Zbiranje ponudb za izvedbo parkirišča pri cerkvi v Vinjah

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Izvedba parkirišča VINJE« obr.05

Rok izvedbe 20 dni od podpisa pogodbe.

Vaše ponudbe pričakujemo do  srede, dne 27.9.2017 do 11.00 ure.
Priloge:

Zapora javnih cest v Zaborštu

Uporabnike cest v Zaborštu obveščamo, da se bo predvidoma dne 20.9.2017 pričelo z izvajanjem gradbenih del na objektu »Ureditev ceste in rolkarske steze v Zaborštu.

Dela bodo trajala predvidoma do dne 30.11.2017.

V času izvajanja del bo delna oziroma občasno popolna zapora javnih poti, in sicer:

  1. občinska javna pot JP 569311 (Zaboršt 4d do križišča pri kapelici)
  2. občinska javna pot JP 569313 (od kapelice do podvoza)

 

 Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

Prepovedan promet za tovorna vozila na javni poti Kamnica-Osredke3

Zaradi poslabšanja stanja javne poti JP 569161 Kamnica – Osredke 3 (razpoke in večji posedki), je občina Dol pri Ljubljani, zaradi preprečitve nadaljnjih poškodb na javni poti, na podlagi 30. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 92/2013), prepovedala promet za tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Omejitev velja do preklica, izjemoma pa se promet dovoljuje komunalnim in interventnim vozilom.

Prepoved velja od današnjega dne dalje.

Obvestilo o zapori na cesti Ljubljana-Litija ob mostu čez Mlinščico

Od izvajalca del smo prejeli pojasnilo glede del in izmenične zapore na glavni cesti ob mostu čez Mlinščico pri Dolu.

Glede na trenutni plan predvidevajo, da se bo asfaltiranje desnega voznega pasu pričelo to sredo (23.8.2017), dokončano naj bi bilo v četrtek, sledi preusmeritev prometa ter zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja vozišča še na levi polovici vozišča. Planirano je, da naj bi se polovična zapora umaknila do 1.9.2017. Promet bo še vedno tekel po dveh montažnih mostovih.

V kasnejšem času (proti koncu meseca septembra oz. v začetku oktobra) je predvidena še krajša polovična zapora vozišča s semaforji zaradi asfaltiranja s finim asfaltom ter zaključnimi deli, max. do 5 delovnih dni.

Dela na lokalni cesti Ihan-Zaboršt

Predvidoma v ponedeljek, 21.8.2017 se bo pričelo z deli na lokalni cesti LC 071063 Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu, nadaljevalo pa v smeri proti Zaborštu, na javni poti JP 569311:

Izvaja se izgradnja elektro kabelske kanalizacije, in sicer 20 kv kablovod Domžale – Jub –Dol pri Ljubljani. V času izvedbe del bodo polovične zapore s semaforji, ki bodo premične. Dela bodo trajala predvidoma do konca meseca septembra.

Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2017

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2017«

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, dne 1.8.2017 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2017!

Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15). Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:

Zapora ob obnovi občinske javne poti JP 569361

V okviru izgradnje tehnološkega središče ELES Beričevo se bo izvajala tudi obnova dela občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a).

V času izvedbe del bo popolna zapora omenjene ceste, in sicer od dne 26.6.2017 do predvidoma 26.11.2017. Obvoz bo možen po naslednjih cestah:
– JP 569361
– JP569201
– JP569321 in
– LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.
Hvala za razumevanje.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti pri Senožetih

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v proračun za leto 2017 uvrstila ureditev ceste DC G2 – 108/1181 Šentjakob – Ribče od km 9.940 do km 11,930 ob naselju Senožeti. Predvideva se izgradnja pločnika, zavijalnih pasov in ureditve dveh avtobusnih postajališč z vso pripadajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo, odvodnjavanjem itd.).

Projektanti in DRSI so dne 16.5.2017 občanom in prizadetim lastnikom predstavili projekt.
Ker bi želeli čimbolj predstaviti projekt in lastnike zemljišč seznaniti s predvideno traso oziroma odvzemom objavljamo kataster – traso projekta in tudi seznam parcel s predvidenim odvzemom (odvzemi so minimalni). Možnost vpogleda pa je tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani, pri g. Kokol Bojanu.

