Omejitev prometa za tovorna vozila skozi Dol v smeri Jub-a

Obveščamo, da je Občina Dol pri Ljubljani upoštevala pobudo občanov in bo v večernih urah omejila promet za tovorna vozila na relaciji od pošte v Dolu do Juba.

Promet bo od 27. marca 2017 prepovedan za vsa tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, in sicer med  23. in 5. uro zjutraj. Izjema so le interventna vozila ter za vozila z ustreznim dovoljenjem.

Ob tej priložnosti naj uporabnike ceste spomnimo, da na tem delu velja tudi prepoved ustavljanja in parkiranja, kar je določeno z obstoječo prometno signalizacijo.

 

Odvoz kosovnega materiala

Sporočamo, da je mogoče odvoz kosovnega materiala naročiti BREZPLAČNO med 15. aprilom in 30. majem 2017.  Odvoz naročite na telefonsli št. 01 477 96 00 ali preko elektronske naročilnice, ki jo najdete na WWW.snaga.si.

Pravilno izpolnjeno naročilnico pošljete najkasneje do datuma, ki je določen na našem območju. O odvozu vas bodo s podjetja Snaga d.o.o. obvestili predvidoma tri dni prej.

 

Spuščanje Gregorčkov po Mlinščici prestavljeno na 16. marca

Sporočamo, da napovedano spuščanje osvetljenih maket-Gregorčkov po Mlinščici za Erbergovima paviljonoma Graščine Dol prestavljeno na 16. marca ob 18:15 uri.
Plovila/makete, ki jih boste prinesli s seboj, bomo sprejemali od 17:30 ure naprej pri paviljonih. Vljudno vabljeni na letošnji pozdrav pomladi!

Miro Šubelj

Obvestilo o načinu obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce –Vrh–Zagorica, Podgora, Vinje–Žabja vas, Križevska vas in Korant za leto 2017

Občina Dol pri Ljubljani izvaja stalni nadzor kakovosti pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce-Vrh, Podgora, Vinje, Križevska vas in Korant. Nadzor izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter Ministrstvom za zdravje, ki izvaja državni nadzor.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) morajo biti uporabniki pitne vode obveščeni, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Pravilnika, in o izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti. Načini obveščanja za različne primere izvajanja vodooskrbe pa so opisani v nadaljevanju. V primerih predvidenih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, boste uporabniki vsaj en dan prej obveščeni osebno ali preko SMS in preko spletne strani Občine Dol pri Ljubljani.

V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje, boste uporabniki obveščeni osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS in z obvestilom na oglasni deski uporabnika/uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja najkasneje v sedmih dneh. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

V primeru omejitve ali prepovedi rabe pitne vode zaradi neskladnosti, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za zdravje ljudi, boste uporabniki obveščeni najkasneje v dveh urah od ugotovitve stanja osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani. Na enak način boste obveščeni tudi o preklicu ukrepa.

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti boste uporabniki obveščeni najkasneje v enem dnevu od dogovora in odločitve o načinu in poteku sanacije. Obveščeni boste osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

V primeru dovoljenih odstopanj boste uporabniki obveščeni takoj po pridobitvi dovoljenja oz. najkasneje v sedmih dneh osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

O kakovosti pitne vode za preteklo leto boste uporabniki v skladu z načrtom notranjega nadzora obveščeni z rednim letnim poročilom najmanj enkrat letno, ki bo objavljeno v občinskem glasilu Pletenice in na spletni strani Občine Dol www.dol.si.

Vse uporabnike, ki bi v primeru neskladnosti pitne vode, izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti ali v primeru dovoljenih odstopanj želeli biti obveščeni preko SMS, prosimo, da nam sporočijo svojo številko mobilnega telefona na telefonsko številko 01/530 32 54 ali e-naslov: obcina@dol.si.

Vabimo na tečaj HACCP

Občina Dol pri Ljubljani vas vabi na triurni tečaj HACCP.

