Popolna zapora javne poti JP 569611 Senožeti

Občane obveščamo, da bo zaradi rekonstrukcije ceste, vzpostavljena popolna zapora javne poti JP 569611 Senožeti in sicer med naslovi Senožeti 41c in Senožeti 45. Zapora bo vzpostavljena za obdobje od 24.7.2019 do 31.8.2019.

Stanovalcem bo dostop omogočen.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

Oddajte prijavo škode po neurju z dne 20. in 22.6. 2019

Obveščamo vse občane, ki ste v neurju dne 20. in 22. 6. 2019 utrpeli škodo na nepremičninah ali kmetijskih površinah, da bomo v času od 26. 6. 2019 do 17. 7.2019 sprejemali prijave za popis škode na poškodovanih kmetijskih površinah in poškodovanih stanovanjskih površinah.

Navedene obrazce je najdete na spletnem naslovu: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm  in v sprejemni pisarni občine Dol pri Ljubljani.

 

Za lažje delo ocenjevalnih komisij vas naprošamo,da nam na elektronski naslov obcina@dol.si posredujete vrsto poškodbe (izpolnjen zgornji obrazec), ki ste jo utrpeli ter se dogovorite o terminu obiska komisije. Do obiska komisije pripravite morebitne fotografije o škodi, ki ste jo utrpeli ob neurju.

 

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK

Počitniško varstvo bo potekalo v prostorih »Hiše zabave Pustotnik« v Vinjah (Vinje 37, Dol pri Ljubljani; www.hisazabave.com) in bo organizirano v naslednjih šestih terminih, vsak dan od 7:30 do 16:30 ure. Termini so: 1.7.-5.7., 22.7.-26.7., 29.7.-2.8., 5.8.-9.8., 19.8.-23.8. in 26.8.-30.8.2019.

Počitniškega varstva se lahko v posameznem terminu udeleži največ 20 šoloobveznih otrok. Otrok mora v letu 2019 končati vsaj prvi razred osnovne šole. Otroci, ki bodo v letu 2019 prvič vpisani v prvi razred OŠ se ne morejo udeležiti sofinanciranega počitniškega varstva.

Vsak otrok se lahko udeleži največ dveh terminov sofinanciranega počitniškega varstva, ki pa med seboj ne smeta biti povezana. Cena tedenskega varstva znaša 55 EUR, od tega Občina Dol pri Ljubljani prispeva 25 EUR, tako da je doplačilo staršev v višini 30 EUR.

Prijave so že v teku!

Za rezervacijo svojega termina pokličite Pustotnik Tjašo na: 041 879 354 ali pišite na tjasa.pustotnik@gmail.com

Popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi naselje Dol

Občane obveščamo, da bosta zaradi sanacije ceste dve popolni zapori lokalne ceste LC069021 skozi vas Dol, v obdobju od 30.5.2019 do 1.6.2019

Zapori bosta pri hiši št. Dol 1G in med hišama Dol 7 in Dol 8. Zapori ne bosta sočasni, da bo omogočena dostava do najbližjih hiš vsaj z ene strani.

 

Obvoz bo mogoč po lokalni cesti mimo Jub-a.

Uporabnike ceste prosimo za razumevanje.

 

Zbiranje ponudb za izvedbo košnje trave ob občinskih cestah in javnih površinah na območju občine Dol pri Ljubljani

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo za strojno košnjo trave v občini.

Obseg del ocenjujemo na cca 100.000 m2, dela pa bi se izvajala v juniju.

Obračun košnje trave se bo vršil po dejanskih izmerah, obračunska enota pa je 1 m2 oziroma 1 delovna ura.

Ponudbe naj zajemajo tri različne opcije izvajanja del:

 • Cena za najem delavca/uro – delo se opravi z našim traktorjem, delavec pa mora biti usposobljen za delo s traktorjem in mulčerjem;
 • Cena za najem delavca in mehanizacije/uro;
 • Cena/m2 pokošene trave – izvajalec opravi delo samostojno.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za eno obliko izvajanja del. Občina se bo glede na pridobljene ponudbe odločila za sam način izvajanja del in znotraj tega poiskala najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenila ustrezno pogodbo.

Merilo za izbor izvajalca bo najnižja cena, ponudniki pa morajo predložiti tudi ustrezna dokazila (mehanizacija, oprema, delovna sila), da lahko dela tudi izvedejo. Ponudbe, ki teh dokazil ne bodo vsebovale, ne bodo upoštevane v izbirnem postopku.

