Obvestilo o krajanom naselij Brinje in Beričevo – nadvoz Brinje

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela dopis, v katerem ugotavljajo, da je frekvenca prometa, ki se odvija preko nadvoza, zelo majhna, zato so mnenja, da nadvoz in z njim povezano vzdrževanje nista več smotrna.

Direkcija RS za infrastrukturo je občini določila rok en (1) mesec, da se o nameravani rušitvi opredeli, skupaj z občani, ki nadvoz uporabljate. Zato vas prosimo, da v roku 10 dni od prejetja tega dopisa pisno sporočite vaše stališče do nameravane rušitve nadvoza, če nadvoz uporabljate, kolikokrat mesečno je to ter za dostop do katerih zemljišč (parc.št.).

Če občina v roku enega meseca od prejetja dopisa s strani Direkcije RS za infrastrukturo ne sporoči stališča, se bo smatralo, da se z rušitvijo strinja tako občina kot tudi krajani.

Za prijaznost in posredovanje podatkov se vam iskreno zahvaljujemo.

 

Priloga:
Dopis Direkcije RS za infrastrukturo

Nujno obvestilo policije

Spoštovani občani,

s strani policije smo bili obveščeni, da se je v okolici šole v Dolskem v torek 12.10.2016 okrog 16.00 ure zadrževal neznan moški ter ogovarjal dve učenki in se nespodobno razkazoval. Moški je star okoli 35 let in ima črn avtomobil znamke Mercedes.

Vse občane, ki imajo kakršenkoli podatek o omenjenem vozniku ali vozilu (reg št. ipd.) prosimo, da te podatke sporočijo na policijsko postajo Ljubljana – Bežigrad, VPO: Savo Gvardjančič telefon 01 589 60 00 ali na občino Dol pri Ljubljani telefon 01 530 32 40.

Obvestilo lastnikom gozdov in dreves, lociranih ob javnih površinah

Lastnike gozdov, dreves, ki so locirani ob občinski infrastrukturi, javnih površinah in ostalih nepremičninah obveščamo, da so dolžni vzdrževati rastlinje oziroma vegetacijo v smislu rednega obrezovanja vejevja, odstranjevanja dotrajanih dreves (ki so še posebej nevarna) ipd. V primeru, če lastniki ne odstranijo nevarnih dreves bo občina obvestila pristojne inšpekcijske službe.

Poostren nadzor nad spoštovanjem prometnih predpisov

V zadnjem času se ugotavlja povečano število kršitev, ki se nanašajo na prekoračitve hitrosti v naseljih, nespoštovanja prometne signalizacije (prepoved za tovorna vozila) ipd. Občane obveščamo, da bodo pristojne službe poostrile nadzor nad spoštovanjem prometnih predpisov, predvsem na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do kršitev in je zaradi tega ogrožena varnost v cestnem prometu.

Posebnosti vodovoda Vinje-Žabja vas

Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec lokalnih vodovodov Klopce –Vrh-Zagorica, Križevska vas, Podgora in Vinje-Žabja vas, ter mora skladno s Pravilnikom o pitni vodi  (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) zagotavljati, da pitna voda izpolnjuje predpisane zahteve z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.

Pitna voda mora imeti ustrezne fizikalne lastnosti, ter ne sme vsebovati kemijskih, bioloških in radioaktivnih snovi nad določeno mejo. Voda, ki jo zajamemo v naravi in priteče v vodohran, navadno vsebuje različne mikrobe, ki so prisotni v naravnem okolju in zaradi katerih kakovost vode ni ustrezna za pitje. V teh primerih je nujna priprava pitne vode (dezinfekcija – kloriranje), kar zahteva primerno tehnološko opremo, stalno vzdrževanje in strokovni nadzor.

V Vodovod Vinje-Žabja vas zaradi oddaljenosti vodohrana od naselje in posledično visokimi stroški za izvedbo električnega priključka, ki je potreben za delovanje naprave za doziranje klora, nima priprave pitne vode. Občina Dol pri Ljubljani v okviru predpisanega notranjega nadzora zagotavlja redna vzorčenja in iz poročil o preskusih je razvidno, da voda iz tega vodovoda ni neoporečna, zato velja stalni ukrep prekuhavanja vode za prehranske namene. Kot je razvidno iz rezultatov vzorčenja pitne vode, so v vodovodnem omrežju Vinje-Žabja vas občasno prisotne bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije, zaradi katerih voda brez kemične priprave ali prekuhavanja ni primerna za prehranske namene.

Escherichia coli (E. coli) je prisotna v človeškem in živalskem blatu in zato zanesljivo v odplakah in vodah, ki so izpostavljeni onesnaženju s fekalijami. Fekalnega onesnaženja voda ne moremo izključiti celo v navidez najbolj čistih krajih. Ugotovitev E. Coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.

Koliformne bakterije so skupina bakterij, ki se uvršča v sam vrh indikatorjev v pitni vodi. Rast teh bakterij se pojavi v omrežju, če so prisotni v vodi neprimerni materiali organske snovi, temperatura vode več kot 13 stopinj in če ni kloriranja vode.

Poročilo o vzorčenju dne 30.5.2016 v okviru notranjega nadzora pravi, da pitna voda ni bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prenizke pH vrednosti. Glede na rezultate opravljenih mikrobioloških preskušanj pa je bila skladna. Vendar pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v poročilu svetuje, da se zaradi mikrobiološke spremenljivosti kvalitete pitne vode in tudi občasne prisotnosti fekalnih bakterij, vodo za prehranske namene še naprej prekuhava.

V okviru državnega monitoringa pitne vode je bila v vzorcu, odvzetem dne 2.8.2016 na naslovu Vinje 5, Dol pri Ljubljani, s preskusi najdena nedovoljena prisotnost Escherichie coli in koliformnih bakterij.

Trajna rešitev za uporabnike vodovoda Vinje-Žabja vas bi bila, da se priključijo na omrežje javnega vodovoda VO-KA. V izogib visokim stroškom, ki bi jih imel posameznik z izvedbo svojega priključka na obstoječ vodovod VO-KA, je Občina Dol pri Ljubljani z upravljavcem vodovoda VO-KA sklenila sledeči dogovor. V obstoječe omrežje lokalnega vodovoda Vinje – Žabja vas bi spustili vodo iz javnega vodovoda VO-KA. Uporabniki bi krili samo svoje tekoče stroške porabe vode, odmerjene na svojih vodomerih. Na mestu, kjer bi se v lokalni vodovod spustila voda javnega vodovoda, bi bil nameščen vodomerni števec, po katerem bi Občina plačevala porabo pitne vode upravljavcu VO-KA. Na tak način bi Občina krila strošek morebitnih izgub vode v lokalnem omrežju, porabniki pa le vsak svojo porabo.

Predstavniki lokalnega vodovoda so se na občino obrnili s prošnjo, da se omenjeni poseg ne bi izvedel, saj da želijo še naprej uporabljati vodo iz zajetja v Vinjah. Z županom so se dogovorili, da lahko na svoje stroške poskrbijo za ustrezno pripravo pitne vode, torej zagotovijo elektriko za delovanje naprave za doziranje klora v vodohranu in napravo za doziranje. Vkolikor njihova rešitev ne bi zagotovila neoporečne pitne vode v lokalnem vodovodu, se v lokalni vodovod spusti voda iz omrežja VO-KA.

Predstavniki vodovodne skupnosti Vinje – Žabja vas so imeli ključe vodohrana in so brez vednosti Občine Dol angažirali podjetje, ki se ukvarja s pripravo bazenske in pitne vode. To podjetje je dne 4.9.2016 na vodovodu Vinje izvedlo klorni šok, zaradi katerega je bila še naslednji dan v vodovodu presežena priporočena vrednost natrijevega hipoklorita, ki se uporablja za razkuževanje vode. Uporabniki vodovoda so bili s strani občine obveščeni, da voda ni primerna za uživanje takoj, ko smo to ugotovili. Po tem dogodku so bile zamenjane ključavnice na objektih vodovoda Vinje-Žabja vas, tako da ima dostop do njih le Občina Dol pri Ljubljani in pooblaščeni vzdrževalec Aleš Lavrič. Prej omenjeni dogovor župana  s predstavniki vodovoda Vinje – Žabja vas še velja od pogoju, da so kakršnikoli posegi v vodovodno omrežje in njegove objekte možni le po predhodnem dogovoru z Občino.

Kliknite TUKAJ

Mirnejši promet v Občini Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov, med katerimi so najbolj ranljivi prav otroci, v naselju Laze pri Dolskem pri OŠ Janka Modra – podružnična šola Dolsko, skupaj s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Promet na cesti Dolsko – Jevnica – Kresnice – Litija (na odseku Dolsko – Laze) bo odslej potekal varneje. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 19 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V občinah, kjer tovrstni prikazovalniki hitrosti že stojijo, že beležijo mirnejši promet.

 

Na šolski poti v Lazah pri Dolskem je (v obdobju 14-dnevnega merjenja v letošnjem septembru) na odseku, kjer stoji prikazovalnik hitrosti »VI vozite«, kar 64 odstotkov voznikov prekoračilo dovoljeno hitrost 50 km/h. Med njimi je bilo 12 odstotkov takšnih, ki so hitrost prevozili celo za 20 do 30 km/h. Najvišja izmerjena hitrost vozila je bila 123 km/h, povprečna izmerjena hitrost vozil pa je bila 52 km/h.

Po podatkih slovenske policije je hitrost vozila najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Dol pri Ljubljani, je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Glavni cilj je počasnejša vožnja v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci.

 

Za mirnejši promet na šolski poti v Lazah pri Dolskem

V Občini Dol pri Ljubljani so ob začetku novega šolskega leta namestili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« na šolski poti v naselju Laze pri Dolskem v bližini OŠ Janka Modra – podružnične šole Dolsko. PŠ Dolsko v tekočem šolskem letu obiskuje približno 250 učencev. Lokalno cesto Dolsko – JevnicaKresniceLitija na odseku Dolsko – Laze dnevno prevozi približno 2.110 udeležencev. Poleg učencev PŠ Dolsko, ki v veliki večini v šolo prihajajo samostojno, je predvsem v obdobju šolskega leta na tem cestnem odseku povečana prisotnost tudi drugih pešcev, saj je v bližini železniška postaja. Povečana previdnost voznikov na omenjenem odseku je tako nujna. Občina je zato na razpis Sipronike in Zavarovalnice Triglav za sofinanciranje postavitve omenjenega prikazovalnika hitrosti prijavila prav omenjeno lokacijo.

Za zmanjšanje prekoračitev hitrosti

Zaradi poteka šolske poti v naselju Laze pri Dolskem, območje spremlja tudi občinska inšpekcija redarska služba, ki je zaznala več kršitev hitrosti, predvsem iz smeri Jevnice proti Dolskem. V letu 2015 je bila ob meritvah z radarji skupno evidentirana 101 prekoračitev dovoljene hitrosti (ki je na tej lokaciji 50 km/h). Med kršitelji je bilo pet takšnih, ki so za 30-50 km/h presegli dovoljeno hitrost, ter 50 takšnih, ki so jo prekoračili za 10 do 20 km/h. »Lani se je zaradi dotrajanosti zaprl lesen most čez Savo v Jevnici, zaradi česar se je promet iz Jevnice proti Dolskem bistveno povečal, na žalost pa tudi hitrosti. V občini si prizadevamo, da bi upočasnili prehitre ceste in jih naredili vsaj za kanček bolj prijazne, zato smo veseli, da smo lahko del projekta za umirjanje prometa,« je povedal župan Občine Dol pri Ljubljani mag. Janez Tekavc.

 Prijazen preventivni ukrep

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Prikazovalniki hitrosti, ki jih v okviru tega projekta nameščamo na šolske poti, voznike pohvalijo za zgledno vožnjo, ali jim pokažejo, da njihovo ravnanje za volanom ni primerno. Sistem hkrati tudi shranjuje in obdeluje podatke o prometu, ki jih bomo prikazovali na posebnem spletnem portalu. Pokazati želimo, kako sistemska vključitev merilnikov pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti v območjih umirjenega prometa,« pojasnjuje direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, bodo lahko v občini uporabljali za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na širšem območju lokacije, kjer je nameščen. V avli PŠ Dolsko bo poleg tega trajno nameščen računalniški zaslon za prikaz statističnih podatkov o hitrostih in številu vozil na šolski poti. To bo imelo pozitiven vpliv na ozaveščanje otrok o pomenu ustrezne vožnje na območjih s pešci.

 

Za čim manj nesreč

V Zavarovalnici Triglav si že vrsto let z različnimi aktivnostmi prizadevajo za večjo prometno varnost. Skladno s svojimi temeljnimi vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in družbena odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Občini Dol pri Ljubljani. »V zadnjem letu je na odseku Dolsko – Laze, kjer smo podprli postavitev prikazovalnika hitrosti, močno povečan promet, hitrosti pa so bistveno previsoke. Zaradi številnih pešcev na tem območju je umirjanje prometa na lokaciji, ki predstavlja tudi del okolja, v katerem poslujemo, nujno potrebnoje dejal Aleš Klement, direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav.

Podatki, zbrani s šestih že postavljenih sistemov iz projekta Skupaj umirjamo promet (v Staršah, Bohinjski Bistrici, Dolu pri Ljubljani, Dobrepolju, Grosupljem in Sodražici), kažejo, da se je v 10-dnevnem obdobju merjenja povprečna hitrost vozil na kritičnih lokacijah zmanjšala za 2 km/h. Pri tem izstopa upad števila izrazitih prekoračitev hitrosti (za več kot 10 km/h), ki so ponekod nižje tudi do 20 odstotkov.

Od junija do predvidoma konca septembra bodo slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 skupno opremili 19 nevarnih cestnih lokacij in s skupnimi močmi poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Izidi glasovanja referenduma z dne 18.9.2016

V nedeljo, 18.9.2019 sta potekala naknadni uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ter svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne imenike za območje poteka referenduma je vpisanih 4.632 volivcev.


Pri naknadnemu referendumu so volilci odgovarjali na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?« .

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 741 volivcev, PROTI pa 638 volivcev. To pomeni, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, sprejet na 9. občinski seji dne 30.3.2016, potrjen.


Pri svetovalnem referendumu o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 44/2016) pa so volivci glasovali za referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?«.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je ZA glasovalo 684 volivcev, PROTI pa 695 volivcev, kar pomeni, da so volivci izglasovali proti spremembi namembnosti celotne šole v predšolsko vzgojo in proti ukinitvi Podružnične šole Senožeti.


Kliknite tukaj in si oglejte rezultate referenduma v številkah (tabelica s podrobnim preglodom glasovanja).

Predčasno glasovanje za referendum

Na prošnjo občanov sporočamo natančen termin glasovanja za referendum glede organizacije Podružnične šole v Senožetih.

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 14.9.2016, med 7.00 in 19.00 uro, redno glasovanje pa v nedeljo, 18.9.2016, prav tako med 7.00 in 19.00 uro.

Objavljeni novi javni razpisi

Na spletni strani http://dol.si/razpisi-komunala/ so objavljeni trije javni razpisi:

 • Javni razpis za oddajo naročila napihljiva hala za športno igrišče pri OŠ Janka Modra
 • Javni razpis za oddajo naročila izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra
 • Javni razpis za oddajo naročila zamenjava športnega poda v telovadnici OŠ Janka Modra

Razglas – naknadni in posvetovalni referendum

RAZGLAS – NAKNADNI REFERENDUM 18.9.2016

Občinska volilna komisija na podlagi 76. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani  (Uradni list RS, št. 48/2010) ter 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) objavlja akt o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 (v nadaljevanju: odlok) in odlok, o katerem se bo odločalo na referendumu dne 18.9.2016.

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Dol pri Ljubljani, Špelca Banič, univ. dipl. iur. l.r.

 


Na podlagi 46. člena Zakona o lokalni samoupravi je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22. 6. 2016 sprejel S K L E P o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016.

 1. člen

Na podlagi zahteve Žive Južnič in skupine volivcev se na območju Občine Dol pri Ljubljani razpiše naknadni referendum o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016.

 1. člen

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: “Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?”.

 1. člen

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 1. člen

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18. 9. 2016.

 1. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 je zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev v Občini Dol pri Ljubljani.

Št. 0320-0005/2016-22                                             Župan Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016

 


Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

 1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15) se spremeni 6. člen, tako, da se glasi:

“Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program osnovne šole, program predšolske vzgoje in javne knjižnice.”

 1. člen

V prvem odstavku 7. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

“– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in izvaja pouk v enem oddelku, praviloma kot kombinacijo 1. in 2. razreda osnovne šole.”

 1. člen

V drugem odstavku 7. člena se doda sedma alineja, ki se glasi:

“– enem oddelku na lokaciji Senožeti, na naslovu Senožeti 53, Dol pri Ljubljani”.

Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki določa:

“Če je za posamezno šolsko leto v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest se za to šolsko leto poveča število otrok v oddelkih za dva otroka glede na predpisan normativ.”

Dosedanji tretji odstavek 7. člena postane četrti odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Določba 2. člena vstopi v veljavo z dnem 31. 8. 2016.

Določba 3. člena vstopi v veljavo z dnem 1. 9. 2016.

Učence, ki bi obiskovali Podružnično šolo Senožeti in niso vključeni v oddelek iz 2. člena, se razporedi v oddelke ustreznih razredov na matični šoli Janka Modra ali podružnični šoli Dolsko, v skladu z željami staršev in prostorskimi ter kadrovskimi zmogljivostmi posamezne šole. O razporeditvi odloči ravnatelj.

 1. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0003/2016-11                                             Župan  Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.
Dol pri Ljubljani, dne 30. marca 2016

 


RAZGLAS – SVETOVALNI REFERENDUM 18.09.2016

Občinska volilna komisija na podlagi 76. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani  (Uradni list RS, št. 48/2010) ter 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) objavlja akt o razpisu svetovalnega referenduma, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016, o katerem se bo odločalo na referendumu dne 18.9.2016.

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Dol pri Ljubljani,Špelca Banič, univ. dipl. iur. l.r.

Na podlagi 46. b člen člena Zakona o lokalni samoupravi je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22.6.2016 sprejel

S K L E P

o razpisu svetovalnega referenduma o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

 1. člen

Na podlagi predloga župana se na območju Občine Dol pri Ljubljani razpiše svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

2. člen

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: “Ali ste za to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?”

3. člen

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18.9.2016.

Št. 0320-0005/2016-24                                               Župan Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.

Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016

 


 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v nedeljo, dne 18. septembra 2016 od med 7. in 19. uro na območju občine Dol pri Ljubljani potekal naknadni referendum o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 in svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Členi, katere se spreminja oziroma dopolnjuje:

 1. DEJAVNOSTI ZAVODA
  6. člen

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.

 1. ORGANIZACIJA ZAVODA
  7. člen

V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:

– Matična šola Janka Modra, ki deluje na lokaciji Videm 17, Dol pri Ljubljani,

– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85, Dol pri Ljubljani in

– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani.

Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na naslednjih lokacijah:

– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,

– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri Ljubljani,

– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji Dol pri Ljubljani 1/f,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani na lokaciji Videm 48 in

– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko na lokaciji Dolsko 55.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Členi, ki so z odlokom spremenjeni oziroma dopolnjeni:

 1. DEJAVNOSTI ZAVODA
  6. člen

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program osnovne šole, program predšolske vzgoje in javne knjižnice.

 1. ORGANIZACIJA ZAVODA
  7. člen

V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:

– Matična šola Janka Modra, ki deluje na lokaciji Videm 17, Dol pri Ljubljani,

– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85, Dol pri Ljubljani in

– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in izvaja pouk v enem oddelku, praviloma kot kombinacijo 1. in 2. razreda osnovne šole.

Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na naslednjih lokacijah:

– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,

– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri Ljubljani,

– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji Dol pri Ljubljani 1/f,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani na lokaciji Videm 48

– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko na lokaciji Dolsko 55

– enem oddelku na lokaciji Senožeti, na naslovu Senožeti 53, Dol pri Ljubljani

Če je za posamezno šolsko leto v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest se za to šolsko leto poveča število otrok v oddelkih za dva otroka glede na predpisan normativ.

 


Volišča bodo na običajnih mestih in sicer: Volišče št.: 1 – Beričevo (šifra RPE: 02201001), sedež: Gasilski dom, Beričevo 12 obsega naselja: Beričevo: vse hišne številke v naselju in Brinje: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 2 – Dol pri Ljubljani (šifra RPE: 02201002), sedež: Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17 obsega naselja: Dol pri Ljubljani: vse hišne številke v naselju, Kleče pri Dolu: vse hišne številke v naselju, Podgora pri Dolskem: vse hišne številke v naselju, Videm: vse hišne številke v naselju, Zaboršt pri Dolu: vse hišne številke v naselju in Zajelše: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 3 – Dolsko (šifra RPE: 02201003), sedež: Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55 obsega naselja: Dolsko: vse hišne številke v naselju, Kamnica: vse hišne številke v naselju, Osredke: vse hišne številke v naselju in Petelinje: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 4 – Vinje (šifra RPE: 02201004), sedež: Gasilski dom Vinje, Vinje 26B obsega naselje: Vinje: vse hišne številke v naselju;  Volišče št.: 5 – Laze pri Dolskem (šifra RPE: 02201005), sedež: Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29B obsega naselje: Laze: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 6 – Senožeti (šifra RPE: 02201006), sedež Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Podružnična šola Senožeti, Senožeti 53 obsega naselje: Senožeti: vse hišne številke v naselju. Volišče št.: 7 – Klopce (šifra RPE: 02201007), sedež: Dom krajanov Klopce, Klopce 40 obsega naselja: Klopce: vse hišne številke v naselju, Križevska vas: vse hišne številke v naselju, Vrh pri Dolskem: vse hišne številke v naselju in Zagorica: vse hišne številke v naselju, ter Volišče št.: 8 – Za invalide (šifra: 950): Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17.


V kolikor se dne 18.9.2016 ne morete udeležiti glasovanja, lahko to storite v sredo, dne 14.9.2016 med 7. in 19. uro na predčasnem glasovanju, ki bo potekalo na volišču št.: 10 – Za predčasno glasovanje (šifra: 901): v kletnih prostorih občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1. V kolikor bi želeli glasovati na domu (zaradi bolezni), morate o tem obvestiti občinsko volilno komisijo vsaj tri dni pred dnevom glasovanja, v kolikor pa bi želeli glasovati po pošti (oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu; volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih; volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij), morate o tem obvestiti občinsko volilno komisijo vsaj 10 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo se pošlje po pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani – za Občinsko volilno komisijo, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani oziroma po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: tajda.sobocan@dol.si.

Pojasnilo glede višje cene avtobusnih vozovnic

Ker je na občinsko upravo prispelo kar nekaj klicev glede višine cen za avtobusne vozovnice, sporočamo naslednje:

– Nova prodajna aplikacija integriranega potniškega prometa IJPP trenutno ne omogoča prodaje vozovnic z dodatnimi subvencijami. To naj bi bilo urejeno z mesecem oktobrom. Zato dijaki ta mesec plačajo za mesečno vozovnico polno ceno (25,00 EUR). V mesecu oktobru bodo za mesečno vozovnico plačali le 20,00 EUR, izveden pa bo tudi poračun za mesec september. (vir Arriva Dolenjska in Primorska);

– Občina dodatno subvencionira dijaške in študentske vozovnice v višini 5 € in subvencije se v prihodnjem šolskem letu ne bodo spreminjale.

– Število subvencioniranih mesečnih dijaških in študentskih vozovnic v obdobju 1.1.2016 do 31.12.2016 za oba prevoznika (Integral Zagorje ter Arriva Dolenjska in Primorska):

 • Januar 2016: 252
 • Februar 2016: 223
 • Marec 2016: 248
 • April 2016: 242
 • Maj 2016: 238
 • Junij 2016: 216
 • SKUPAJ: 1.419

 

mag. Bojan Babič, direktor občinske uprave