Lastnike gozdov, dreves, ki so locirani ob občinski infrastrukturi, javnih površinah in ostalih nepremičninah obveščamo, da so dolžni vzdrževati rastlinje oziroma vegetacijo v smislu rednega obrezovanja vejevja, odstranjevanja dotrajanih dreves (ki so še posebej nevarna) ipd. V primeru, če lastniki ne odstranijo nevarnih dreves bo občina obvestila pristojne inšpekcijske službe.

Pristojne službe bodo nadzirale tudi ali:.

–          so lastniki po končanih delih spravila lesa dolžni počistili ceste oziroma druge površine ter sanirali morebitno škodo, ki je pri tem nastala.

–          so čiščenje cest izvedli vsi, ki ob izvajanju kmetijske ali kakšne druge dejavnosti cesto »umažejo«.

 

V nadaljevanju pa navajamo še globe, ki jih pristojni organ ob nespoštovanju določil Odloka o občinskih cestah, lahko izreče:

 1. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.

Prepovedano je:

 1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
 2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
 3. ovirati odtekanje vode s ceste;
 4. onesnažiti cestišče z mazili ali drugimi snovmi;
 5. postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
 6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
 7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšalo varnost prometa;
 8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
 9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
 10. poškodovati prometno signalizacijo, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki

so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah;

 1. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drugače onesnaževati cesto;
 2. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
 3. namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
 4. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
 5. obračati na cesti pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
 6. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
 7. odvajati odplake in druge tekočine.

 

Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Vzdrževalec občinskih cest mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti policijo, občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste in upravljavca ceste.

Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.

Glede na 6. točko 1. odstavka tega člena je dovoljena višina 0,70 m in 1,5 m od roba vozišča oziroma 0,50 m od zunanjega roba hodnika za pešce.

Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.

Z globo 4.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.