Občina si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe oziroma ne sklene pravnega posla z nobenim izmed ponudnikov, četudi ti izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Ponudbe lahko pošljete na naslov:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

ali  e-poštni naslov: jure.bencina@dol.si

Ponudbe sprejemamo do 29.5.2019, do 12. ure.

Jure Benčina

 

Subvencionirano počitniško varstvo

Občina Dol pri Ljubljani bo v času poletnih počitnic sofinancirala poletno varstvo za šolske otroke (do 16 otrok v enem terminu) v šestih enotedenskih terminih. Počitniško varstvo bo izvedeno v organizaciji Hiši zabave Pustotnik, termini pa so naslednji:
– od 1. julija do 5. julija,
– od 22. julija do 26. julija,
– od 29. julija do 2. avgusta,
– od 5. avgusta do 9. avgusta,
– od 19. avgusta do 23. avgusta,
– od 26. avgusta do 30. avgusta.
S prijavami bomo pričeli v juniju, ko bo točno znana tudi cena in višina sofinanciranja. Več informacij bo objavljenih na spletni strani www.dol.si in v junijski izdaji Pletenic.

Iščemo prostor za začasno ureditev zbirnega centra za odpadke

Občinska uprava še vedno išče ustrezno lokacijo za umestitev začasnega zbirnega centra za odpadke:
– predvidena površina je pribl. 2.000–2.700 m2,
– 1/3 površine mora biti ustrezno pokrita, 1/3 je predvidena za manevrirno površino in 1/3 za umestitev zabojnikov,
– prednost bodo imeli lastniki, ki že imajo ograjano površino, ustrezno urejeno odvodnjavanje in lovilce olj ali drugih nevarnih snovi, nadzor pristopa, video nadzor in druge tehnične rešitve v skladu s projektom.
Predloge lahko pošljete na e-naslov obcina@dol.si.

Odmera davka od premoženja

Finančna uprava republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana je sporočil, da bo jutri 9.5.2019 odprema odločb za DAVEK OD PREMOŽENJA za področje Občine Dol pri Ljubljani. Roki plačil so določeni za: 24.6.2019, 24.7.2019, 23.9.2019 in 21.11.2019. Ponovno osebno vročanje neplačnikom je predvideno za 1.8.2019. Odmerjena obveznost do 25 EUR se plača v enem obroku. Zavezanci, pri katerih znaša obveznost  nad 25 EUR do 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih  obveznost presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Podatkovno bazo za odmero davka na premoženje upravlja Finančni urad Ljubljana in ne Občina Dol pri Ljubljani, kot je to pri odmeri davka oz. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Torej naveden davek nima nobene povezave z novo sprejetim Odlokom o nadomestilu stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Dol pri Ljubljani.

Davek od premoženja so zavezane plačati fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali predmet obdavčitve uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, ugotovljene iz davčne osnove. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. Če gre za solastništvo stavbe, se vrednost stanovanjske površine deli v razmerju s solastniškimi deleži. Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

 

Več o davku na premoženje (davčne stopnje, oprostitve, olajšave itn.) si lahko preberete na spletnih straneh Finančne uprave – http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja ali pokličete na Finančni urad Ljubljana, na tel. 01 369 3000.

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZUIZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 17. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani znašajo mesečno na otroka:
– Dnevni program prvega starostnega obdobja 470,19 EUR
– Dnevni program drugega starostnega obdobja 369,52 EUR
– Kombinirani oddelek 380,89 EUR.
II.
Cena programa prvega starostnega obdobja v VVD Ježek znaša mesečno na otroka:
– 521,43 EUR.
III.
Starši otrok iz Občine Dol pri Ljubljani, ki jim je bil zavrnjen sprejem v vrtec, in ki niso vključeni v drug vrtec ali vzgojno varstveno družino, so upravičeni do nadomestila v višini 10 % cene programa za otroka.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, št. 6020-0009/2014-11 z dne 22. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 97/14).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 1. 5. 2019.
Št. 6020-0001/2017-7
Dol pri Ljubljani, dne 17. aprila 2019
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič l.r.

