Zapora na lokalni cesti Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu

Sporočamo, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste od 17.11.2017 veljala popolna zapora lokalne ceste LC 071063 Ihan-Selo pri Ihanu-Zaboršt pri Dolu. Zapora bo predvidoma trajala do 15.12.2017.

Obvoz bo urejen v smeri Šentjakob, Domžale, Ihan in obratno oziroma po glavni cesti G2-108/1181 Šentjakob –Ribče, regionalni cesti R3 644/1357 Šentjakob-Domžale ter po lokalnih cestah: lokalni cesti 071261 Karantanska cesta, 071351 Kopališka cesta, 071371 Ihanska cesta in 071063 Breznikova cesta.

ZAHTEVE ZA IZLOČITEV DOLOČENIH OBMOČIJ NOVEGA OPN IZ ZAZIDLJIVOSTI

Po javni razgrnitvi je bil z upoštevanimi stališči do pripomb pripravljen predlog občinskega prostorskega načrta (OPN) na katerega so nosilci urejanja prostora (upravljalci infrastrukture, ministrstva) podali svoja mnenja. Pridobljena so bila pozitivna mnenja, razen s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, ki sta po poteku roka, izdali negativno mnenje na predlog OPN. Posledično je izdajo negativne odločbe napovedalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Vsa tri negativna mnenja tudi objavljamo na spletni strani.

Več pobud za zazidljivost zemljišč, ki so bile v predlogu OPN upoštevane, je tako po novem označenih za nesprejemljive. Območja, za katera je zahtevano, da jih izločimo iz zazidljivosti po novem OPN, so prikazana na portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=dol_pri_ljubljani&cx=474510.15&cy=105637.83&scale=8&catprj=piso.dol_pri_ljubljani_opn_nesprejemljiva_zem&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000), pod »Tematski sklop«, »Občinski prostorski načrt (OPN) maj 2017 – z upoštevanimi stališči do pripomb«, »Nesprejemljiva zemljišča«.

Občane pozivamo, da vpogledajo v PISO in se seznanijo ali so njihove pobude za zazidljivost zemljišč zavrnjene.

Mnenji za področje voda in kmetijstva sta bili izdani po roku. Zato smo si prizadevali, da bi se uporabil 51. člen ZPNačrt, ki določa, da če nosilci urejanja prostora v roku ne dajo drugega mnenja, se šteje, da na predlog občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb, pripravljavcu pa ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, upoštevati mora le vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Žal so bila vsa naša prizadevanja nasproti Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, neuspešna.

Na Občini Dol pri Ljubljani ne vemo, kakšni so razlogi, ki so vodili pisce mnenj k negativnim mnenjem, zato vas prosimo, da se za morebitna vprašanja v zvezi s tem obrnete neposredno na podpisnike mnenj in sicer:

za področje kmetijstva:

 • Marija Milena Planina, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • Leon Ravnikar, vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00
 • mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel: 01 478 90 00

za področje voda:

 •  Polona Ojsteršek Zorčič, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00
 • mag. Suzana Stražar, Direktorica Urava za upravljanje z vodami, Direkcija RS za vode, tel: 01 478 31 00

za celovito presojo vplivov na okolje:

 • Mojca Lenardič, sektor za SPVO, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74
 • mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za SPOV, Ministrstvo za okolje in prostor, tel: 01 478 71 74

 

PRILOGE:

 

Pričetki del na občinskih cestah

 

Predvidoma v sredo, dne 18.10.2017 se bo pričelo z izvedbo gradbenih del na občinskih cestah.

Gradbena dela obsegajo sanacijo naslednjih cest, pri izvedbi pa bodo na večini lokacij polovične zapore cest, v dveh pa zaradi same izvedbe del polovična zapora žal ni možna in se bo izvedla popolna zapora:

 1. Lokalna cesta LC 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, sanacija obsega dve lokaciji v bližini mostu.

 

2. Lokalna cesta LC 069022 Kamnica-Vinje-Dolina, sanacija pa obsega dve lokaciji, in sicer v Kamnici ter pred križiščem za Osredke (na tej lokaciji bo popolna zapora ceste z urejenim obvozom).