Na tečaj se je treba prijaviti do 17. marca 2017 na e-naslov obcina@dol.si, cena za udeležence tečaja pa znaša le 1 EUR. Ker želimo zagotoviti resnost prijav, cena 1 EUR velja le v primeru, da se tečaja tudi zares udeležite, v nasprotnem primeru pa bodo morali prijavljeni poravnati celotno kotizacijo. Udeleženvi bodo prejeli tudi potrdilo o opravljenem tečaju.

Vsebina HACCP: zakonodaja in zahteve na področju higiene živil, odgovornost za varno hrano, dejavniki tveganja – mikrobiološki, kemijski, fizikalni, kritične kontrolne točke, primeri, obvladovanje, zapisi, preventivni in kontrolni ukrepi, spremljajoči higienski program, umik, odpoklic živil, pomen umivanja rok, ureditev prostorov, prodaja na tržnici, sejmih, zahteve za vozila itd.

Tečaj bo najverjetneje potekal v Kulturnem domu Dolsko, predvidoma v mesecu aprilu 2017 ali maju 2017.

Nova splošna zdravnica v Dolu pri Ljubljani

Z 8. marcem v občini Dol pri Ljubljani dobimo novo splošno zdravnico dr. Anjo Černe. Ordinacijo si bo delila z obstoječo zdravnico dr. Valerijo Rus, v KD Dolsko (Dolsko 55). Zdravnici bosta delali v izmeničnih turnusih. Dr. Černetova bo z veseljem sprejela nove paciente. Za več informacij jo lahko pokličete na tel.št. 068 696 622 ali ji pišete na info@medicina-cerne.si.

 

Pojasnilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Dol pri Ljubljani se v Občini Dol pri Ljubljani plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Zavezanci so dolžni Občini posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča so zavezanci dolžni prijaviti Občini v 30 dneh po nastali spremembi. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila odločba že izdana, ima po Zakonu o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/06; ZDavP-2) v 15-tih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo spremembo (npr. kupoprodajno/najemno pogodbo).

Oprostitev plačila

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili ali kupili novo družinsko hišo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva uporabe stanovanja oz. stanovanjske hiše in traja pet let. Oprostitev se uvede na zahtevo občana – vloga je dostopna na spletni strani Občine in na Občini.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanca se lahko oprosti plačila tudi v nekaterih drugih primerih, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi se odloča na podlagi vloge zavezanca, ki mora predložiti dokaze o tem, da nadomestila ne zmore plačevati.

 

Zadnji dan za prijavo na tečaj rokovanja z motorno žago

Lastniki gozdov pogosto uporabljajo motorno žago, ker nimajo primernega znanja o varnem podiranju dreves, pa je tudi že v naših krajih prišlo do usodnih nesreč. Da bi povečali varnost, Občina Dol pri Ljubljani za simbolični 1 EUR kotizacije organizira 16-urni tečaj rokovanja z motorno žago.
Osnovni namen je povečati varnost pri podiranju drevesa, poučili pa se boste še o tem, kako povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo, kakšen je namen osebne varovalne opreme in kakšni so zakonske predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. Tečaj bo izveden, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.

Zainteresirani naj do 20.1.2017 pošljejo prijave na e-naslov občine obcina@dol.si.

Spremembe na področju izvajanja dimnikarskih storitev

S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16; ZDimS) se je dne 1. 1. 2017 sprostil trg izbora izvajalcev dimnikarskih storitev.

S spremembo Zakona o dimnikarskih storitvah na območju občine Dol pri Ljubljani preneha veljati koncesijska pogodba s št. 35404-48/2016/6 z dne 15.9.2016, ki je bila podeljena  družbi SDG dimnikarstvo, kemično čiščenje toplotnih naprav in gradbene storitve d.o.o., Domžale.

Uporabniki dimnikarskih storitev (fizične in pravne osebe) lahko med 1. 1. in 30. 6. 2017 izberete izvajalca dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Seznam dimnikarskih družb mora MOP objaviti na svoji spletni strani najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve ZDimS, ki je stopil v veljavo dne 19. 11. 2016, uporablja pa od dne 1. 1. 2017 dalje.

