Slovenski podjetniški sklad razpisuje 79,2 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 9/2018 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.  Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

 

Kliknite TUKAJ za ogled podrobnosti.

Nova lokacija in urnik dr. Anje Črne

Sporočamo, da bo Dr. Anja Černe, dr. medicine z dne 12. 2. 2018 zdravstveno dejavnost opravljala na novi lokaciji:

VIDEM 17 ( VRTEC), 1262 Dol pri Ljubljani in sicer po sledečem urniku:

ponedeljek  13.00 – 20.30

torek            13.00 – 17.00

sreda           7.00 – 12.30

četrtek         7.00 – 12.30

petek           7.30 – 12.30

Pomembne novosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je pred dnevi predstavila ukrepe s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bodo začeli veljati po novem letu.

Objavljamo nekatere, ki so za kakovost občanov najbolj pomembne:

 • do otroškega dodatka upravičeni tudi otroci, katerih družine se uvrščajo v 7. in 8. dohodkovni razred,
 • ponovno uvajajo pomoč ob rojstvu otroka kot univerzalno pravico,
 • zakonska zveza se  lahko  po novem sklene samo pred matičarjem,
 • V okviru aktivne politike zaposlovanja bodo tudi v letu 2018 pomembna prioriteta mladi, starejši ter dolgotrajno brezposelni,
 • letni dodatek bodo upokojenci dobili tudi v letu 2018 in bo izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij 2018. Znašal pa bo od 100 do 410 evrov.

KLIKNITE TUKAJ in preberite celoten prispevek, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani.

ZAHTEVE ZA IZLOČITEV DOLOČENIH OBMOČIJ NOVEGA OPN IZ ZAZIDLJIVOSTI

Po javni razgrnitvi je bil z upoštevanimi stališči do pripomb pripravljen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN) na katerega so nosilci urejanja prostora (upravljalci infrastrukture, ministrstva) podali svoja mnenja. Pridobljena so bila pozitivna mnenja, razen s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, ki sta po poteku roka, izdali negativno mnenje na predlog OPN. Posledično je izdajo negativne odločbe napovedalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Vsa tri negativna mnenja tudi objavljamo na spletni strani.

Več pobud za zazidljivost zemljišč, ki so bile v predlogu OPN upoštevane, je tako po novem označenih za nesprejemljive. Območja, za katera je zahtevano, da jih izločimo iz zazidljivosti po novem OPN, so prikazana na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=dol_pri_ljubljani&cx=474510.15&cy=105637.83&scale=8&catprj=piso.dol_pri_ljubljani_opn_nesprejemljiva_zem&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000), pod »Tematski sklop«, »Občinski prostorski načrt (OPN) maj 2017 – z upoštevanimi stališči do pripomb«, »Nesprejemljiva zemljišča«.

Občane pozivamo, da vpogledajo v PISO in se seznanijo ali so njihove pobude za zazidljivost zemljišč zavrnjene.

Mnenji za področje voda in kmetijstva sta bili izdani po roku. Zato smo si prizadevali, da bi se uporabil 51. člen ZPNačrt, ki določa, da če nosilci urejanja prostora v roku ne dajo drugega mnenja, se šteje, da na predlog občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb, pripravljavcu pa ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, upoštevati mora le vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Žal so bila vsa naša prizadevanja nasproti Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, neuspešna.