Namesto v dom pomoč na domu

To, da se populacija danes stara je danes postalo že dejstvo. Projekcije kažejo, da bo v Sloveniji do leta 2060 več kot 14 % delež celotne populacije starejše od 80 let. To ni problem, ampak dejstvo, na katero se moramo primerno odzvati in starejšim omogočiti kakovostno življenje tudi v zrelejših letih ter tistim, ki želijo živeti v domačem okolju, to tudi omogočiti. Danes pa so mlajše generacije ujete v hiter in stresen tempo življenja, imajo obveznosti, nezanesljive zaposlitve. Zato nimajo vedno te možnosti, da bi lahko skrbeli za starejše.

Med uporabniki pomoči na domu je največ prav starejših ljudi. Ob ustrezni pomoči številnim ni treba v dom starejših in lahko do konca življenja živijo doma. Svojci pa zaradi pomoči na domu lahko z manj skrbi hodijo v šolo ali na delo. Pomoči na domu v obliki socialne oskrbe ne potrebujejo samo starostniki, ampak tudi invalidi, nekateri kronični bolniki (na primer pri multipli sklerozi) in poškodovanci. Veliko med njimi jih ne more več samostojno skrbeti zase in potrebujejo, da lahko ostanejo doma, takšno ali drugačno vsakodnevno pomoč: pri jutranji in večerni toaleti, oblačenju in slačenju, menjavi plenic, vstajanju iz postelje, pri odhodu k nočnemu počitku ali pri gospodinjstvu.

 

Do subvencionirane pomoči občinskega koncesionarja so upravičeni:

 • osebe starejše od 65 let, ki niso same sposobne za popolnoma samostojno življenje.
 • osebe s statusom invalida po zakonu.
 • druge invalidne osebe, če imajo priznano pravico do tuje pomoči in nege.
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo statusa invalida, a so po presoji pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči, ter druge osebe, nesposobne za samostojno življenje.
 • hudo bolni otroci ali otroci s težko oziroma najtežjo motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

 

Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu upoštevajoč subvencijo:

 • 5,34 EUR na uro, na delovne dni
 • 6,90 EUR na uro, za nedelje
 • 7,20 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani je objavljen v Uradnem listu RS, številka 26/2019 in se uporablja od 27.4.2019.

 

Andreja Orel

 

Poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 13. člena Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca (Ur.l.RS, št. 63/2010) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca (Ur.l.RS, št. 59/2013), objavlja javni poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije.

Občina sofinancira varstvo otrok v višini 10% cene programa na otroka, ki velja za Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, UR.l.RS, št. 17/2019).

Pogoji za upravičenost do subvencije so navedeni v omenjenih pravilnikih.

Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo z ustreznimi prilogami, ki jo odda na sedežu občine v času uradnih ur ali po pošti. Obrazec/vloga je dosegljiva na sedežu občine, lahko pa si ga tudi shranite na svoj računalnik s klikom tukaj.

Odobrene subvencije se bodo upravičenim vlagateljem izplačevale za obdobje od septembra 2019 dalje.

Vlagatelji so upravičeni do subvencije po tem pravilniku do trenutka ko je otrok sprejet v organizirano varstvo predšolskih otrok oz. do vstopa  septembra tekočega leta oz. do vključitve v eno izmed oblik organizirane predšolske/šolske vzgoje in varstva.

Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Dol pri Ljubljani (tel.št.: 01/5303-240 ali 01/5303-243).

Željko Savič, Župan

Povzetek letnega poročila o spremljanju skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemih v upravljanju občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec vodovodnih sistemov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje – Žabja vas, Križevska vas in Korant. Za zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode skrbita Občina Dol v okviru notranjega nadzora in Ministrstvo za zdravje v okviru državnega monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora za Občino Dol izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) smo pripravili letno poročilo, ki je objavljeno na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek poročila se nahaja v spodnji preglednici, ki prikazuje število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega nadzora, na posameznem vodovodnem sistemu.

V sklopu državnega monitoringa pa je bilo v letu 2018 opravljenih 8 preverjanj ustreznosti pitne vode na vodovodih sistemih v upravljanju Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek se nahaja v spodnji preglednici, medtem ko so na spletni strani občine objavljeni podrobnejši rezultatu preizkušanj.

Priloga:
– Poročilo rezultatov internega monitoringa pitne vode za leto 2018
– Poročilo rezultatov državnega monitoringa pitne vode za leto 2018