Pripombe in predloge do projekta sprejema občina Dol pri Ljubljani (pisno) ali po emailu na naslov občina@dol.si. najkasneje do 27.5.2017.

Dne 12.5.17 se bo pričeli z deli na lokalni cesti Lc 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, in sicer pri pokopališču v Beričevem.
Dela bodo obsegala odstranitev asfalta, sanacijo ustroja, prilagoditev jaškov ter ponovnega asfaltiranja in izvedbe talnih označb:

V času izvajanja del bo polovična zapora, zato uporabnike ceste in občane prosimo za razumevanje.

Predviden zaključek del je ob koncu meseca maja.

Izvajalec del je podjetje Ten Trade d.o.o.

 

Obvestilo o načrtovani izgradnji krožišča v Dolu

Cesta med krožiščem v Dolu in JUB-om je ena najbolj obremenjenih cest v občini in trenutno tudi ena nevarnejših, saj nima pločnikov, tako da so na cesti sočasno prisotni otroci na poti v šolo in tovornjaki. Večkrat je že prišlo do nesreč na križišču tik pod stavbo Občine, ker nekateri vozniki ne upoštevajo prometne ureditve. Za boljšo prometno varnost je narejen načrt rekonstrukcije ceste, ki predvideva izgradnjo pločnikov ter krožišča pred občinsko stavbo, ki bo bistveno zmanjšal nevarnost trkov.
Ker se je pojavilo nekaj ugibanj o domnevno nepotrebnih in velikanskih gradnjah moram povedati, da za izgradnjo krožišča potrebujemo le 38 m2 od soseda nasproti Občine, 178 m2 od Mercatorja in lastnikov bara Pri Sosedu, 64 m2 od Kmetijske zadruge in krožišče bi lahko zgradili.
Za nadaljevanje pločnika, ki bi povezal to krožišče s cesto, ki vodi od šole, pa je potrebnih še približno 200 m2, ki so v lasti lastnikov blokov, 155 m2, ki so v lasti gasilcev, 32 m2, ki so v lasti Kmetijske zadruge in 26 m2, ki so v lasti JUB-a. Večina kaže veliko pripravljenost za prodajo zemljišč in ureditev ceste. Marsikateri kvadratni meter je že sedaj asfaltiran ali pa je napol cesta. Sredstva za gradnjo ceste so zagotovljena v letošnjem proračunu, tako da z deli lahko začnemo takoj, ko pridobimo potrebna zemljišča.
Na tem mestu tako apeliram na tiste, ki bi radi, da vse ostane tako kot je, da pomislijo na vse otroke, ki uporabljajo to cesto. Dolgujemo jim, da je varna.
mag. Janez Tekavc

Zapora ceste

Zaradi izvedbe gradbenih del bo popolna zapora lokalne ceste LC 071011 Dragomelj – Pšata – Beričevo,  ki leži na zemljišču s parc št. 569/6, k.o. Beričevo, pri ELES-u:

Dela se bodo izvajala predvidoma od dne 29.3.2017 od 7.00 ure zjutraj do vključno 31.3.2017 do 18.00 ure.

Video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani

Občane obveščamo, da bo predvidoma od srede, 29. marca 2017, do srede, 5. aprila 2017 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: Bojan Kokol, tel. 01 / 530 32 47, elek. pošta: bojan.kokol@dol.si.

Obvestilo o ureditvi cestišča v Dolskem

Lastnike zemljišč, kjer se skladno s projektno dokumentacijo PZI C1203-1/06-2016, izdelovalca TEGA INVEST d.o.o., predvideva ureditev cestišča in izgradnja pločnika v Dolskem, vse stanovalce in uporabnike javne poti JP 569501 (od h.št. Dolsko 46 do h.št. Dolsko 100) obveščamo, da bo pričetek gradbenih del dne 13.2.2017.

V času izvedbe del se predvideva polovično zaporo javne poti z občasnimi kratkotrajnimi  popolnimi zaporami.

V naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in vas sprosimo za strpnost.