Na Občini Dol pri Ljubljani ne vemo, kakšni so razlogi, ki so vodili pisce mnenj k negativnim mnenjem, zato vas prosimo, da se za morebitna vprašanja v zvezi s tem obrnete neposredno na podpisnike mnenj in sicer:

za področje kmetijstva:

 • Marija Milena Planina, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • Leon Ravnikar, vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00

za področje voda:

 •  Polona Ojsteršek Zorčič, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00
 • mag. Suzana Stražar, Direktorica Urava za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00

za celovito presojo vplivov na okolje:

 • Mojca Lenardič, sektor za SPVO, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74
 • mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za SPOV, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74

 

PRILOGE:

 

Poziv: obveščajte o opaženih nepravilnostih na vodotokih

V ČP Dnevnik dne 3.10.2017 na str. 8 je objavljen naslednji poziv:

Družba Hidrotehnik, ki je državni koncesionar za urejanje voda, poziva posameznike, naj direkcijo za vode obvestijo o opaženih nepravilnostih na vodotokih, kot so denimo, da se je brežina zrušila v rečno strugo ali da se je kje zataknilo v vejevje. Svoja opažanja vodotokov z območja srednje Save lahko sporočijo na številko: 01/ 280 40 50, pisno na naslov direkcije zavode li na elektronski naslov gp.drsv-lj@gov.si-Direkcija bo po prejemu vloge Hidrotehnik po potrebi poslala na pregled na teren in nato odločila, ali naj koncesionar nemudoma sanira opaženo ali pa potrebne ukrepe uvrstila v svoje načrte.

Pojasnilo zavezancem za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017 glede ponovnega vročanja odločb s strani Finančne uprave R

Finančna uprava RS je prve odločbe za plačilo NUSZ za leto 2017 poslala v mesecu juliju z navadno pošto. Ker ne razpolagajo z dokazili, da so zavezanci prejeli odločbe, tistim zavezancem, ki so zamudili rok za plačilo ali pa še niso poravnali obveznosti, ponovno pošljejo odločbo z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP). 85. člen Zakona o davčnem postopku namreč določa, da se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, sprva vročajo z navadno vročitvijo. V kolikor davčni zavezanec ne plača davka v roku, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP).

Zavezancem sporočamo, da ne gre za dvakrat odmerjeno nadomestilo, ampak za isto odločbo, ki so jo prejeli že v mesecu juliju. Zavezanci, ki so NUSZ v vmesnem času že poravnali, lahko štejejo novo prejeto odločbo za brezpredmetno. Zavezanci, ki pa vseh obveznosti za NUSZ še niso poravnali, pa naj le-te poravnajo po novi odločbi.

Sporočilo za izvajalce nastanitvene dejavnosti

S tem sporočilom vas želimo seznaniti z novostmi pri poročanju v turizmu, ki so pomembne za vse izvajalce nastanitvene dejavnosti (gostitelje – zavezance za plačilo turistične takse) v vaši občini, zato vas vljudno prosim, za posredovanje spodnjega obvestila (po elektronski pošti, v kolikor razpolagate z njihovimi e-naslovi, z obvestilom na vaših spletnih straneh, itd..), z namenom, da spremenjen način poročanja – zavezancem za poročanje podatkov v turizmu – ne bo povzročil prehudih težav.

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

 

Županov nagovor ob prvem šolskem dnevu šolskega leta 2017/2018

Šolske počitnice se poslavljajo in pred nami je novo šolsko leto.

Novo šolsko leto bo zopet zanimivo in ustvarjalno. Pridobili si boste nova znanja, spretnosti in navade, ki vam bodo pomagale v vašem življenju. Te cilje boste lažje dosegli skupaj z učitelji, starši, brati, sestrami in sošolci. Pred vami je leto novih načrtov.

Velikokrat je učenje naporno in se vam zdi odveč, a vendar vedite, da znanje omogoča uresničitev vaših sanj, želja in pričakovanj, ki jih prinaša prihodnost.

Drago prvošolci. Na prvi šolski dan vam je vse novo in neznano, a le nekaj dni bo trajalo, pa boste že komaj čakali, da pridete med prijatelje, da počnete zabavne reči in se kaj novega naučite. Čaka vas nepozabna dogodivščina tistih, ki boste šolo šele spoznali, pa velikih, skoraj odraslih šolarjev, ki boste že razmišljali, kakšna bo vaša nadaljnja izobraževalna pot.

Dragi vozniki. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti mi, vozniki.

