Subvencionirano počitniško varstvo

Občina Dol pri Ljubljani bo v času poletnih počitnic sofinancirala poletno varstvo za šolske otroke (do 16 otrok v enem terminu) v šestih enotedenskih terminih. Počitniško varstvo bo izvedeno v organizaciji Hiši zabave Pustotnik, termini pa so naslednji:
– od 1. julija do 5. julija,
– od 22. julija do 26. julija,
– od 29. julija do 2. avgusta,
– od 5. avgusta do 9. avgusta,
– od 19. avgusta do 23. avgusta,
– od 26. avgusta do 30. avgusta.
S prijavami bomo pričeli v juniju, ko bo točno znana tudi cena in višina sofinanciranja. Več informacij bo objavljenih na spletni strani www.dol.si in v junijski izdaji Pletenic.

Iščemo prostor za začasno ureditev zbirnega centra za odpadke

Občinska uprava še vedno išče ustrezno lokacijo za umestitev začasnega zbirnega centra za odpadke:
– predvidena površina je pribl. 2.000–2.700 m2,
– 1/3 površine mora biti ustrezno pokrita, 1/3 je predvidena za manevrirno površino in 1/3 za umestitev zabojnikov,
– prednost bodo imeli lastniki, ki že imajo ograjano površino, ustrezno urejeno odvodnjavanje in lovilce olj ali drugih nevarnih snovi, nadzor pristopa, video nadzor in druge tehnične rešitve v skladu s projektom.
Predloge lahko pošljete na e-naslov obcina@dol.si.

Odmera davka od premoženja

Finančna uprava republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana je sporočil, da bo jutri 9.5.2019 odprema odločb za DAVEK OD PREMOŽENJA za področje Občine Dol pri Ljubljani. Roki plačil so določeni za: 24.6.2019, 24.7.2019, 23.9.2019 in 21.11.2019. Ponovno osebno vročanje neplačnikom je predvideno za 1.8.2019. Odmerjena obveznost do 25 EUR se plača v enem obroku. Zavezanci, pri katerih znaša obveznost  nad 25 EUR do 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih  obveznost presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Podatkovno bazo za odmero davka na premoženje upravlja Finančni urad Ljubljana in ne Občina Dol pri Ljubljani, kot je to pri odmeri davka oz. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Torej naveden davek nima nobene povezave z novo sprejetim Odlokom o nadomestilu stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Dol pri Ljubljani.

Davek od premoženja so zavezane plačati fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali predmet obdavčitve uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, ugotovljene iz davčne osnove. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. Če gre za solastništvo stavbe, se vrednost stanovanjske površine deli v razmerju s solastniškimi deleži. Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

 

Več o davku na premoženje (davčne stopnje, oprostitve, olajšave itn.) si lahko preberete na spletnih straneh Finančne uprave – http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja ali pokličete na Finančni urad Ljubljana, na tel. 01 369 3000.

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZUIZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 17. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani znašajo mesečno na otroka:
– Dnevni program prvega starostnega obdobja 470,19 EUR
– Dnevni program drugega starostnega obdobja 369,52 EUR
– Kombinirani oddelek 380,89 EUR.
II.
Cena programa prvega starostnega obdobja v VVD Ježek znaša mesečno na otroka:
– 521,43 EUR.
III.
Starši otrok iz Občine Dol pri Ljubljani, ki jim je bil zavrnjen sprejem v vrtec, in ki niso vključeni v drug vrtec ali vzgojno varstveno družino, so upravičeni do nadomestila v višini 10 % cene programa za otroka.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, št. 6020-0009/2014-11 z dne 22. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 97/14).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 1. 5. 2019.
Št. 6020-0001/2017-7
Dol pri Ljubljani, dne 17. aprila 2019
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič l.r.

Namesto v dom pomoč na domu

To, da se populacija danes stara je danes postalo že dejstvo. Projekcije kažejo, da bo v Sloveniji do leta 2060 več kot 14 % delež celotne populacije starejše od 80 let. To ni problem, ampak dejstvo, na katero se moramo primerno odzvati in starejšim omogočiti kakovostno življenje tudi v zrelejših letih ter tistim, ki želijo živeti v domačem okolju, to tudi omogočiti. Danes pa so mlajše generacije ujete v hiter in stresen tempo življenja, imajo obveznosti, nezanesljive zaposlitve. Zato nimajo vedno te možnosti, da bi lahko skrbeli za starejše.

Med uporabniki pomoči na domu je največ prav starejših ljudi. Ob ustrezni pomoči številnim ni treba v dom starejših in lahko do konca življenja živijo doma. Svojci pa zaradi pomoči na domu lahko z manj skrbi hodijo v šolo ali na delo. Pomoči na domu v obliki socialne oskrbe ne potrebujejo samo starostniki, ampak tudi invalidi, nekateri kronični bolniki (na primer pri multipli sklerozi) in poškodovanci. Veliko med njimi jih ne more več samostojno skrbeti zase in potrebujejo, da lahko ostanejo doma, takšno ali drugačno vsakodnevno pomoč: pri jutranji in večerni toaleti, oblačenju in slačenju, menjavi plenic, vstajanju iz postelje, pri odhodu k nočnemu počitku ali pri gospodinjstvu.

 

Do subvencionirane pomoči občinskega koncesionarja so upravičeni:

  • osebe starejše od 65 let, ki niso same sposobne za popolnoma samostojno življenje.
  • osebe s statusom invalida po zakonu.
  • druge invalidne osebe, če imajo priznano pravico do tuje pomoči in nege.
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo statusa invalida, a so po presoji pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči, ter druge osebe, nesposobne za samostojno življenje.
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko oziroma najtežjo motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

 

Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu upoštevajoč subvencijo:

  • 5,34 EUR na uro, na delovne dni
  • 6,90 EUR na uro, za nedelje
  • 7,20 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani je objavljen v Uradnem listu RS, številka 26/2019 in se uporablja od 27.4.2019.

 

Andreja Orel

 

Povzetek letnega poročila o spremljanju skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemih v upravljanju občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec vodovodnih sistemov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje – Žabja vas, Križevska vas in Korant. Za zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode skrbita Občina Dol v okviru notranjega nadzora in Ministrstvo za zdravje v okviru državnega monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora za Občino Dol izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) smo pripravili letno poročilo, ki je objavljeno na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek poročila se nahaja v spodnji preglednici, ki prikazuje število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega nadzora, na posameznem vodovodnem sistemu.

V sklopu državnega monitoringa pa je bilo v letu 2018 opravljenih 8 preverjanj ustreznosti pitne vode na vodovodih sistemih v upravljanju Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek se nahaja v spodnji preglednici, medtem ko so na spletni strani občine objavljeni podrobnejši rezultatu preizkušanj.

Priloga:
– Poročilo rezultatov internega monitoringa pitne vode za leto 2018
– Poročilo rezultatov državnega monitoringa pitne vode za leto 2018

Spomladanska čistilna akcija

Obveščamo vas, da bo v soboto, 16. marca 2019 potekala  spomladanska čistilna akcija na območju občine Dol pri Ljubljani. Potreben material (rokavice, vreče) in malica bodo na voljo na spodaj naštetih zbirnih mestih.

 

SOBOTA, 16. MAREC 2019 OB 8.00 URI

 

Lokacija koordinator
Gasilski dom Beričevo- Brinje, Beričevo 12 Gorazd Škraba
Gasilski dom Dol pri Ljubljani, Videm 48 Marko Lunar
Gasilski dom Dolsko, Dolsko 85 Boštjan Zupančič
Gasilski dom Laze, Laze 29b Lojze Žnidaršič
Gasilski dom Vinje, Vinje 26b Ivo Sasso
Gasilski dom Senožeti, Senožeti 25 Gregor Pirc
Gasilski dom Klopce, Klopce 40 Marijan Prašnikar

 

Vljudno vabljeni!

 

Željko Savič

župan občine Dol pri Ljubljani

 

Obvestilo o odvozu zelenega odreza

V okviru občine organiziramo brezplačen odvoz zelenega odreza iz lokacije v Kamnici.

ZELENI ODREZ BO OD 16.3.2019 DO 14.4.2019 in sicer ob:

  • sredah med 14.00 in 19.00 uro
  • sobotah med 9.00 in 13.00 uro

Natančnejša lokacija je razvidna iz fotografije.

 

 

 

 

V okviru občine organiziramo tudi brezplačen odvoz zelenega odreza iz lokacije v Dolu (žaga Valjavec) čez vodotok Mlinščica.

ZELENI ODREZ BO OD 16.3.2019 DO 14.4.2019.

 

 

Občinska uprava

 

 

Opozorilo o veliki požarni ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi prvega odstavka 8. Člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 25. 2. 2019 dalje razglasila veliko
požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Občina ima novo sejno sobo

Na občinski stavbi smo preuredili kletne prostore in tam uredili sodobno sejno sobo z vso potrebno opremo. 

Ta prostor je dobrodošla pridobitev tudi za lokalna društva, ki so prej gostovala v veliko manj urejenih prostorih občinske uprave. 

Sejno sobo bodo za uporabo lahko rezervirala tudi društva, ki sicer delujejo v svojih prostorih.

Odločbe za davek od premoženja za fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže in prostore za počitek ter rekreacijo

Finančna uprava RS je v tem tednu zavezancem v Občini Dol pri Ljubljani odposlala odločbe za davek od premoženja, ki so ga zavezane plačati fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali predmet obdavčitve uporablja sam ali ga daje v najem. Več o davku na premoženje si lahko preberete na http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja ali pokličete na Finančni urad Ljubljana, na tel. 01 369 3000.

Odmerjena obveznost do 25 EUR se plača v enem obroku Zavezanci, pri katerih znaša obveznost  nad 25 EUR do 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih  obveznost presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Roki za plačilo davka od premoženja so določeni za 28.1.2019, 27.2.2019, 29.3.2019 in 29.4.2019. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Sporočamo tudi, da naveden davek ni v povezavi z novo sprejetim Odlokom o nadomestilu stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Dol pri Ljubljani. Lastnik baze podatkov za davek od premoženja je Finančna uprava RS in ne Občina Dol pri Ljubljani, kot je to pri NUSZ.

Vezano na NUSZ, pa nam je Finančna uprava sporočila, da bo davčnim zavezancem, ki niso plačali davka v roku, ponovno odposlala odločbe (osebno vročanje), predvidena odprema odločb je 27.12.2018.

Pobuda za dajanje predlogov pri pripravi proračuna Občine Dol pri Ljubljani

Proračun Občine Dol pri Ljubljani sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu.

Pozivamo vas, da do vključno 21.12.2018 podate svoje predloge in pobude za vključitev v proračun za leto 2019 osebno v času uradnih ur na Občino Dol pri Ljubljani (v vložišče) ali na mail:tajda.sobocan@dol.si

Občinska uprava se bo s predlogi in pobudami seznanila in glede na možnosti ter obsege le-te upoštevala. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Dol pri Ljubljani se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in statutom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Poročilo o izidu lokalih volitev

Občinska volilna komisija je na svoji 3. redni seji dne 19.11.2018 ugotavljala rezultate volitev za župana in občinski svet ter ugotovila, da je bila volilna udeležba 57,74 %.

A) VOLITVE ŽUPANA

Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta kandidata za župana dobila naslednje število glasov:

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na lokalnih volitvah 2018 za župana kandidat pod zaporedno št. 1 Željko Savič prejel 1.561 glasov, kandidat pod zaporedno št. 2 mag. Janez Tekavc pa je prejel 1.167 glasov. Iz navedenega sledi ugotovitev, da je Željko Savič prejel večino (57,22%) glasov volivcev.  

Občinska volilna komisija Dol pri Ljubljani dokončno ugotavlja, da je za župana Občine Dol pri Ljubljani izvoljen ŽELJKO SAVIČ, stanujoč Dolsko 100 A, 1262 Dol pri Ljubljani.

Nedelovanje javne razsvetljave v Senožetih

Občina je že nekaj časa seznanjena z nedelovanjem javne razsvetljave med hišnimi številkami »Senožeti 6 in 22«.

Že od prejema prvega obvestila o nedelovanju razsvetljave potekajo vse aktivnosti za čim prejšnjo vzpostavitev delovanja javne razsvetljave.

Pričakujemo, da bo javna razsvetljava delovala v kratkem.

 

V vednost: Reorganizacija centrov za socialno delo z željo po več koristi za uporabnike

S 1. oktobrom je zaživela nova organizacijska struktura centrov za socialno delo (CSD) – namesto dosedanjih 62 bomo odslej imeli 16 območnih centrov za socialno delo, sedanji centri pa bodo postali njihove enote. Skladno z organizacijo je bilo imenovanih tudi 16 vršilcev dolžnosti direktorja CSD-jev. Ti so pooblaščeni, da organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje CSD-jev
Poleg nove organizacijske strukture pa težko pričakovana reorganizacija prinaša še dve ključni spremembi: uvedbo informativnega izračuna in socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev.
Z novostmi na CSD želijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poenotiti upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge in vzpostaviti skupne službe. Zaposleni na enotah centrov bodo z novo organizacijo razbremenjeni administracije in upravnih postopkov po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, več časa pa bodo namenili terenskemu delu, s čimer bodo lahko bolj vpeti v lokalno okolje.
Opozorimo, da kljub reorganizaciji vse pravice uporabnikov ostajajo enake kot doslej, urejali pa jih boste lahko še vedno na istih mestih, kot ste to počeli do sedaj in tudi pod istimi pogoji. Delo pa vam želijo olajšati tako, da bo z novim informativnim izračunom postopek za pridobitev določene pravice treba opraviti le enkrat, nato pa se bodo enoletne pravice avtomatsko podaljševale. Pri kratkotrajnih pravicah, kot so denimo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in siubvencija za najemnino ta možnost ne velja.

Obvestilo za potnike na relaciji Senožeti- Ljubljana

IJPP in delavske mesečne vozovnice za prevoz na liniji Ljubljana–Senožeti lahko za mesec oktober kupite na sedežu Občine Dol pri Ljubljani (Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani), in sicer v ponedeljek, 24. 9. 2018, in torek, 25.9. 2018, od 13:00 do 19:30 ure. Ob tej priložnosti boste lahko uveljavljali tudi povračilo sofinanciranja vozovnice za mesec september. 

S klikom tukaj si lahko ogledate urnik prodaje vozovnic za celotno šolsko leto 2018/2019.

Moten promet zaradi prireditve v nedeljo, 30.9.2018

Spoštovani,

V nedeljo 30.9.2018 od 12:00 do 13:00 ure bo potekalo tekmovanje otrok TSK Jub Dol pri Ljubljani na rolkah in otvoritev rolkarske steze, zunanjega fitnesa in pump tracka v Zaborštu.

Zaradi dogodka bo moten promet z delno zaporo ceste med 11:30 in 14:00 uro, na relaciji med hišno številko Zaboršt 60 in Zaboršt 55.

Prosimo za razumevanje in vljudno vabljeni,

Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2018

Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 na območju Občine Dol pri Ljubljani sporočamo, da jim bodo odmerne odločbe s strani Finančne uprave RS odposlane v drugi polovici meseca septembra. Zavezanci, pri katerih nadomestilo ne presega 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih nadomestilo presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. V kolikor je obveznost nižja od 25 EUR, se plača v enem obroku. Roki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo 5.11.2018, 5.12.2018, 4.1.2019 in 4.2.2019. V kolikor podatki odmere niso pravilni, je zoper odločbo dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

 

Županove misli šolarjem ob začetku novega šolskega leta

Kdor želi doseči oddaljen cilj,
mora narediti veliko malih korakov.
– Helmut Schmidt

 

Poletne počitnice se poslavljajo in pred nami je novo šolsko leto.

To bo zopet zanimivo in ustvarjalno, pridobili boste nova znanja, spretnosti in navade, ki vam bodo pomagale v vašem življenju. Te cilje boste lažje dosegli skupaj z učitelji, starši, brati, sestrami in sošolci. Pred vami je leto novih načrtov, medsebojnega druženja in sklepanja novih znanstev.

Velikokrat je učenje naporno in se vam zdi odveč, vendar vedite, da le znanje omogoča uresničitev sanj, želja in pričakovanj, ki jih prinaša prihodnost. Sposobni, izobraženi in poklicu predani učitelji so vaši zavezniki in pomočniki, ki vas bodo usmerjali in pomagali na poti šolanja.

Dragi učenke in učenci! Na prvi šolski dan in vse naslednje dni bodite zelo previdni na poti v šolo in domov.

Dragi vozniki: Otroci so kot prometi udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti mi, vozniki.

ŽELIM VAM USPEŠNO, PREDVSEM PA VARNO NOVO ŠOLSKO LETO

                                                                                Mag. Janez TEKAVC, župan