Podaljšan rok popolne zapore

Obveščamo, da je popolna zapora občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a)  podaljšana do vključno dne 28.2.2018.

Obvoz je možen po naslednjih cestah:

 • JP 569361
 • JP569201
 • JP569321 in
 • LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.

Zapora na lokalni cesti Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu

Sporočamo, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste od 17.11.2017 veljala popolna zapora lokalne ceste LC 071063 Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu. Zapora bo predvidoma trajala do 15.12.2017.

Obvoz bo urejen v smeri Šentjakob, Domžale, Ihan in obratno oziroma po glavni cesti G2-108/1181 Šentjakob –Ribče, regionalni cesti R3 644/1357 Šentjakob-Domžale ter po lokalnih cestah: lokalni cesti 071261 Karantanska cesta, 071351 Kopališka cesta, 071371 Ihanska cesta in 071063 Breznikova cesta.

ZAHTEVE ZA IZLOČITEV DOLOČENIH OBMOČIJ NOVEGA OPN IZ ZAZIDLJIVOSTI

Po javni razgrnitvi je bil z upoštevanimi stališči do pripomb pripravljen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN) na katerega so nosilci urejanja prostora (upravljalci infrastrukture, ministrstva) podali svoja mnenja. Pridobljena so bila pozitivna mnenja, razen s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, ki sta po poteku roka, izdali negativno mnenje na predlog OPN. Posledično je izdajo negativne odločbe napovedalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Vsa tri negativna mnenja tudi objavljamo na spletni strani.

Več pobud za zazidljivost zemljišč, ki so bile v predlogu OPN upoštevane, je tako po novem označenih za nesprejemljive. Območja, za katera je zahtevano, da jih izločimo iz zazidljivosti po novem OPN, so prikazana na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=dol_pri_ljubljani&cx=474510.15&cy=105637.83&scale=8&catprj=piso.dol_pri_ljubljani_opn_nesprejemljiva_zem&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000), pod »Tematski sklop«, »Občinski prostorski načrt (OPN) maj 2017 – z upoštevanimi stališči do pripomb«, »Nesprejemljiva zemljišča«.

Občane pozivamo, da vpogledajo v PISO in se seznanijo ali so njihove pobude za zazidljivost zemljišč zavrnjene.

Mnenji za področje voda in kmetijstva sta bili izdani po roku. Zato smo si prizadevali, da bi se uporabil 51. člen ZPNačrt, ki določa, da če nosilci urejanja prostora v roku ne dajo drugega mnenja, se šteje, da na predlog občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb, pripravljavcu pa ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, upoštevati mora le vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Žal so bila vsa naša prizadevanja nasproti Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, neuspešna.

Na Občini Dol pri Ljubljani ne vemo, kakšni so razlogi, ki so vodili pisce mnenj k negativnim mnenjem, zato vas prosimo, da se za morebitna vprašanja v zvezi s tem obrnete neposredno na podpisnike mnenj in sicer:

za področje kmetijstva:

 • Marija Milena Planina, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • Leon Ravnikar, vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00

za področje voda:

 •  Polona Ojsteršek Zorčič, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00
 • mag. Suzana Stražar, Direktorica Urava za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00

za celovito presojo vplivov na okolje:

 • Mojca Lenardič, sektor za SPVO, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74
 • mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za SPOV, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74

 

PRILOGE:

 

Pričetki del na občinskih cestah

 

Predvidoma v sredo, dne 18.10.2017 se bo pričelo z izvedbo gradbenih del na občinskih cestah.

Gradbena dela obsegajo sanacijo naslednjih cest, pri izvedbi pa bodo na večini lokacij polovične zapore cest, v dveh pa zaradi same izvedbe del polovična zapora žal ni možna in se bo izvedla popolna zapora:

 1. Lokalna cesta LC 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, sanacija obsega dve lokaciji v bližini mostu.

 

2. Lokalna cesta LC 069022 Kamnica-Vinje-Dolina, sanacija pa obsega dve lokaciji, in sicer v Kamnici ter pred križiščem za Osredke (na tej lokaciji bo popolna zapora ceste z urejenim obvozom).

 

 1. Lokalna cesta LC 069031 Dolsko-Jevnica-Kresnice-Litija.

 1. Javna pot JP 569591 Senožeti, med h.št. 5 in 20 (popolna zapora-premična).

Dne 16.10.2017 se predvideva s pričetkom del na lokaciji Vinje-Osredke, kjer bo postavljena popolna zapora z urejenim obvozom.

 

Pričetek dela na ostalih lokacijah pa je predviden takole:

–  Kamnica 27.10.2017
–  Beričevo 2.11.2017
–  Laze  3.11.2017 in
–  Senožeti 6.11.2017

Točen pričetek del je seveda odvisen od vremenskih razmer.

 

Obnovitvena dela na javni poti Kamnica-Petelinje-Podgora

Predvidoma v ponedeljek, dne 16.10.2017 se bo pričelo z obnovitvenimi deli na javni poti JP 569281 Kamnica-Petelinje-Podgora, in sicer med hišnima številkama Kamnica 8c in Petelinje 12a.

V prvi fazi se bo izvajala obnova vodovodnega omrežja ter izvedba hišnih priključkov, o čemer boste prebivalci, ki jih priključitev na omrežje tangira, obveščeni preko obvestil, ki jih boste prejeli v poštnih nabiralnikih.
V nadaljevanju pa se bo izvedla še rekonstrukcija javne poti med omenjenima hišnima številkama.

