Pomembne novosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je pred dnevi predstavila ukrepe s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bodo začeli veljati po novem letu.

Objavljamo nekatere, ki so za kakovost občanov najbolj pomembne:

 • do otroškega dodatka upravičeni tudi otroci, katerih družine se uvrščajo v 7. in 8. dohodkovni razred,
 • ponovno uvajajo pomoč ob rojstvu otroka kot univerzalno pravico,
 • zakonska zveza se  lahko  po novem sklene samo pred matičarjem,
 • V okviru aktivne politike zaposlovanja bodo tudi v letu 2018 pomembna prioriteta mladi, starejši ter dolgotrajno brezposelni,
 • letni dodatek bodo upokojenci dobili tudi v letu 2018 in bo izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij 2018. Znašal pa bo od 100 do 410 evrov.

KLIKNITE TUKAJ in preberite celoten prispevek, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani.

Podaljšan rok popolne zapore

Obveščamo, da je popolna zapora občinske javne poti JP 569361 , ki leži na zemljišču s parc št. 569/1, k.o. Beričevo (nasproti Eles-a)  podaljšana do vključno dne 28.2.2018.

Obvoz je možen po naslednjih cestah:

 • JP 569361
 • JP569201
 • JP569321 in
 • LC 069021 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko.

Zapora na lokalni cesti Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu

Sporočamo, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste od 17.11.2017 veljala popolna zapora lokalne ceste LC 071063 Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu. Zapora bo predvidoma trajala do 15.12.2017.

Obvoz bo urejen v smeri Šentjakob, Domžale, Ihan in obratno oziroma po glavni cesti G2-108/1181 Šentjakob –Ribče, regionalni cesti R3 644/1357 Šentjakob-Domžale ter po lokalnih cestah: lokalni cesti 071261 Karantanska cesta, 071351 Kopališka cesta, 071371 Ihanska cesta in 071063 Breznikova cesta.

ZAHTEVE ZA IZLOČITEV DOLOČENIH OBMOČIJ NOVEGA OPN IZ ZAZIDLJIVOSTI

Po javni razgrnitvi je bil z upoštevanimi stališči do pripomb pripravljen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN) na katerega so nosilci urejanja prostora (upravljalci infrastrukture, ministrstva) podali svoja mnenja. Pridobljena so bila pozitivna mnenja, razen s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, ki sta po poteku roka, izdali negativno mnenje na predlog OPN. Posledično je izdajo negativne odločbe napovedalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Vsa tri negativna mnenja tudi objavljamo na spletni strani.

Več pobud za zazidljivost zemljišč, ki so bile v predlogu OPN upoštevane, je tako po novem označenih za nesprejemljive. Območja, za katera je zahtevano, da jih izločimo iz zazidljivosti po novem OPN, so prikazana na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=dol_pri_ljubljani&cx=474510.15&cy=105637.83&scale=8&catprj=piso.dol_pri_ljubljani_opn_nesprejemljiva_zem&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000), pod »Tematski sklop«, »Občinski prostorski načrt (OPN) maj 2017 – z upoštevanimi stališči do pripomb«, »Nesprejemljiva zemljišča«.

Občane pozivamo, da vpogledajo v PISO in se seznanijo ali so njihove pobude za zazidljivost zemljišč zavrnjene.

Mnenji za področje voda in kmetijstva sta bili izdani po roku. Zato smo si prizadevali, da bi se uporabil 51. člen ZPNačrt, ki določa, da če nosilci urejanja prostora v roku ne dajo drugega mnenja, se šteje, da na predlog občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb, pripravljavcu pa ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, upoštevati mora le vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Žal so bila vsa naša prizadevanja nasproti Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, neuspešna.

Na Občini Dol pri Ljubljani ne vemo, kakšni so razlogi, ki so vodili pisce mnenj k negativnim mnenjem, zato vas prosimo, da se za morebitna vprašanja v zvezi s tem obrnete neposredno na podpisnike mnenj in sicer:

za področje kmetijstva:

 • Marija Milena Planina, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • Leon Ravnikar, vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00

za področje voda:

 •  Polona Ojsteršek Zorčič, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00
 • mag. Suzana Stražar, Direktorica Urava za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00

za celovito presojo vplivov na okolje:

 • Mojca Lenardič, sektor za SPVO, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74
 • mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za SPOV, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74

 

PRILOGE:

 

Pričetki del na občinskih cestah

 

Predvidoma v sredo, dne 18.10.2017 se bo pričelo z izvedbo gradbenih del na občinskih cestah.

Gradbena dela obsegajo sanacijo naslednjih cest, pri izvedbi pa bodo na večini lokacij polovične zapore cest, v dveh pa zaradi same izvedbe del polovična zapora žal ni možna in se bo izvedla popolna zapora:

 1. Lokalna cesta LC 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, sanacija obsega dve lokaciji v bližini mostu.

 

2. Lokalna cesta LC 069022 Kamnica-Vinje-Dolina, sanacija pa obsega dve lokaciji, in sicer v Kamnici ter pred križiščem za Osredke (na tej lokaciji bo popolna zapora ceste z urejenim obvozom).

