Dela na lokalni cesti Ihan-Zaboršt

Predvidoma v ponedeljek, 21.8.2017 se bo pričelo z deli na lokalni cesti LC 071063 Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu, nadaljevalo pa v smeri proti Zaborštu, na javni poti JP 569311:

Izvaja se izgradnja elektro kabelske kanalizacije, in sicer 20 kv kablovod Domžale – Jub –Dol pri Ljubljani. V času izvedbe del bodo polovične zapore s semaforji, ki bodo premične. Dela bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra.

Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2017

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2017«

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, dne 1.8.2017 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2017!

Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:

Zapora ob obnovi občinske javne poti JP 569361

V okviru izgradnje tehnološkega središče ELES Beričevo se bo izvajala tudi obnova dela občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a).

V času izvedbe del bo popolna zapora omenjene ceste, in sicer od dne 26.6.2017 do predvidoma 26.11.2017. Obvoz bo možen po naslednjih cestah:
– JP 569361
– JP569201
– JP569321 in
– LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.
Hvala za razumevanje.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti pri Senožetih

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v proračun za leto 2017 uvrstila ureditev ceste DC G2 – 108/1181 Šentjakob – Ribče od km 9.940 do km 11,930 ob naselju Senožeti. Predvideva se izgradnja pločnika, zavijalnih pasov in ureditve dveh avtobusnih postajališč z vso pripadajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo, odvodnjavanjem itd.).

Projektanti in DRSI so dne 16.5.2017 občanom in prizadetim lastnikom predstavili projekt.
Ker bi želeli čimbolj predstaviti projekt in lastnike zemljišč seznaniti s predvideno traso oziroma odvzemom objavljamo kataster – traso projekta in tudi seznam parcel s predvidenim odvzemom (odvzemi so minimalni). Možnost vpogleda pa je tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani, pri g. Kokol Bojanu.

Pripombe in predloge do projekta sprejema občina Dol pri Ljubljani (pisno) ali po emailu na naslov občina@dol.si. najkasneje do 27.5.2017.

Dne 12.5.17 se bo pričeli z deli na lokalni cesti Lc 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, in sicer pri pokopališču v Beričevem.
Dela bodo obsegala odstranitev asfalta, sanacijo ustroja, prilagoditev jaškov ter ponovnega asfaltiranja in izvedbe talnih označb:

V času izvajanja del bo polovična zapora, zato uporabnike ceste in občane prosimo za razumevanje.

Predviden zaključek del je ob koncu meseca maja.

Izvajalec del je podjetje Ten Trade d.o.o.

 

Obvestilo o načrtovani izgradnji krožišča v Dolu

Cesta med krožiščem v Dolu in JUB-om je ena najbolj obremenjenih cest v občini in trenutno tudi ena nevarnejših, saj nima pločnikov, tako da so na cesti sočasno prisotni otroci na poti v šolo in tovornjaki. Večkrat je že prišlo do nesreč na križišču tik pod stavbo Občine, ker nekateri vozniki ne upoštevajo prometne ureditve. Za boljšo prometno varnost je narejen načrt rekonstrukcije ceste, ki predvideva izgradnjo pločnikov ter krožišča pred občinsko stavbo, ki bo bistveno zmanjšal nevarnost trkov.
Ker se je pojavilo nekaj ugibanj o domnevno nepotrebnih in velikanskih gradnjah moram povedati, da za izgradnjo krožišča potrebujemo le 38 m2 od soseda nasproti Občine, 178 m2 od Mercatorja in lastnikov bara Pri Sosedu, 64 m2 od Kmetijske zadruge in krožišče bi lahko zgradili.
Za nadaljevanje pločnika, ki bi povezal to krožišče s cesto, ki vodi od šole, pa je potrebnih še približno 200 m2, ki so v lasti lastnikov blokov, 155 m2, ki so v lasti gasilcev, 32 m2, ki so v lasti Kmetijske zadruge in 26 m2, ki so v lasti JUB-a. Večina kaže veliko pripravljenost za prodajo zemljišč in ureditev ceste. Marsikateri kvadratni meter je že sedaj asfaltiran ali pa je napol cesta. Sredstva za gradnjo ceste so zagotovljena v letošnjem proračunu, tako da z deli lahko začnemo takoj, ko pridobimo potrebna zemljišča.
Na tem mestu tako apeliram na tiste, ki bi radi, da vse ostane tako kot je, da pomislijo na vse otroke, ki uporabljajo to cesto. Dolgujemo jim, da je varna.
mag. Janez Tekavc

