Prijava škode po divjadi – obvestilo

Lovska družina Pšata obvešča, da lahko prizadeti škodo po divjadi prijavijo na naslov:

LD Pšata, Dragomelj 20, 1230 Domžale.

Škodo je treba prijaviti na predpisanem obrazcu. Obrazec je na voljo pri lovski družini ali na spletnem mestu: http://www.kgzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=hQr6bSl-RiI%3d&tabid=225.
Tajnik LD Pšata

Alojz Šket

SPOROČILO ZA JAVNOST – previdno ob kresovanju

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je nkurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci. Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

S spoštovanjem,

Slavko Šipec Darko But
podsekretar sekretar
generalni direktor

Opozorilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 12. aprilom 2017 razglaša
prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na
območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska
Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina,
Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.
V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila
2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala
izvajati poostren nadzor. V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka,
Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal,
Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg
požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven
pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar
ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija
bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor

Pozor: velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja po vsej državi.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

 

Omejitev prometa za tovorna vozila skozi Dol v smeri Jub-a

Obveščamo, da je Občina Dol pri Ljubljani upoštevala pobudo občanov in bo v večernih urah omejila promet za tovorna vozila na relaciji od pošte v Dolu do Juba.

Promet bo od 27. marca 2017 prepovedan za vsa tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, in sicer med  23. in 5. uro zjutraj. Izjema so le interventna vozila ter za vozila z ustreznim dovoljenjem.

Ob tej priložnosti naj uporabnike ceste spomnimo, da na tem delu velja tudi prepoved ustavljanja in parkiranja, kar je določeno z obstoječo prometno signalizacijo.

 

Odvoz kosovnega materiala

Sporočamo, da je mogoče odvoz kosovnega materiala naročiti BREZPLAČNO med 15. aprilom in 30. majem 2017.  Odvoz naročite na telefonsli št. 01 477 96 00 ali preko elektronske naročilnice, ki jo najdete na WWW.snaga.si.

Pravilno izpolnjeno naročilnico pošljete najkasneje do datuma, ki je določen na našem območju. O odvozu vas bodo s podjetja Snaga d.o.o. obvestili predvidoma tri dni prej.

 

Spuščanje Gregorčkov po Mlinščici prestavljeno na 16. marca

Sporočamo, da napovedano spuščanje osvetljenih maket-Gregorčkov po Mlinščici za Erbergovima paviljonoma Graščine Dol prestavljeno na 16. marca ob 18:15 uri.
Plovila/makete, ki jih boste prinesli s seboj, bomo sprejemali od 17:30 ure naprej pri paviljonih. Vljudno vabljeni na letošnji pozdrav pomladi!

Miro Šubelj

Obvestilo o načinu obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce –Vrh–Zagorica, Podgora, Vinje–Žabja vas, Križevska vas in Korant za leto 2017

Občina Dol pri Ljubljani izvaja stalni nadzor kakovosti pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce-Vrh, Podgora, Vinje, Križevska vas in Korant. Nadzor izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter Ministrstvom za zdravje, ki izvaja državni nadzor.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) morajo biti uporabniki pitne vode obveščeni, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Pravilnika, in o izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti. Načini obveščanja za različne primere izvajanja vodooskrbe pa so opisani v nadaljevanju. V primerih predvidenih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, boste uporabniki vsaj en dan prej obveščeni osebno ali preko SMS in preko spletne strani Občine Dol pri Ljubljani.

V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje, boste uporabniki obveščeni osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS in z obvestilom na oglasni deski uporabnika/uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja najkasneje v sedmih dneh. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

V primeru omejitve ali prepovedi rabe pitne vode zaradi neskladnosti, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za zdravje ljudi, boste uporabniki obveščeni najkasneje v dveh urah od ugotovitve stanja osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani. Na enak način boste obveščeni tudi o preklicu ukrepa.

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti boste uporabniki obveščeni najkasneje v enem dnevu od dogovora in odločitve o načinu in poteku sanacije. Obveščeni boste osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

V primeru dovoljenih odstopanj boste uporabniki obveščeni takoj po pridobitvi dovoljenja oz. najkasneje v sedmih dneh osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

O kakovosti pitne vode za preteklo leto boste uporabniki v skladu z načrtom notranjega nadzora obveščeni z rednim letnim poročilom najmanj enkrat letno, ki bo objavljeno v občinskem glasilu Pletenice in na spletni strani Občine Dol www.dol.si.

Vse uporabnike, ki bi v primeru neskladnosti pitne vode, izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti ali v primeru dovoljenih odstopanj želeli biti obveščeni preko SMS, prosimo, da nam sporočijo svojo številko mobilnega telefona na telefonsko številko 01/530 32 54 ali e-naslov: obcina@dol.si.

Vabimo na tečaj HACCP

Občina Dol pri Ljubljani vas vabi na triurni tečaj HACCP.

