo vrsto. Poudaril je tudi, da je bilo veliko preteklih sredstev (predvsem za prenovo POŠ Senožeti) porabljenih neracionalno, zato, da bi se ugotovile morebitne nepravilnosti, pa je tudi napovedal temeljito revizijo. Svetnica Helena Rumič je izrazila svoje zadržke glede umestitve investicije za popravilo pokopališča v Križevski vasi med plazovne postavke, saj je mnenja, da je sanacija tam nujno potrebna in ne more biti odvisna od tega ali bo občina uspela pridobiti sredstva iz sofinanciranja. Direktor občinske uprave je pojasnil, da je sanacija pokopališča v Križevski vasi v prioritetnem planu in se bo izvedla neodvisno od možnosti sofinanciranja. Svetnica Nika Rovšek je izpostavila, da proračun ne predvideva sredstev za najem novih prostorov ali koncesije za vrtec, čeprav je potreba po varstvu predšolskih otrok v občini velika. Župan je pojasnil, da možnih prostorov za najem v občini ni več, da pa bodo koncesionarje skoraj zagotovo podprli, če se le pokaže interes za javno-zasebno partnerstvo. Rovškova je tudi izpostavila visoke stroške, ki so predvideni za delovanje knjižnice v občini, župan pa je pojasnil, da je to povezano z ureditvijo v preteklosti, ki zagotovo ni najbolj optimalna in se bodo v prihodnosti trudili, da jo optimizirajo. Čeprav knjižnica v času prenove ne posluje, mora občina še vedno financirati plačo obema knjižničarkama, četudi ti dve trenutno delata drugje. Rovškova je dala pobudo, da pri izgradnji rondoja na Vidmu župan poišče možnosti sofinanciranja s strani Domžalske občine, še enkrat pa je povprašala glede verjetnosti izvedbe varnih cest v Dolskem. Župan je pojasnil, da bo, v kolikor ne bo težav z lastniki, v Dolskem hkrati z izgradnjo sistema za zemeljski plin izgrajen pločnik od Mercatorja do Kulturnega doma, Energetika Ljubljana pa je potrdila tudi širitev sistema v »Zeleno ulico«, ki teče vzporedno z osnovno šolo Dolsko, s tem pa se bo uredilo tudi odvodnjavanje in izgradilo parkirišče ob šoli. Svetnik Željko Savič je pozdravil odločitev, da se v proračunu 48.000 EUR namenja prenovi kritičnega mostu nad reko Kamnico. Mihaela Mekše je izpostavila, da bi proračun moral vključevati tudi sredstva za komasacijo kmetijskih zemljišč, župan pa ji je pojasnil, da je projekt predvsem odvisen od tega ali bodo lastniki privolili v sofinanciranje ali ne. Oglasil se je še Jure Rabič, ki je pohvalil pripravljen proračun, saj je mnenja, da podpira prioritetne projekte in investicije, ki so v dobro vseh občanov. Svetniki so predlog proračuna sprejeli s 13 glasovi za, dvema proti in dvema zadržanima. O sprejetem predlogu proračuna je bila opravljena 15 dnevna javna razprava.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.