Zapora ceste

Zaradi izvedbe gradbenih del bo popolna zapora lokalne ceste LC 071011 Dragomelj – Pšata – Beričevo,  ki leži na zemljišču s parc št. 569/6, k.o. Beričevo, pri ELES-u:

Dela se bodo izvajala predvidoma od dne 29.3.2017 od 7.00 ure zjutraj do vključno 31.3.2017 do 18.00 ure.

Video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani

Občane obveščamo, da bo predvidoma od srede, 29. marca 2017, do srede, 5. aprila 2017 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: Bojan Kokol, tel. 01 / 530 32 47, elek. pošta: bojan.kokol@dol.si.

Obvestilo o ureditvi cestišča v Dolskem

Lastnike zemljišč, kjer se skladno s projektno dokumentacijo PZI C1203-1/06-2016, izdelovalca TEGA INVEST d.o.o., predvideva ureditev cestišča in izgradnja pločnika v Dolskem, vse stanovalce in uporabnike javne poti JP 569501 (od h.št. Dolsko 46 do h.št. Dolsko 100) obveščamo, da bo pričetek gradbenih del dne 13.2.2017.

V času izvedbe del se predvideva polovično zaporo javne poti z občasnimi kratkotrajnimi  popolnimi zaporami.

V naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in vas sprosimo za strpnost.

Dopis glede nadvoza Brinje

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za investicije v ceste, nam je sporočila, da bodo nadvoz v Brinju ohranili, a bo potrebna adaptacija. Ker menijo, da nadvoz uporabljajo izključno naši občani, so nas obvestili, da bodo podali predlog za sofinanciranje.

Kliknite tukaj in preberite njihov dopis.

Obvestilo o krajanom naselij Brinje in Beričevo – nadvoz Brinje

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela dopis, v katerem ugotavljajo, da je frekvenca prometa, ki se odvija preko nadvoza, zelo majhna, zato so mnenja, da nadvoz in z njim povezano vzdrževanje nista več smotrna.

Direkcija RS za infrastrukturo je občini določila rok en (1) mesec, da se o nameravani rušitvi opredeli, skupaj z občani, ki nadvoz uporabljate. Zato vas prosimo, da v roku 10 dni od prejetja tega dopisa pisno sporočite vaše stališče do nameravane rušitve nadvoza, če nadvoz uporabljate, kolikokrat mesečno je to ter za dostop do katerih zemljišč (parc.št.).

Če občina v roku enega meseca od prejetja dopisa s strani Direkcije RS za infrastrukturo ne sporoči stališča, se bo smatralo, da se z rušitvijo strinja tako občina kot tudi krajani.

Za prijaznost in posredovanje podatkov se vam iskreno zahvaljujemo.

 

Priloga:
Dopis Direkcije RS za infrastrukturo

Mirnejši promet v Občini Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, v naselju Laze pri Dolskem pri OŠ Janka Modra – podružnična šola Dolsko, skupaj s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Promet na cesti Dolsko – Jevnica – Kresnice – Litija (na odseku Dolsko – Laze) bo odslej potekal varneje. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 19 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V občinah, kjer tovrstni prikazovalniki hitrosti že stojijo, že beležijo mirnejši promet.

 

Na šolski poti v Lazah pri Dolskem je (v obdobju 14-dnevnega merjenja v letošnjem septembru) na odseku, kjer stoji prikazovalnik hitrosti »VI vozite«, kar 64 odstotkov voznikov prekoračilo dovoljeno hitrost 50 km/h. Med njimi je bilo 12 odstotkov takšnih, ki so hitrost prevozili celo za 20 do 30 km/h. Najvišja izmerjena hitrost vozila je bila 123 km/h, povprečna izmerjena hitrost vozil pa je bila 52 km/h.

Po podatkih slovenske policije je hitrost vozila najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Dol pri Ljubljani, je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci.

