Predlog proračuna občine Dol pri Ljubljani 2020 v javni razpravi

Občina Dol pri Ljubljani obvešča, da je predlog proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 v javni razpravi. Predlog proračuna se nahaja v prilogi, zainteresiranim osebam pa je na voljo tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani. V času javne razgrnitve pa lahko vsi zainteresirani svoje pripombe podajo:

 • osebno na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, v sprejemni pisarni;
 • po pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (s pripisom PRORAČUN 2020);
 • po elektronski pošti na naslov proracun@dol.si ali obcina@dol.si.

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov k občinskem proračunu je 15 dni od objave sklepa o javni razgrnitvi predloga proračuna, ki je bil objavljen dne 30.12.2019.

 

Prilogi:

Obvestilo glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Zavezance za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča obveščamo, da je bila letošnja odmera zamaknjena v konec leta 2019 predvsem zaradi interesa po ureditvi medsebojnega dogovora s podjetjem Jub d.o.o. glede preteklih odmer. Ker ste zavezanci vajeni, da je odmera izvedena prej, se Vam zaradi poznega datuma odmere opravičujemo.
Kot je bilo v Pletenicah že objavljeno, je Občina Dol pri Ljubljani konec leta 2018 sprejela nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki prinaša nekaj sprememb pri odmeri, saj je bil predhodni odlok sprejet leta 1998 in tudi večkrat dopolnjen. Od tedaj do danes je torej prišlo do mnogih sprememb področne zakonodaje ter tudi do večletne prakse Občine pri odmeri tovrstnega nadomestila, ki je pokazala določene pomanjkljivosti določb Odloka. V predlaganem odloku se je spremenila klasifikacija vrst dejavnosti poslovnih uporabnikov ter z njo tudi ovrednotenje le teh. Zvišal se je faktor nezazidanih stavbnih zemljišč iz 7 % na 10 %, saj je vrednost tega faktorja zastarela, torej v skladu s stanjem iz leta 1998. Odlok je ves čas dostopen na spletnih straneh občine.
V delu, ki se nanaša na fizične lastnosti nepremičnin so priporočila ministrstva, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar pomeni, da morajo občine za namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremičnin (REN). V kolikor so podatki v javni evidenci napačni, jih lahko uredite na pristojni Geodetski upravi RS.
 
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 na območju Občine Dol pri Ljubljani bodo odmerne odločbe s Finančne uprave RS odposlane predvidoma 19.12.2019. Zavezanci, pri katerih nadomestilo ne presega 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih nadomestilo presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Roki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo 3.2.2020, 4.3.2020, 3.4.2020 in 4.5.2020. V kolikor podatki odmere niso pravilni, je zoper odločbo dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
 
Za razumevanje se zahvaljujemo.
Občinska uprava

Slovesno odprtje krajevnega urada Dol pri Ljubljani

V Dolu pri Ljubljani je 3. decembra 2019 potekalo slovesno odprtje krajevnega urada (KU). Novo pridobitev so občani in okoliški krajani pozdravili z zadovoljstvom, saj bodo odslej lahko številne upravne storitve uredili bližje in tako prihranili čas.
Na odprtju krajevnega urada so zbrane nagovorili, župan občine Željko Savič, načelnik Upravne enote Ljubljana mag. Bojan Babič in v imenu ministra Rudija Medveda Igor Žavbi, svetovalec v kabinetu ministra MJU.

Krajevni urad Dol pri Ljubljani je deloval od leta 2004 do leta 2016, njegovo zaprtje pa je strankam iz občine ter okoliških krajev otežilo urejanje upravnih zadev ter javni servis pomaknilo v centralno Ljubljano. Gre za izredno pomembno pridobitev občine in upravne enote Ljubljana, saj po več letih ponovno vzpostavljamo že ukinjeni krajevni urad ter s tem približujemo upravne storitve državljanom, jim lajšamo pot do njih. Osnovni razlogi za ustanovitev KU Dol pri Ljubljani so poleg večanja števila prebivalcev tudi v povečanju števila upravnih zadev na področju upravnih notranjih zadev v UE Ljubljana. Število slednjih je iz od leta 2015 do leta 2018 naraslo od 71.993 na 86.798 zadev in sočasno povečalo tudi povpraševanje prebivalcev po upravnih storitvah države na območju primestnih občin. Z odprtjem KU bo prišlo do razbremenitve pripada zadev na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve in do enakomernejše obremenitve Upravne enote Ljubljana ter drugih upravnih enot v neposredni okolici, kot so UE Domžale in UE Litija. Dostopnost strank do storitev bo z ustanovitvijo krajevnega urada enakomerneje razporejena oz. ustrezno razpršena, strankam pa bodo storitve dodatno približane, izboljšala pa se bo tudi neposredna komunikacija z občani.

Župan občine Željko Savič je izpostavil, da je to pomemben korak za prebivalce občine. »Eden od takih ukrepov, ki smo ga letos že uvedli je participativni proračun, kjer smo dali ljudem možnost soodločanja o sredstvih od spodaj navzgor. Storitve, ki jo je v preteklosti nudil krajevni urad, smo bili navajeni in se vtisnila v naše življenje. Specifika podeželja je, da se kdo od starejših ne znajde v centrih, zato je ta odločitev za nas izredno pomembna, istočasno pa se v občini hitro spreminja tudi demografska slika, zato je naša odgovornost tudi to, da prebivalcem, ki so se preselili iz urbanih središč na podeželje, nudimo neko višjo kvaliteto življenja.«

Igor Žavbi, predstavnik Ministrstva za javno upravo je pozdravil novo pridobitev ter predstavil njeno dodano vrednost: »Občanke in občani občine Dola pri Ljubljani bodo danes dobili nazaj tisto, kar jim je bilo nekoč odvzeto. Nazaj bodo dobili svoj krajevni urad (KU). Koalicijska zaveza vlade je bila, da javne storitve približamo ljudem in odprtje KU Dol pri Ljubljani je eden prvih takšnih korakov. V preteklih letih (2008 in 2018) je bilo zaradi različnih razlogov zaprtih 99 krajevnih uradov, predvsem v manjših občinah. Naš minister se je odločil, da krajevnih uradov ne bo zapiral, nasprotno, večkrat je poudaril, da kjer bo to potrebno, bo kakšnega odprl nazaj. Danes je prvi tak dogodek, ko smo prisluhnili željam občank, občanov ter skupaj z UE Ljubljana in v sodelovanju z občino, ki je odstopila svoje prostore za delovanje urada, omogočili njegovo delovanje. Krajevni urad bo deloval enkrat na teden (ob torkih), če bo potreba, pa se bo nabor javnih storitev razširil.«

Ob tem je Žavbi dodal, da ima Ministrstvo za javno upravo v načrtu še nekaj podobnih akcij, ki bodo približale delovanje javne uprave državljanom ter naštel nekaj njih, ki so povezane z bližino UE Ljubljana: na področju UE Litija potekajo aktivnosti na področju selitve upravne enote nazaj v primernejše prostore; umestitev Velikih Lašč pod upravno enoto Ribnica, ki je krajanom zagotovo veliko bližje kot UE Ljubljana, z marcem 2020 pa naj bi se UE Ljubljana centralizirala in preselila na Linhartovo. »Ocenjujemo, da bi preselitev na Linhartovo lahko poslabšala dostopnost mestne občine Ljubljana in ostalih občin, zato smo sprejeli odločitev, da bomo na mestih, kjer občani in občanke sedaj lahko urejajo upravne stvari, ohranili t.i. informacijske pisarne, da bodo lahko podobno kot na KU z razširjeno vsebino opravljali javne storitve. S tem, ko odpiramo KU tukaj v Dolu, tudi razbremenjujemo tudi UE Ljubljana, UE Litija in Domžale, ki sta najbližje tem krajem. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi dosegli ta cilj,« je še poudaril predstavnik MJU. V zaključku se je Žavbi še enkrat zahvalil županu za ponujeno roko pri izpeljavi projekta ter prisotnim zaželel živahne torke na novem krajevnem uradu.

Načelnik Upravne enote mag. Bojan Babič je omenil reorganizacijo upravne enote Ljubljana, kamor med drugim sodi tudi vzpostavitev tega krajevnega urada. Meni, da je zelo pomembno, da občanom, ki nimajo možnosti hoditi v Ljubljano, omogočimo urejanje javnih storitev v svojem kraju. »Od danes naprej lahko ob torkih v KU opravljajo storitve upravnih notranjih zadev (osebni dokumenti, osebne izkaznice, potne listine, vloge za gradbena dovoljenja itd…), ocenjujem, da bomo v prihodnje število storitev še razširili. Upam, da smo s tem dosegli cilj, bližnja prihodnost pa nam bo pokazala ali smo bili pri tem uspešni.«

Na Ministrstvu za javno upravo smo prepričani, da so upravne enote prvi in najpomembnejši stik države z ljudmi, uporabniki javnega servisa, zato sta njihovo delovanje in učinkovitost izrednega pomembna. Tam, kjer je volja na strani občine, bo ministrstvo, skupaj z upravnimi enotami, vselej pristopilo in sodelovalo strokovno kot tudi s finančnimi sredstvi, da se takšne pobude in projekti uresničijo.

Po dogodku so župan občine Savič, načelnik UE LJ Babič in predstavnik MJU Žavbi simbolično pritrdili tablo z nazivom in delovnim časom Krajevnega urada Dol pri Ljubljani, župan občine pa je tudi opravil prvo storitev na krajevnem uradu.

Novi urad bo posloval glede na krajevne razmere ob torkih in sicer od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 15.00 ure, telefonska številka: 01 530 3249.

Podrobneje o krajevnem uradu:

Država je preko krajevnih uradov servisirala državljane že v času pred osamosvojitvijo, oziroma pred nastankom upravnih enot (UE) in občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Skozi zgodovino, skozi leta, se je njihov pomen, organizacija dela, njihov ustroj, vseskozi spreminjal, dograjeval in nadgrajeval. Največ so k spremembam prispevale navade ljudi, spremembe v načinu življenja in infrastruktura, ki je s cestami in javnimi prevozi povezala kraje in mesta med seboj, v novejšem času pa tudi razmah v razvoju informacijsko komunikacijske tehnologije. UE so leta 1995, po reorganizaciji državne uprave, KU kot način dela obdržale, jih spremenile in nadgradile v duhu strankam prijaznega ter neposrednega poslovanja z občani v njihovi bližini.

Občina Dol pri Ljubljani zajema 33,3 km2 in je del Osrednjeslovenske statistične regije. Od Upravne enote Ljubljana je sedež občine oddaljen približno 20 km. Prebivalstvo občine že nekaj let narašča in se je od leta 2015 do konca leta 2018 povečalo od 5.861 na 6.218 prebivalcev, ki živijo v 19-ih naseljih. Število prebivalcev bo predvidoma zaradi novogradenj v prihodnosti še naraščalo. V preteklosti se je v občini leta 1754 v vasi Zagorica pod Murovico rodil naš najslavnejši matematik Jurij Vega, zaradi česar  se občina in njeni kraji upravičeno in s ponosom predstavljajo kot Dežela Jurija Vege.

Z odpiranjem novega Krajevnega urada Dol pri Ljubljani ima UE skupno sedem KU: Dol pri Ljubljani, Dobrova, Ig, Medvode, Notranje Gorice, Škofljica in Velike Lašče.

Vsi KU v Sloveniji zagotavljajo obseg izvajanja nalog po vsebini in količini na podlagi sprejetega seznama, kamor sodi 45 nalog, ki jih načelnik lahko razširi glede na dejanske potrebe prebivalstva. KU zagotavljajo tudi splošne informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah UE. V primeru povečanega pripada nalog na UE lahko načelnik prenese na KU še dodatne naloge, če lahko KU zagotovi njihovo učinkovito izvajanje.

Vir: www.gov.si

Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje v okviru participativnega proračuna oziroma projekta »Po izboru občanov!«

Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov je 5. in 6.11.2019 obravnavala 36 prejetih projektnih predlogov. V fazo glasovanja je uvrstila 17 predlogov, ki so bili skladni z merili participativnega proračuna, 3-je predloge pa je predlagala za direktno izvedbo, saj za območje dveh vaških odborov ni bilo uvrščenega tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje potrebno oziroma smiselno.

Komisija je bila sestavljena iz petih predstavnikov, in sicer:

 • Špela Banič, predsednica komisije (občanka in predsednica OVK),
 • Irena Auersperger, članica (občanka),
 • Rok Prevc, član (občinska uprava),
 • Eva Vovk, članica (občinska uprava),
 • Jure Benčina, član (občinska uprava).

Komisija je vse predloge skrbno pregledala ter, na podlagi meril za upravičenost, predloge ovrednotila in preverila ustreznost finančne ocene. Nekatere vsebine, ki so se podvajale, je komisija združila, nekatere vsebine, ki niso ustrezale merilom, izločila ali jih smiselno prilagodila na način, da se je ohranilo bistvo predlogov. Opredelitev komisije je predstavljena v nadaljevanju.

Glej tabelo v PDF 

 

Popolna zapora ceste v Lazah

Občane obveščamo, da bo ta konec tedna, 9.11.2019 od 7:00 do okvirno 22:00 ure POPOLNA ZAPORA CESTE JP 569511 v LAZAH, ki poteka prek železniške proge.
 
Če dela ne bodo končana, je zapora predvidena tudi v nedeljo 10. 11. 2019, od 7:00 do 15:00 ure.
 
Popolna zapora bo zaradi intervencijske sanacije prehoda čez železniške tire.
 Parkirišča za cca 10 avtomobilov bodo zagotovljena ob cesti proti mostu, zagotovljen pa bo peš dostop prek tirov.
Odgovorna oseba izvajalca za NAJNUJNEJŠE primere je Robert Kreft, 041 473 327.
 Stanovalce in uporabnike omenjene ceste prosimo za razumevanje!

Delna zapora lokalne ceste v naselju Videm

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje, vzpostavljena delna zapora lokalne ceste LC 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dol pri Ljubljani, v naselju Videm pri hišni št. Videm 39, v soboto dne 26.10.2019, od 8:00 do 13:00 ure. Prosimo za upoštevanje spremenjene prometne signalizacije in navodil izvajalcev del.
Za potrpežljivost in razumevanje se zahvaljujemo.

Po izboru občanov! – javne predstavitve in posveti

Od ponedeljka, 14.10.2019 do srede, 16.10.2019 so v popoldansko – večernem času v Senožetih, Dolskem in Vidmu potekale javne predstavitve projekta »Po izboru občanov!«

Skupaj se je srečanj udeležilo 37 ljudi, od predstavnikov vaških odborov, predstavnikov občinskega sveta in občinske uprave in zainteresiranih občank ter občanov.

Predstavljeno je bilo orodje participativnega proračuna in njegovi učinki, primeri projektov iz prakse drugih občin in celoten postopek izvedbe v občini Dol pri Ljubljani. Skupaj smo pregledali tudi merila za prijavo in prijavni obrazec ter odgovorili na vsa odprta vprašanja.

Prisotni so pozdravili pobudo občine za uvedbo tega mehanizma soodločanja občanov in se strinjali, da gre za enega bolj demokratičnih pristopov pri razporejanju dela občinskega denarja. Z veliko mero konstruktivnosti so podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje projekta v naslednjem izvedbenem ciklu, ki bodo obravnavani in smiselno upoštevani glede na končne rezultate prvega cikla.

Udeleženci smo si izmenjali tudi že nekaj idej za projekte, ki obsegajo različne vsebine, od urejanja prostorov za druženje občanov, nadstreškov za otroke, ki čakajo šolske prevoze, sprehajalnih poti, urejanja otokov za ločeno zbiranje odpadkov, označevalnih tabel, svetlobnega onesnaževanja in druge.

Srečanja so minila v pozitivnem vzdušju, kar nam je v veliko veselje in pričakovanje, da boste občani podali čim večje število kakovostnih predlogov. Časa imate do 30.10.2019, na občini pa smo vam na razpolago za kakršnakoli vprašanja ali pomoč pri prijavi.

Klorirana voda na območju od Črnuč do Senožeti

Po številnih pritožbah naših občanov, da voda zaudarja, smo iz podjetja JP VOKA SNAGA prejeli naslednje sporočilo:
“Prejeli smo vaše sporočilo, da se občanka pritožuje, da voda v Dolskem smrdi in je mastna. 
Kot ste zagotovo seznanjeni, se pitna voda na oskrbovalnem območju vse od Črnuč do Senožeti klorira od 19. 9. 2019. Vonj v pitni vodi je posledica tega ukrepa. Rezultati nadzora pitne vode dokazujejo, da je oskrba varna. Ukrep dezinfekcije bo prekinjen predvidoma konec tega tedna.
 Ukrep dezinfekcije je bil uveden preventivno zaradi večje okvare na primarnem vodovodu, ki ni povzročila le prekinitve oskrbe s pitno vodo, ampak tudi praznjenje pretežnega dela vodovodnega sistema na območju Črnuč do Brinja.  Okvara je bila sanirana, a že dotok zraka v izpraznjene dele sistema lahko povzroči tveganje za zdravje uporabnikov. Oskrba s pitno vodo brez ukrepa kloriranja v tovrstnih primerih ne bi bila varna.
 Za uporabnike na tem območju vonj v pitni vodi ni običajen, zato uporabnike o tem obveščamo preko SMS in e-pošte.  Obvestila so bila poslana tudi 19. 9. 2019, sporočilo pa smo objavili tudi  na spletni strani tukaj:
 Če uporabniki niso vključeni v sistem obveščanja, vas vabimo, da informacijo, da se je v sistem obveščanja možno vključiti, razširite. Za prijavo v sistem uporabniki potrebujete številko odjemnega mesta, ki je na zadnjem računu. Obrazec za prijavo se nahaja na spletni strani tukaj:
 Število uporabnikov, ki se lahko prijavijo v sistem obveščanja na eno odjemno mesto, ni omejeno.
 Vonj v pitni vodi uporabniki zaznavajo in je predvsem posledica reakcije dezinfekcijskega sredstva z ostanki nečistoč in biofilmov v interni vodovodni napeljavi. Deloma lahko vonj izvira tudi iz reakcije dezinfekcijskega sredstva v javnem sistemu, a preverbe kažejo, da ima voda v javnem sistemu vonj po kloru, a nima tako neprijetnega vonja, kot pri uporabnikih. Uporabnikom svetujemo intenzivno spiranje interne vodovodne napeljave, če že niso izvedli samozaščitnih ukrepov do sedaj. Pred tem pa naj odstranijo usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oz. mrežice), po potrebi naj jih zamenjajo. Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, kar naj povzročajo s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut. Izpirajo naj se vse pipe, poskrbeti je treba tudi za slepe rokave, kjer se voda zadržuje dalj časa.
 Predvsem pa uporabnikom svetujemo, da iz interne vodovodne napeljave odstranijo ali vsaj pogosto menjajo vse dele armatur, ki so opremljeni z mehko plastiko (izvlečne pipe v kuhinjah, cevi za tuše, itd.). Tovrstni materiali lahko v primerih nujne uporabe dezinfekcije povzročijo izrazito neustrezne organoleptične lastnosti pitne vode. Voda ima neprijeten vonj že brez prisotnosti klora, ker na plastičnem materialu potekajo neželeni mikrobiološki procesi, pri čemer služi plastika kot hranilo.
 Upamo, da smo na vprašanja občanov odgovorili. V JP VOKA SNAGA se trudimo uporabnikom zagotavljati oskrbo s pitno vodo brez motečih faktorjev. Teh razmer kljub trudu vedno ne moremo zagotavljati, zagotavljamo pa, da je oskrba varna. Pri tem pa pričakujemo, da nam bodo s samozaščitnimi ravnanji pomagali tudi uporabniki.
 Lep pozdrav,  JP VOKA SNAGA d.o.o.”
 Pripravila: dr. Brigita Jamnik

Participativni proračun v občini Dol pri Ljubljani “Po izboru občanov!”

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Tudi v naši občini prenašamo del odločanja o porabi proračunskih sredstev neposredno v vaše roke. Verjamem namreč, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate potrebe v vašem okolju, ki veste, kaj bi bilo potrebno storiti, spremeniti, prilagoditi, da bi bila kakovost bivanja vas, vaše družine, prijateljev in sosedov, še boljša.

Zato vas vljudno vabim, da se aktivno vključite v projekt »Po izboru občanov!« s konkretnimi predlogi, kaj bi bilo potrebno izvesti in prav tako tudi glasujete med naborom tistih projektov, ki bodo kar najbolj prispevali k razvoju, prijetnemu počutju, preživljanju prostega časa ali drugim dejavnikom, zaradi katerih boste v svojem okolju še raje prebivali.

Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v naslednjem letu ter da boste imeli v letu 2020 priložnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih.

Vaš glas je pomemben, zato prijazno vabljeni k sodelovanju!

Željko Savič, župan

 

NA KRATKO O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU

Participativni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev, katerega namen je prenesti del odločanja neposredno na skupnost. Z njim lahko prebivalci sami prepoznavajo probleme in potrebe, predlagajo rešitve in določijo prioritete za izvedbo. Postopek izvedbe participativnega proračuna pa mora biti jasen, transparenten, demokratičen in vključujoč.

Gre za orodje občanov, ki je skozi več kot 30-letno uporabo po svetu, pokazal več pozitivnih učinkov:

 • povečanje učinkovitosti porabe sredstev,
 • hitrejša gospodarska rast,
 • bolj enakomeren razvoj občin,
 • zmanjšanje socialnih razlik,
 • boljše ravnanje z infrastrukturo,
 • povečanje zaupanja v demokratične postopke,
 • povečanje aktivacije prebivalcev.

Participativni proračun se uporablja v številnih državah po celem svetu, tako na ravni milijonskih mest kot tudi mestnih četrti ali manjših lokalnih skupnosti. V Sloveniji je bila Občina Ajdovščina prva, ki je leta 2016 zaorala ledino na tem področju, v naslednjih letih pa so se ji pridružile tudi nekatere druge občine: Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Komen, Logatec, Hrpelje-Kozina, Kranjska Gora, Slovenske Konjice, Krško in druge. Pravno podlago za izvajanje participativnega proračuna je moč najti v 48.a členu Zakona o lokalni samoupravi, kjer je navedeno, da: »Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«.

 

 

IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Cilj izvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani je omogočiti aktivno participacijo občanov pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju. V prvem izvedbenem ciklu želimo, da bi bilo v podajanje in glasovanje o projektnih predlogih vključenih vsaj 3 % vseh občanov, ki stalno prebivajo v občini in so dopolnili vsaj 15 let.

Občani se lahko v izvajanje vključite na dva načina, t.j.:

 • kot predlagatelji in prijavitelji projektov, kjer v sodelovanju z vsaj še enim občanom določite, katere investicije so na območju vašega vaškega odbora najnujnejše ali najbolj zaželene in projekt prijavite na predpisanem obrazcu (priporočamo, da poskrbite tudi za podporo vašega projekta pri sokrajanih) oziroma
 • kot volivci, ki glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši za vaš kraj.

Oba načina se med seboj ne izključujeta, prav nasprotno, vabimo vas, da se vključite tako v prijavo kot tudi v glasovanje o projektnih predlogih.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2020 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, ki jih boste občani predlagali ter izglasovali v letošnjem letu, in sicer:

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze in
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti.

Izvedba bo potekala v 4-ih fazah. V prvi in tretji fazi boste imeli glavno vlogo vi, spoštovani občani.

 • Faza ZBIRANJA projektnih predlogov bo potekala od 01.10.2019 do 30.10.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza VREDNOTENJA projektnih predlogov bo potekala od 4.11.2019 do 8.11.2019 (izvede jo posebna komisija, imenovana s strani župana).
 • Faza GLASOVANJA o projektnih predlogih bo potekala 13.11.2019 in 17.11.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza IZVEDBE projektnih predlogov bo potekala v letu 2020 (izvede jo Občina).

 Vse informacije o izvedbi, vključno z vsebino vseh prijavljenih projektnih predlogov, izbranimi projekti in njihovim izvajanjem, bomo ažurno objavljali na občinski spletni strani.

 

 

 ZBIRANJE IN PRIJAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

Zbiranje projektnih predlogov bo potekalo od 01.10.2019 do 30.10.2019.

Krajani posameznega vaškega odbora (glej opombe spodaj) lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju,  pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR.

Pri prijavi vaših projektnih predlogov imate povsem proste roke. Vsebina ni omejena in jo lahko vežete na različne tematike, od cestne infrastrukture (ceste, pločniki,…) do zelenih površin (zelenice, parki, vrtovi,…), logistike in transporta, športa, kulture, izobraževanja ali česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.

Projekt lahko prijavita skupaj minimalno 2 osebi, ki sta dopolnili 15 let in imata stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani.

Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov, ki so dostopna tukaj.

Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem, vendar enostavnem Obrazcu za prijavo projektnega predloga, ki je dostopen tukaj. Za boljšo predstavo prilagamo primer izpolnjenega obrazca tukaj. V kolikor bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazca, vam je na voljo tudi občinska uprava osebno v času uradnih ur, za vsa vprašanja smo dostopni tudi po elektronski pošti proracun@dol.si.

Predloge projektov lahko oddate od srede, 30.10.2019:

 • do 24:00 po elektronski pošti proracun@dol.si ali
 • do 17:00 osebno v glavni pisarni ali
 • po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in, vsaj stran s podpisom, skenirajte.

 

  

JAVNE PREDSTAVITVE IN POSVETI

 Javne predstavitve participativnega proračuna, ki se jih bo udeležil župan oziroma predstavnik občinske uprave, bodo potekale v spodaj navedenih terminih.

Predstavljen bo celoten potek izvedbe participativnega proračuna v občini, hkrati pa bo srečanje tudi priložnost za skupno razpravo glede potreb v skupnosti in projektov, s katerimi bi se te potrebe in izzive lahko reševalo. Glede na to, da »več glav več ve«, bo srečanje tudi odlična priložnost že za samo oblikovanje predlogov projektov in iskanje podpore zanje.

Seznam javnih predstavitev in posvetov:

 1. Ponedeljek, 14.10.2019 ob 18.00 v Gasilskem domu Senožeti, Senožeti 53, za prebivalce vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem) in Senožeti (naselje: Senožeti)
 2. Torek, 15.10.2019 ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko, Dolsko 55, Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje) in Laze (naselje: Laze pri Dolskem):
 3. Sreda, 16.10.2019 ob 18.00 v Osnovni šoli Janka Modra, Videm 17 (šolska dvorana), za prebivalce vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje) in Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše);

Zaželeno je se občani udeležite javne predstavitve in posveta na območju svojega prebivališča, v kolikor pa vam čas tega ne dopušča, se lahko udeležite kateregakoli srečanja.

 

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

 Vse predloge bo pregledala komisija za ocenjevanje projektnih predlogov, ki je imenovana s strani župana, in je sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave, dveh predstavnikov lokalne skupnosti in enega zunanjega predstavnika.

Komisija bo prejete projektne predloge ustrezno evidentirala in pozvala predlagatelje k dopolnitvam,  če bo to potrebno. Predloge bo ovrednotila na podlagi vnaprej določenih meril za upravičenost projektnih predlogov, ki so objavljena tukaj ter preverila ustreznost finančne ocene.

Projektni predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil na seznam za glasovanje, prav tako pa bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega. Za vsak predlog, ki bo izločen, spremenjen ali združen, bo komisija podala kratko obrazložitev, kar bo objavljeno tudi na spletni strani. Komisija v nobenem primeru ne bo izločala ali spreminjala predlogov na osnovi lastnih želja ali osebnih ocen smiselnosti.

Po zaključeni obravnavi vseh projektnih predlogov, bo komisija sestavila seznam projektnih predlogov, ki bodo šli na glasovanje.

 

  

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanje o projektih bo potekalo v obliki volitev na 6-ih lokalnih voliščih. Volitve bodo v nedeljo, 17.11.2019 od 8:00 do 11:00 ter od 16:00 do 19:00, in sicer:

 1. Gasilski dom, Beričevo 12, za projekte na območju vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje),
 2. Osnovna šola Janka Modra, Videm 17, za projekte na območju vaškega odbora Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše),
 3. Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55, za projekte na območju vaškega odbora Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje),
 4. Dom krajanov Klopce, Klopce 40, za projekte na območju vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem),
 5. Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29, za projekte na območju vaškega odbora Laze (naselje: Laze pri Dolskem),
 6. Osnovna šola Senožeti, Senožeti 53, za projekte na območju vaškega odbora Senožeti (naselje: Senožeti).

 

Predčasne volitve bodo v sredo, 13.11.2019 od 8:00 do 17:00 na sedežu občine (glavna pisarna).

Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo na dan glasovanja star vsaj 15 let. Izpolnjevanje obeh pogojev bo izkazal s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta. Glasoval bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelil 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 projektne predloge, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne prazne glasovnice, glasovnice, na katerih bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice.

 

Opombe:

Vaški odbor Beričevo vključuje območje naselij Brinje in Beričevo.

Vaški odbor Dol vključuje območje naselij Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše.

Vaški odbor Dolsko vključuje območje naselij Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje in Vinje.

Vaški odbor Klopce vključuje območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem.

Vaški odbor Laze vključuje območje naselja Laze pri Dolskem.

Vaški odbor Senožeti vključuje območje naselja Senožeti.

Delna zapora ceste v Senožetih dne 27.9.2019

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje, delna zapora javne poti JP 569591 pri hiši št. Senožeti 12a, dne 27.9.2019, v delovnem času. Prosimo, da upoštevate spremenjeno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

Hvala za potrpežljivost in razumevanje!