Izbor izvajalca lahko opravite tudi za objekte, ki jih imate v lasti na območju Republike Slovenije, sem sodijo npr. počitniški objekti ipd., sicer bodo storitev opravljali dosedanji izvajalci dimnikarskih storitev.

MOP je trenutno na svoji spletni strani (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2016/12_December/30_dimnikarji_seznam/Seznam_koncesionarjev_na_dan_31.12.2016.pdf)

objavilo seznam koncesionarjev na dan 31. 12. 2016.

Vse uporabnike dimnikarskih storitev pozivamo, da ažurno spremljajo spletno stran MOP (http://www.mop.gov.si) in si tako zagotovijo dovolj hitre in točne informacije v zvezi s spremembami izvajanje dimnikarskih storitev.

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

  • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
  • prek e-naslova: mop@gov.si

PRILOGE:

Nov defibrilator v občini Dol pri Ljubljani

Obveščamo vas, da je na objektu Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na naslovu Videm 17c nameščen nov defibrilator.
Nahaja se levo od glavnega vhoda v vrtec, natančneje pri vhodu v kuhinjo. Nameščen je v zunanji AED omarici.

Obvestilo za prebivalce Dolskega

V Dolskem v zadnjem času pogosto prihaja do izpadov elektrike, zato je Občina prosila Elektro Ljubljana, naj sanira transformator. V Elektru Ljubljana so zagotovili, da bodo v najkrajšem možnem času izvedli celovito sanacijo, tako pa tudi zagotovili boljšo oskrbo z električno energijo.

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti

 

 

Iz podjetja Arriva d.o.o.  so nam sporočili, da še vedno niso odpravili težav s programom, zato  bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani Občine dol za mesec januar potekala na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Občina se opravičuje vsem potnikom, ki se jim ne obračuna občinske subvencije za vozovnice. Občina ta sredstva ves čas zagotavlja, žal pa ministrstvo še vedno ni usposobilo informacijskega sistema, ki bi to tudi obračunal pri nakupu mesečne vozovnice.

PREVOZNIK ARRIVA d.o.o. OBVEŠČA:

Obveščamo vas, da bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani za mesec januar, potekala 30. in 31.1.2017 v času od 13:00-19:30 ure v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila:

  • za marec   23. in  24.2.2017    od   13:00 -19:30
  • za april      30. in  31.3.2017    od   13:00 -19:30
  • za maj       25. in  26.4.2017    od   13:00 -19:30
  • za junij      30. in  31.5.2017    od   13:00 -19:30

v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Dodatno pojasnilo glede vozovnic

Ker smo dobili kar nekaj vprašanj, zakaj ne morejo tisti, ki so kupili letno vozovnico tudi dobiti brezplačne vozovnice za december, podajamo pojasnilo.

Mesečna vozovnica za dijake in študente brez subvencije občine stanejo 25 EUR. Subvencija občine znaša 5 EUR mesečno. Od septembra dalje sistem prodaje vozovnic ni omogočal obračuna subvencij, zato so dijaki vsak mesec plačali 25 EUR namesto 20 EUR. Ker problema ni bilo mogoče rešiti na ravni informacijskega sistema, ki je v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo smo se odločili, da bodo dijakom in študentom fizično izdajali vozovnice za mesec december v prostorih občine, pri čemer se bo opravil poračun za nazaj, za mesece: september, oktober in november, kar znaša 15 EUR, subvencija za december, ki znaša 5 EUR in dodatno plačilo občine, ki znaša 5 EUR, kar je skupaj pokrilo voznino za mesec december, posledično pa je bila vozovnica za dijake in študente za mesec december brezplačna.

Pri letnih vozovnicah tovrstnih težav ni bilo. Subvencija občine je bila upoštevana, zaradi česar na letno vozovnico ne morejo prejeti še dodatne vozovnice za mesec december, pa tudi sicer letna vozovnica že sama po sebi pokriva tudi mesec december. Za letno vozovnico so dijaki in študenti plačali po 200 EUR, to je toliko kot bodo dijaki in študenti, ki kupujejo mesečne vozovnice in se jim pravilno obračuna subvencija občine, plačali za 10 mesecev.