 

Za mirnejši promet na šolski poti v Lazah pri Dolskem

V Občini Dol pri Ljubljani so ob začetku novega šolskega leta namestili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« na šolski poti v naselju Laze pri Dolskem v bližini OŠ Janka Modra – podružnične šole Dolsko. PŠ Dolsko v tekočem šolskem letu obiskuje približno 250 učencev. Lokalno cesto Dolsko – JevnicaKresniceLitija na odseku Dolsko – Laze dnevno prevozi približno 2.110 udeležencev. Poleg učencev PŠ Dolsko, ki v veliki večini v šolo prihajajo samostojno, je predvsem v obdobju šolskega leta na tem cestnem odseku povečana prisotnost tudi drugih pešcev, saj je v bližini železniška postaja. Povečana previdnost voznikov na omenjenem odseku je tako nujna. Občina je zato na razpis Sipronike in Zavarovalnice Triglav za sofinanciranje postavitve omenjenega prikazovalnika hitrosti prijavila prav omenjeno lokacijo.

Za zmanjšanje prekoračitev hitrosti

Zaradi poteka šolske poti v naselju Laze pri Dolskem, območje spremlja tudi občinska inšpekcija redarska služba, ki je zaznala več kršitev hitrosti, predvsem iz smeri Jevnice proti Dolskem. V letu 2015 je bila ob meritvah z radarji skupno evidentirana 101 prekoračitev dovoljene hitrosti (ki je na tej lokaciji 50 km/h). Med kršitelji je bilo pet takšnih, ki so za 30-50 km/h presegli dovoljeno hitrost, ter 50 takšnih, ki so jo prekoračili za 10 do 20 km/h. »Lani se je zaradi dotrajanosti zaprl lesen most čez Savo v Jevnici, zaradi česar se je promet iz Jevnice proti Dolskem bistveno povečal, na žalost pa tudi hitrosti. V občini si prizadevamo, da bi upočasnili prehitre ceste in jih naredili vsaj za kanček bolj prijazne, zato smo veseli, da smo lahko del projekta za umirjanje prometa,« je povedal župan Občine Dol pri Ljubljani mag. Janez Tekavc.

 Prijazen preventivni ukrep

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Prikazovalniki hitrosti, ki jih v okviru tega projekta nameščamo na šolske poti, voznike pohvalijo za zgledno vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in obdeluje podatke o prometu, ki jih bomo prikazovali na posebnem spletnem portalu. Pokazati želimo, kako sistemska vključitev merilnikov pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti v območjih umirjenega prometa,« pojasnjuje direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, bodo lahko v občini uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen. V avli PŠ Dolsko bo poleg tega trajno nameščen računalniški zaslon za prikaz statističnih podatkov o hitrostih in številu vozil na šolski poti. To bo imelo pozitiven vpliv na ozaveščanje otrok o pomenu ustrezne vožnje na območjih s pešci.

 

Za čim manj nesreč

V Zavarovalnici Triglav si že vrsto let z različnimi aktivnostmi prizadevajo za večjo prometno varnost. Skladno s svojimi temeljnimi vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in družbena odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Občini Dol pri Ljubljani. »V zadnjem letu je na odseku Dolsko – Laze, kjer smo podprli postavitev prikazovalnika hitrosti, močno povečan promet, hitrosti pa so bistveno previsoke. Zaradi številnih pešcev na tem območju je umirjanje prometa na lokaciji, ki predstavlja tudi del okolja, v katerem poslujemo, nujno potrebnoje dejal Aleš Klement, direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav.

Podatki, zbrani s šestih že postavljenih sistemov iz projekta Skupaj umirjamo promet (v Staršah, Bohinjski Bistrici, Dolu pri Ljubljani, Dobrepolju, Grosupljem in Sodražici), kažejo, da se je v 10-dnevnem obdobju merjenja povprečna hitrost vozil na kritičnih lokacijah zmanjšala za 2 km/h. Pri tem izstopa upad števila izrazitih prekoračitev hitrosti (za več kot 10 km/h), ki so ponekod nižje tudi do 20 odstotkov.

Od junija do predvidoma konca septembra bodo slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 skupno opremili 19 nevarnih cestnih lokacij in s skupnimi močmi poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu.