Dopis glede nadvoza Brinje

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za investicije v ceste, nam je sporočila, da bodo nadvoz v Brinju ohranili, a bo potrebna adaptacija. Ker menijo, da nadvoz uporabljajo izključno naši občani, so nas obvestili, da bodo podali predlog za sofinanciranje.

Kliknite tukaj in preberite njihov dopis.

Obvestilo o krajanom naselij Brinje in Beričevo – nadvoz Brinje

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela dopis, v katerem ugotavljajo, da je frekvenca prometa, ki se odvija preko nadvoza, zelo majhna, zato so mnenja, da nadvoz in z njim povezano vzdrževanje nista več smotrna.

Direkcija RS za infrastrukturo je občini določila rok en (1) mesec, da se o nameravani rušitvi opredeli, skupaj z občani, ki nadvoz uporabljate. Zato vas prosimo, da v roku 10 dni od prejetja tega dopisa pisno sporočite vaše stališče do nameravane rušitve nadvoza, če nadvoz uporabljate, kolikokrat mesečno je to ter za dostop do katerih zemljišč (parc.št.).

Če občina v roku enega meseca od prejetja dopisa s strani Direkcije RS za infrastrukturo ne sporoči stališča, se bo smatralo, da se z rušitvijo strinja tako občina kot tudi krajani.

Za prijaznost in posredovanje podatkov se vam iskreno zahvaljujemo.

 

Priloga:
Dopis Direkcije RS za infrastrukturo

Mirnejši promet v Občini Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, v naselju Laze pri Dolskem pri OŠ Janka Modra – podružnična šola Dolsko, skupaj s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Promet na cesti Dolsko – Jevnica – Kresnice – Litija (na odseku Dolsko – Laze) bo odslej potekal varneje. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 19 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V občinah, kjer tovrstni prikazovalniki hitrosti že stojijo, že beležijo mirnejši promet.

 

Na šolski poti v Lazah pri Dolskem je (v obdobju 14-dnevnega merjenja v letošnjem septembru) na odseku, kjer stoji prikazovalnik hitrosti »VI vozite«, kar 64 odstotkov voznikov prekoračilo dovoljeno hitrost 50 km/h. Med njimi je bilo 12 odstotkov takšnih, ki so hitrost prevozili celo za 20 do 30 km/h. Najvišja izmerjena hitrost vozila je bila 123 km/h, povprečna izmerjena hitrost vozil pa je bila 52 km/h.

Po podatkih slovenske policije je hitrost vozila najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Dol pri Ljubljani, je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci.

 

Za mirnejši promet na šolski poti v Lazah pri Dolskem

V Občini Dol pri Ljubljani so ob začetku novega šolskega leta namestili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« na šolski poti v naselju Laze pri Dolskem v bližini OŠ Janka Modra – podružnične šole Dolsko. PŠ Dolsko v tekočem šolskem letu obiskuje približno 250 učencev. Lokalno cesto Dolsko – JevnicaKresniceLitija na odseku Dolsko – Laze dnevno prevozi približno 2.110 udeležencev. Poleg učencev PŠ Dolsko, ki v veliki večini v šolo prihajajo samostojno, je predvsem v obdobju šolskega leta na tem cestnem odseku povečana prisotnost tudi drugih pešcev, saj je v bližini železniška postaja. Povečana previdnost voznikov na omenjenem odseku je tako nujna. Občina je zato na razpis Sipronike in Zavarovalnice Triglav za sofinanciranje postavitve omenjenega prikazovalnika hitrosti prijavila prav omenjeno lokacijo.

Za zmanjšanje prekoračitev hitrosti

Zaradi poteka šolske poti v naselju Laze pri Dolskem, območje spremlja tudi občinska inšpekcija redarska služba, ki je zaznala več kršitev hitrosti, predvsem iz smeri Jevnice proti Dolskem. V letu 2015 je bila ob meritvah z radarji skupno evidentirana 101 prekoračitev dovoljene hitrosti (ki je na tej lokaciji 50 km/h). Med kršitelji je bilo pet takšnih, ki so za 30-50 km/h presegli dovoljeno hitrost, ter 50 takšnih, ki so jo prekoračili za 10 do 20 km/h. »Lani se je zaradi dotrajanosti zaprl lesen most čez Savo v Jevnici, zaradi česar se je promet iz Jevnice proti Dolskem bistveno povečal, na žalost pa tudi hitrosti. V občini si prizadevamo, da bi upočasnili prehitre ceste in jih naredili vsaj za kanček bolj prijazne, zato smo veseli, da smo lahko del projekta za umirjanje prometa,« je povedal župan Občine Dol pri Ljubljani mag. Janez Tekavc.

 Prijazen preventivni ukrep

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Prikazovalniki hitrosti, ki jih v okviru tega projekta nameščamo na šolske poti, voznike pohvalijo za zgledno vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in obdeluje podatke o prometu, ki jih bomo prikazovali na posebnem spletnem portalu. Pokazati želimo, kako sistemska vključitev merilnikov pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti v območjih umirjenega prometa,« pojasnjuje direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, bodo lahko v občini uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen. V avli PŠ Dolsko bo poleg tega trajno nameščen računalniški zaslon za prikaz statističnih podatkov o hitrostih in številu vozil na šolski poti. To bo imelo pozitiven vpliv na ozaveščanje otrok o pomenu ustrezne vožnje na območjih s pešci.

 

Za čim manj nesreč

V Zavarovalnici Triglav si že vrsto let z različnimi aktivnostmi prizadevajo za večjo prometno varnost. Skladno s svojimi temeljnimi vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in družbena odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Občini Dol pri Ljubljani. »V zadnjem letu je na odseku Dolsko – Laze, kjer smo podprli postavitev prikazovalnika hitrosti, močno povečan promet, hitrosti pa so bistveno previsoke. Zaradi številnih pešcev na tem območju je umirjanje prometa na lokaciji, ki predstavlja tudi del okolja, v katerem poslujemo, nujno potrebnoje dejal Aleš Klement, direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav.

Podatki, zbrani s šestih že postavljenih sistemov iz projekta Skupaj umirjamo promet (v Staršah, Bohinjski Bistrici, Dolu pri Ljubljani, Dobrepolju, Grosupljem in Sodražici), kažejo, da se je v 10-dnevnem obdobju merjenja povprečna hitrost vozil na kritičnih lokacijah zmanjšala za 2 km/h. Pri tem izstopa upad števila izrazitih prekoračitev hitrosti (za več kot 10 km/h), ki so ponekod nižje tudi do 20 odstotkov.

Od junija do predvidoma konca septembra bodo slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 skupno opremili 19 nevarnih cestnih lokacij in s skupnimi močmi poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Zbiranje ponudb za izvedbo talnih označb v letu 2016 na območju občine Dol pri Ljubljani

Pred pričetkom novega šolskega leta je za izboljšanje prometne varnosti ena izmed stalnih nalog – obnova talnih označb na področju občine Dol pri Ljubljani.

Dela obsegajo predvsem obnovo prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, hitrostnih ovir itn.
V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Talne označbe 2016«

Vaše ponudbe pričakujemo do ponedeljka, dne 8.8.2016 do 10.00 ure.

Rok izvedbe talnih označb na področju občine je do vključno 22.8.2016! Dela morajo biti izvedena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15).

Merilo za izbor bo najnižja cena. Ponudba mora vsebovati tudi reference iz identičnih del.

Priloga:
– Popis del talne označbe 2016

 

Odstranitev dreves v Dolskem

Obveščamo vas, da je jutri v soboto, dne 11.6.2016 predvidena odstranitev dreves na zemljišču s parc.št. 332/2, k.o. Dolsko:

drevesa

 

Razlog za odstranitev dreves je v tem, da zaradi svoje višine in nestabilnosti predstavljajo nevarnost bližnjim objektom ter izvedba pločnika v Dolskem, ki bo potekal od kulturnega doma vse do trgovine Mercator. Promet bo v času del onemogočen.

Za pozno obvestilo se opravičujemo vendar smo šele danes dobili potrditev izvedbe del.

V primeru slabega vremena se bo izvedba prestavila, o datumu pa boste obveščeni naknadno.

V času del se predvideva popolna zapora javne poti mimo frizerskega salona ter vse do mostička čez Kamnico. Zapora bo kratkotrajna.

Hvala za razumevanje.

Zapora ceste v Dolskem

S 4. majem 2016 se je v Dolskem pričelo z gradnjo plinovodnega omrežja. V času izvajanja del bodo občasne popolne zapore. Po izgradnji plinovodnega omrežja v Zeleni ulici se tam prične z izgradnjo meteorne kanalizacije. Občane prosimo za razumevanje.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bomo predvidoma 3. maja 2016 pričeli z izgradnjo plinovodnega omrežja v Dolskem. Z deli se pričenja v “Zeleni” ulici, nadaljuje po “Gasilski” ulici (pravokotna na Zeleno ulico), v zadnji fazi pa mimo kulturnega doma v smeri trgovine Mercator.

Dela na pokopališču Dolsko

Obveščamo vas, da se pričnejo dela ureditve odvodnjavanja na novem delu pokopališča Dolsko, zato bo moten dostop mimo grobnega mesta. Predvideno dokončanje del je 12. maj 2016.

Delna zapora lokalne ceste LC 069051 Kamnica-Velika vas -Senožeti

Zaradi povečanja vdorov na lokalni cesti LC 069051 Kamnica-Velika vas-Senožeti je Občina pristopila k izvedbi sanacije vdorov, zato bo potrebno omejiti promet za tovorna vozila in avtobuse.

Delna zapora bo na cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, od kilometra 3,208 (pri odcepu za Vrh) do kilometra 4,680 (pokopališče Križevska vas), izjemoma pa se dovoljuje promet za osebna vozila ter interventna in komunalna vozila. Pred samo lokacijo zožitve ceste bo postavljena dodatna signalizacija, ki bo opozarjala uporabnike ceste, da je promet prepovedan za tovorna vozila in avtobuse.

V času delne zapore lokalne ceste LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti bo obvoz za tovorna vozila in avtobuse skozi Veliko vas, iz smeri Senožeti.

Dela bodo predvidoma trajala 6 mesecev. Sam pričetek del pa je odvisen od trajanja postopka oddaje javnega naročila. Prepoved oziroma delna zapora velja do preklica.

​Lokacija zapore:
1a

 

 

 

 

 

 

Lokacija postavitve prometne signalizacije:

Km 0,0 (Kamnica)

1b

 

 

 

 

 
Km 8,921 (Senožeti)

1c