V času izvedbe del bodo pomične popolne zapore, dinamika del pa je predvidena tako, da bo cesta proti koncu dneva popolnoma prevozna in odprta za promet.

Uporabnike ceste kot tudi neposredne stanovalce prosimo za razumevanje.

Dela bodo predvidoma trajala do 15.11.2017.

Zbiranje ponudb za izvedbo parkirišča pri cerkvi v Vinjah

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Izvedba parkirišča VINJE« obr.05

Rok izvedbe 20 dni od podpisa pogodbe.

Vaše ponudbe pričakujemo do  srede, dne 27.9.2017 do 11.00 ure.
Priloge:

Zapora javnih cest v Zaborštu

Uporabnike cest v Zaborštu obveščamo, da se bo predvidoma dne 20.9.2017 pričelo z izvajanjem gradbenih del na objektu »Ureditev ceste in rolkarske steze v Zaborštu.

Dela bodo trajala predvidoma do dne 30.11.2017.

V času izvajanja del bo delna oziroma občasno popolna zapora javnih poti, in sicer:

 1. občinska javna pot JP 569311 (Zaboršt 4d do križišča pri kapelici)
 2. občinska javna pot JP 569313 (od kapelice do podvoza)

 

 Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

Prepovedan promet za tovorna vozila na javni poti Kamnica-Osredke3

Zaradi poslabšanja stanja javne poti JP 569161 Kamnica – Osredke 3 (razpoke in večji posedki), je občina Dol pri Ljubljani, zaradi preprečitve nadaljnjih poškodb na javni poti, na podlagi 30. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 92/2013), prepovedala promet za tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Omejitev velja do preklica, izjemoma pa se promet dovoljuje komunalnim in interventnim vozilom.

Prepoved velja od današnjega dne dalje.

Obvestilo o zapori na cesti Ljubljana-Litija ob mostu čez Mlinščico

Od izvajalca del smo prejeli pojasnilo glede del in izmenične zapore na glavni cesti ob mostu čez Mlinščico pri Dolu.

Glede na trenutni plan predvidevajo, da se bo asfaltiranje desnega voznega pasu pričelo to sredo (23.8.2017), dokončano naj bi bilo v četrtek, sledi preusmeritev prometa ter zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja vozišča še na levi polovici vozišča. Planirano je, da naj bi se polovična zapora umaknila do 1.9.2017. Promet bo še vedno tekel po dveh montažnih mostovih.

V kasnejšem času (proti koncu meseca septembra oz. v začetku oktobra) je predvidena še krajša polovična zapora vozišča s semaforji zaradi asfaltiranja s finim asfaltom ter zaključnimi deli, max. do 5 delovnih dni.

Dela na lokalni cesti Ihan-Zaboršt

Predvidoma v ponedeljek, 21.8.2017 se bo pričelo z deli na lokalni cesti LC 071063 Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu, nadaljevalo pa v smeri proti Zaborštu, na javni poti JP 569311:

Izvaja se izgradnja elektro kabelske kanalizacije, in sicer 20 kv kablovod Domžale – Jub –Dol pri Ljubljani. V času izvedbe del bodo polovične zapore s semaforji, ki bodo premične. Dela bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra.

Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2017

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2017«

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, dne 1.8.2017 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2017!

Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:

Zapora ob obnovi občinske javne poti JP 569361

V okviru izgradnje tehnološkega središče ELES Beričevo se bo izvajala tudi obnova dela občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a).

V času izvedbe del bo popolna zapora omenjene ceste, in sicer od dne 26.6.2017 do predvidoma 26.11.2017. Obvoz bo možen po naslednjih cestah:
– JP 569361
– JP569201
– JP569321 in
– LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.
Hvala za razumevanje.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti pri Senožetih

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v proračun za leto 2017 uvrstila ureditev ceste DC G2 – 108/1181 Šentjakob – Ribče od km 9.940 do km 11,930 ob naselju Senožeti. Predvideva se izgradnja pločnika, zavijalnih pasov in ureditve dveh avtobusnih postajališč z vso pripadajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo, odvodnjavanjem itd.).

Projektanti in DRSI so dne 16.5.2017 občanom in prizadetim lastnikom predstavili projekt.
Ker bi želeli čimbolj predstaviti projekt in lastnike zemljišč seznaniti s predvideno traso oziroma odvzemom objavljamo kataster – traso projekta in tudi seznam parcel s predvidenim odvzemom (odvzemi so minimalni). Možnost vpogleda pa je tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani, pri g. Kokol Bojanu.

Pripombe in predloge do projekta sprejema občina Dol pri Ljubljani (pisno) ali po emailu na naslov občina@dol.si. najkasneje do 27.5.2017.

Dne 12.5.17 se bo pričeli z deli na lokalni cesti Lc 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, in sicer pri pokopališču v Beričevem.
Dela bodo obsegala odstranitev asfalta, sanacijo ustroja, prilagoditev jaškov ter ponovnega asfaltiranja in izvedbe talnih označb:

V času izvajanja del bo polovična zapora, zato uporabnike ceste in občane prosimo za razumevanje.

Predviden zaključek del je ob koncu meseca maja.

Izvajalec del je podjetje Ten Trade d.o.o.