Na tečaj se je treba prijaviti do 17. marca 2017 na e-naslov obcina@dol.si, cena za udeležence tečaja pa znaša le 1 EUR. Ker želimo zagotoviti resnost prijav, cena 1 EUR velja le v primeru, da se tečaja tudi zares udeležite, v nasprotnem primeru pa bodo morali prijavljeni poravnati celotno kotizacijo. Udeleženvi bodo prejeli tudi potrdilo o opravljenem tečaju.

Vsebina HACCP: zakonodaja in zahteve na področju higiene živil, odgovornost za varno hrano, dejavniki tveganja – mikrobiološki, kemijski, fizikalni, kritične kontrolne točke, primeri, obvladovanje, zapisi, preventivni in kontrolni ukrepi, spremljajoči higienski program, umik, odpoklic živil, pomen umivanja rok, ureditev prostorov, prodaja na tržnici, sejmih, zahteve za vozila itd.

Tečaj bo najverjetneje potekal v Kulturnem domu Dolsko, predvidoma v mesecu aprilu 2017 ali maju 2017.

Nova splošna zdravnica v Dolu pri Ljubljani

Z 8. marcem v občini Dol pri Ljubljani dobimo novo splošno zdravnico dr. Anjo Černe. Ordinacijo si bo delila z obstoječo zdravnico dr. Valerijo Rus, v KD Dolsko (Dolsko 55). Zdravnici bosta delali v izmeničnih turnusih. Dr. Černetova bo z veseljem sprejela nove paciente. Za več informacij jo lahko pokličete na tel.št. 068 696 622 ali ji pišete na info@medicina-cerne.si.

 

Pojasnilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Dol pri Ljubljani se v Občini Dol pri Ljubljani plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Zavezanci so dolžni Občini posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča so zavezanci dolžni prijaviti Občini v 30 dneh po nastali spremembi. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila odločba že izdana, ima po Zakonu o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/06; ZDavP-2) v 15-tih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo spremembo (npr. kupoprodajno/najemno pogodbo).

Oprostitev plačila

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili ali kupili novo družinsko hišo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva uporabe stanovanja oz. stanovanjske hiše in traja pet let. Oprostitev se uvede na zahtevo občana – vloga je dostopna na spletni strani Občine in na Občini.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanca se lahko oprosti plačila tudi v nekaterih drugih primerih, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi se odloča na podlagi vloge zavezanca, ki mora predložiti dokaze o tem, da nadomestila ne zmore plačevati.

 

Zadnji dan za prijavo na tečaj rokovanja z motorno žago

Lastniki gozdov pogosto uporabljajo motorno žago, ker nimajo primernega znanja o varnem podiranju dreves, pa je tudi že v naših krajih prišlo do usodnih nesreč. Da bi povečali varnost, Občina Dol pri Ljubljani za simbolični 1 EUR kotizacije organizira 16-urni tečaj rokovanja z motorno žago.
Osnovni namen je povečati varnost pri podiranju drevesa, poučili pa se boste še o tem, kako povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo, kakšen je namen osebne varovalne opreme in kakšni so zakonske predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. Tečaj bo izveden, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.

Zainteresirani naj do 20.1.2017 pošljejo prijave na e-naslov občine obcina@dol.si.

Spremembe na področju izvajanja dimnikarskih storitev

S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16; ZDimS) se je dne 1. 1. 2017 sprostil trg izbora izvajalcev dimnikarskih storitev.

S spremembo Zakona o dimnikarskih storitvah na območju občine Dol pri Ljubljani preneha veljati koncesijska pogodba s št. 35404-48/2016/6 z dne 15.9.2016, ki je bila podeljena  družbi SDG dimnikarstvo, kemično čiščenje toplotnih naprav in gradbene storitve d.o.o., Domžale.

Uporabniki dimnikarskih storitev (fizične in pravne osebe) lahko med 1. 1. in 30. 6. 2017 izberete izvajalca dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Seznam dimnikarskih družb mora MOP objaviti na svoji spletni strani najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve ZDimS, ki je stopil v veljavo dne 19. 11. 2016, uporablja pa od dne 1. 1. 2017 dalje.

Izbor izvajalca lahko opravite tudi za objekte, ki jih imate v lasti na območju Republike Slovenije, sem sodijo npr. počitniški objekti ipd., sicer bodo storitev opravljali dosedanji izvajalci dimnikarskih storitev.

MOP je trenutno na svoji spletni strani (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2016/12_December/30_dimnikarji_seznam/Seznam_koncesionarjev_na_dan_31.12.2016.pdf)

objavilo seznam koncesionarjev na dan 31. 12. 2016.

Vse uporabnike dimnikarskih storitev pozivamo, da ažurno spremljajo spletno stran MOP (http://www.mop.gov.si) in si tako zagotovijo dovolj hitre in točne informacije v zvezi s spremembami izvajanje dimnikarskih storitev.

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

  • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
  • prek e-naslova: mop@gov.si

PRILOGE:

Nov defibrilator v občini Dol pri Ljubljani

Obveščamo vas, da je na objektu Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na naslovu Videm 17c nameščen nov defibrilator.
Nahaja se levo od glavnega vhoda v vrtec, natančneje pri vhodu v kuhinjo. Nameščen je v zunanji AED omarici.