Želim vam srečno ter uspešno novo šolsko leto!

Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc

Informacije glede napovedane stavke prevoznikov

Glede napovedane stavke voznikov, smo pridobili uradno mnenje in stališče prevoznika, ki v naši občini skrbi za javni prevoz med Ljubljano in Senožetmi. Objavljamo njihov odgovor.

“Spoštovani,

dne 22. 8.2017, smo prejeli s strani Sindikata voznikov avtobusov Slovenije napoved stavke, ki naj bi se začela 4. 9. 2017. S stavkovnim odborom se bomo sestali ta petek, pomemben del pogovorov bo tudi zagotovitev minimuma delovnega procesa v času stavke. Zagotovitev izvajanja šolskih prevozov je ena od naših prioritet in po našem mnenju predstavlja minimum delovnega procesa, katerega morajo vsi sodelujoči zagotoviti na podlagi zahtev zakona. O napredku pogovorov vas bomo osebno sproti obveščali.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo ter lepo pozdravljamo!

David Glavina, vodja komerciale”

Začetek prodaje subvencioniranih šolskih vozovnic

Dijaki in študenti imajo letos na voljo dva načina za oddajo vloge za pridobitev šolske vozovnice, to je preko portala eUprave ali na klasičen način – z izpolnjeno vlogo v fizični obliki, ki jo oddajo na izbranem prodajnem mestu. Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa lahko dijaki urejajo od ponedeljka, 21. avgusta, študentje pa od 21. septembra 2017 naprej.

Za vse tiste, ki bodo uporabili prvi način oddaje vloge preko eUprave, je pogoj, da imajo prej urejeno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA). Po ustrezni namestitvi digitalnega potrdila lahko elektronsko vlogo oddajo od doma. Z oddajo omenjene vloge istočasno zaprosijo za pravico do subvencioniranega prevoza.

Nekaj dni po oddaji vloge se morajo dijaki in študenti nato tudi osebno oglasiti v enem izmed treh izbranih prodajnih mest Urbane, kjer se jim bo na kartico Urbano ali kartico IJPP zapisala pravica do subvencioniranega prevoza, če so do nje upravičeni. Ob tem naj vsak posamezni vlagatelj prevozniku obvezno predloži tudi šifro vloge, ki se je ustvarila ob spletnem vnosu elektronske vloge.

V drugem primeru, pri urejanju vozovnice in statusa na klasičen način, dijak ali študent vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice natisne, jo izpolni, nato pa jo potrdi na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priloži potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasi v enem izmed spodaj navedenih prodajnih mest Urbane, da mu lahko predstavnik LPP na izbrano kartico zapiše pravico do subvencionirane vozovnice, če je do nje upravičen.

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatih letos tako kot lani ni več mogoče, je pa dijakom in študentom ob sobotah, 26. avgusta in 2. ter 30. septembra 2017, med 6.30 in 13. uro, omogočeno urediti vozovnice v Potniškem centru LPP.

Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa poteka v obeh primerih (preko portala eUprave ali na klasičen način) za dijake od 21. avgusta, za študente pa od 21. septembra dalje in na naslednjih izbranih prodajnih mestih:

 • Potniški center LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru,
 • Avtobusna postaja Ljubljana,
 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Ljubljanski potniški promet bo v prihodnje vzpostavil spletno prodajo vseh vrst vozovnic. Kot prevoznik z največjo bazo podatkov dijakov in študentov v Sloveniji trenutno usklajuje elektronski sistem za spletno prodajo vozovnic z Ministrstvom za promet in infrastrukturo, da bi lahko v najkrajšem možnem času vzpostavil ustrezno storitev za omenjeni največji skupini potnikov. Testiranje spletne prodaje vozovnic LPP za dijake in študente bo potekalo predvidoma že v prihodnjih mesecih.