 

 1. Lokalna cesta LC 069031 Dolsko-Jevnica-Kresnice-Litija.

 1. Javna pot JP 569591 Senožeti, med h.št. 5 in 20 (popolna zapora-premična).

Dne 16.10.2017 se predvideva s pričetkom del na lokaciji Vinje-Osredke, kjer bo postavljena popolna zapora z urejenim obvozom.

 

Pričetek dela na ostalih lokacijah pa je predviden takole:

–  Kamnica 27.10.2017
–  Beričevo 2.11.2017
–  Laze  3.11.2017 in
–  Senožeti 6.11.2017

Točen pričetek del je seveda odvisen od vremenskih razmer.

 

Obnovitvena dela na javni poti Kamnica-Petelinje-Podgora

Predvidoma v ponedeljek, dne 16.10.2017 se bo pričelo z obnovitvenimi deli na javni poti JP 569281 Kamnica-Petelinje-Podgora, in sicer med hišnima številkama Kamnica 8c in Petelinje 12a.

V prvi fazi se bo izvajala obnova vodovodnega omrežja ter izvedba hišnih priključkov, o čemer boste prebivalci, ki jih priključitev na omrežje tangira, obveščeni preko obvestil, ki jih boste prejeli v poštnih nabiralnikih.
V nadaljevanju pa se bo izvedla še rekonstrukcija javne poti med omenjenima hišnima številkama.

V času izvedbe del bodo pomične popolne zapore, dinamika del pa je predvidena tako, da bo cesta proti koncu dneva popolnoma prevozna in odprta za promet.

Uporabnike ceste kot tudi neposredne stanovalce prosimo za razumevanje.

Dela bodo predvidoma trajala do 15.11.2017.

Poziv: obveščajte o opaženih nepravilnostih na vodotokih

V ČP Dnevnik dne 3.10.2017 na str. 8 je objavljen naslednji poziv:

Družba Hidrotehnik, ki je državni koncesionar za urejanje voda, poziva posameznike, naj direkcijo za vode obvestijo o opaženih nepravilnostih na vodotokih, kot so denimo, da se je brežina zrušila v rečno strugo ali da se je kje zataknilo v vejevje. Svoja opažanja vodotokov z območja srednje Save lahko sporočijo na številko: 01/ 280 40 50, pisno na naslov direkcije zavode li na elektronski naslov gp.drsv-lj@gov.si-Direkcija bo po prejemu vloge Hidrotehnik po potrebi poslala na pregled na teren in nato odločila, ali naj koncesionar nemudoma sanira opaženo ali pa potrebne ukrepe uvrstila v svoje načrte.

Pojasnilo zavezancem za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017 glede ponovnega vročanja odločb s strani Finančne uprave R

Finančna uprava RS je prve odločbe za plačilo NUSZ za leto 2017 poslala v mesecu juliju z navadno pošto. Ker ne razpolagajo z dokazili, da so zavezanci prejeli odločbe, tistim zavezancem, ki so zamudili rok za plačilo ali pa še niso poravnali obveznosti, ponovno pošljejo odločbo z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP). 85. člen Zakona o davčnem postopku namreč določa, da se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, sprva vročajo z navadno vročitvijo. V kolikor davčni zavezanec ne plača davka v roku, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP).

Zavezancem sporočamo, da ne gre za dvakrat odmerjeno nadomestilo, ampak za isto odločbo, ki so jo prejeli že v mesecu juliju. Zavezanci, ki so NUSZ v vmesnem času že poravnali, lahko štejejo novo prejeto odločbo za brezpredmetno. Zavezanci, ki pa vseh obveznosti za NUSZ še niso poravnali, pa naj le-te poravnajo po novi odločbi.

Zbiranje ponudb za izvedbo parkirišča pri cerkvi v Vinjah

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Izvedba parkirišča VINJE« obr.05

Rok izvedbe 20 dni od podpisa pogodbe.

Vaše ponudbe pričakujemo do  srede, dne 27.9.2017 do 11.00 ure.
Priloge:

Zapora javnih cest v Zaborštu

Uporabnike cest v Zaborštu obveščamo, da se bo predvidoma dne 20.9.2017 pričelo z izvajanjem gradbenih del na objektu »Ureditev ceste in rolkarske steze v Zaborštu.

Dela bodo trajala predvidoma do dne 30.11.2017.

V času izvajanja del bo delna oziroma občasno popolna zapora javnih poti, in sicer:

 1. občinska javna pot JP 569311 (Zaboršt 4d do križišča pri kapelici)
 2. občinska javna pot JP 569313 (od kapelice do podvoza)

 

 Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.