Finančna uprava republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana je sporočil, da bo jutri 9.5.2019 odprema odločb za DAVEK OD PREMOŽENJA za področje Občine Dol pri Ljubljani. Roki plačil so določeni za: 24.6.2019, 24.7.2019, 23.9.2019 in 21.11.2019. Ponovno osebno vročanje neplačnikom je predvideno za 1.8.2019. Odmerjena obveznost do 25 EUR se plača v enem obroku. Zavezanci, pri katerih znaša obveznost  nad 25 EUR do 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih  obveznost presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Podatkovno bazo za odmero davka na premoženje upravlja Finančni urad Ljubljana in ne Občina Dol pri Ljubljani, kot je to pri odmeri davka oz. nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Torej naveden davek nima nobene povezave z novo sprejetim Odlokom o nadomestilu stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Dol pri Ljubljani.

Davek od premoženja so zavezane plačati fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali predmet obdavčitve uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, ugotovljene iz davčne osnove. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. Če gre za solastništvo stavbe, se vrednost stanovanjske površine deli v razmerju s solastniškimi deleži. Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

 

Več o davku na premoženje (davčne stopnje, oprostitve, olajšave itn.) si lahko preberete na spletnih straneh Finančne uprave – http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja ali pokličete na Finančni urad Ljubljana, na tel. 01 369 3000.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.