Več podrobnejših informacij o potrjevanju oziroma podaljševanju statusa in urejanju vozovnic si lahko ogledate na: http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti za September 2017

 

Obveščamo vas, da bo nakup IJPP in delavskih mesečnih vozovnic za mesec september 2017 možen na blagajni Avtobusne postaje Ljubljana. Poračun sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani pa bo možen pri nakupu za mesec oktober v prostorih občine Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila po naslednjem razporedu:

za oktober         28. in  29.09.2017      od   13:00 -19:30
za november     26. in  27.10.2017      od   13:00 -19:30
za december     29. in  30.11.2017      od   13:00 -19:30
za januar           21. in  22.12.2017      od   13:00 -19:30
za februar         30. in  31.01.2017      od   13:00 -19:30
za marec           27. in  28.02.2017      od   13:00 -19:30
za april              29. in  30.03.2017      od   13:00 -19:30
za maj               25. in  26.04.2017      od   13:00 -19:30
za junij              30. in  31.05.2017      od   13:00 -19:30

prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Ljubljana, 22.8.2017

Pozor: velika vročinska obremenitev

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje bo od danes do predvidoma nedelje, 6. avgusta, predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Povečana je nevarnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, zato svetujemo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravi. Da ne bi zagorelo, je pri uporabi ognja treba upoštevati predvsem naslednje:

 • pri kurjenju je treba ustrezno zaščititi kurišče, ogenj pa ves čas nadzorovati,
 • ob vetru je kurjenje prepovedano in je z njim treba prenehati,
 • prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
 • prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih in drugih predmetov ter snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

ARSO tudi svetuje (vir: www.arso.si):

Obvestilo za paciente šolske zdravnice dr. Nuške Guid

Obveščamo, da se je šolska zdravnica dr. Nuška Guid, ki je vrsto let skrbela tudi za zdravje naših občanov,  z julijem zasluženo upokojila. Tisti, ki ste bili njeni pacienti, si morate tako v naslednjih mesecih izbrati novega osebnega zdravnika.

Dr. Anja Černe, zdravnica družinske medicine s koncesijo za našo občino, ki od začetka letošnjega leta ordinira v ambulanti Kulturnega doma v Dolskem, vas obvešča, da še vedno sprejema nove paciente. Dobrodošli ste vsi, stari nad 15 let. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 068 696 622 ali pišite na e-naslov info@medicina-cerne.si.

Sklep o ocenjevanju škode po pozebi

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji na priznanih kulturah in na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji so pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2o17 na prizadetih katastrskih občinah po prizadetih kulturah.

Vloge – obrazec 2PT (pozeba, toča) morajo biti poslane najkasneje do 22. 8. 2017 na naslov Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, prav tako pa morajo biti podatki vnešeni v aplikacijo Ajda.

Kliknite za ogled uradnega dokumenta. 

Poletni delovni čas knjižnice Jurija Vege

Sporočamo vam, da bo imela Knjižnica Jurij Vega v času poletnih počitnic (do 1. septembra 2017) malce prilagojen delovni čas. Tako bodo njena vrata odprta po naslednjem urniku:
PONEDELJEK 11:00–18:00
TOREK 11:00–18:00
SREDA 08:00–15:00
ČETRTEK 11:00–18:00
PETEK 08:00–15:00
Še vedno vas vabijo, da sodelujete v akciji »Poletavci«, ki sledi pravilu, da v naslednjih 30 dneh vsak dan pol ure beremo karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Glavna nagrada je set za badminton.

Nered na ekoloških otokih

V občini se ves čas srečujemo z izjemnim neredom na ekoloških otokih. Na prvi spodnji fotografiji je vidno nevzdržno stanje v Beričevem, na drugi pa v Brinju, kjer odpadke vozijo sredi noči in povzročajo neznosen hrup, nedavno pa so nametali celotno embalažo od motornega olja.

Ker se kljub pozitivnim spodbudam stanje ne spreminja, se je Občina odločila, da bo nekatere kontejnerje odstranila.