 

 1. Lokalna cesta LC 069031 Dolsko-Jevnica-Kresnice-Litija.

 1. Javna pot JP 569591 Senožeti, med h.št. 5 in 20 (popolna zapora-premična).

Dne 16.10.2017 se predvideva s pričetkom del na lokaciji Vinje-Osredke, kjer bo postavljena popolna zapora z urejenim obvozom.

 

Pričetek dela na ostalih lokacijah pa je predviden takole:

–  Kamnica 27.10.2017
–  Beričevo 2.11.2017
–  Laze  3.11.2017 in
–  Senožeti 6.11.2017

Točen pričetek del je seveda odvisen od vremenskih razmer.

 

Obnovitvena dela na javni poti Kamnica-Petelinje-Podgora

Predvidoma v ponedeljek, dne 16.10.2017 se bo pričelo z obnovitvenimi deli na javni poti JP 569281 Kamnica-Petelinje-Podgora, in sicer med hišnima številkama Kamnica 8c in Petelinje 12a.

V prvi fazi se bo izvajala obnova vodovodnega omrežja ter izvedba hišnih priključkov, o čemer boste prebivalci, ki jih priključitev na omrežje tangira, obveščeni preko obvestil, ki jih boste prejeli v poštnih nabiralnikih.
V nadaljevanju pa se bo izvedla še rekonstrukcija javne poti med omenjenima hišnima številkama.

V času izvedbe del bodo pomične popolne zapore, dinamika del pa je predvidena tako, da bo cesta proti koncu dneva popolnoma prevozna in odprta za promet.

Uporabnike ceste kot tudi neposredne stanovalce prosimo za razumevanje.

Dela bodo predvidoma trajala do 15.11.2017.

Poziv: obveščajte o opaženih nepravilnostih na vodotokih

V ČP Dnevnik dne 3.10.2017 na str. 8 je objavljen naslednji poziv:

Družba Hidrotehnik, ki je državni koncesionar za urejanje voda, poziva posameznike, naj direkcijo za vode obvestijo o opaženih nepravilnostih na vodotokih, kot so denimo, da se je brežina zrušila v rečno strugo ali da se je kje zataknilo v vejevje. Svoja opažanja vodotokov z območja srednje Save lahko sporočijo na številko: 01/ 280 40 50, pisno na naslov direkcije zavode li na elektronski naslov gp.drsv-lj@gov.si-Direkcija bo po prejemu vloge Hidrotehnik po potrebi poslala na pregled na teren in nato odločila, ali naj koncesionar nemudoma sanira opaženo ali pa potrebne ukrepe uvrstila v svoje načrte.

Pojasnilo zavezancem za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017 glede ponovnega vročanja odločb s strani Finančne uprave R

Finančna uprava RS je prve odločbe za plačilo NUSZ za leto 2017 poslala v mesecu juliju z navadno pošto. Ker ne razpolagajo z dokazili, da so zavezanci prejeli odločbe, tistim zavezancem, ki so zamudili rok za plačilo ali pa še niso poravnali obveznosti, ponovno pošljejo odločbo z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP). 85. člen Zakona o davčnem postopku namreč določa, da se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, sprva vročajo z navadno vročitvijo. V kolikor davčni zavezanec ne plača davka v roku, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo (modra kuverta za osebno vročanje po ZUP).

Zavezancem sporočamo, da ne gre za dvakrat odmerjeno nadomestilo, ampak za isto odločbo, ki so jo prejeli že v mesecu juliju. Zavezanci, ki so NUSZ v vmesnem času že poravnali, lahko štejejo novo prejeto odločbo za brezpredmetno. Zavezanci, ki pa vseh obveznosti za NUSZ še niso poravnali, pa naj le-te poravnajo po novi odločbi.

Zbiranje ponudb za izvedbo parkirišča pri cerkvi v Vinjah

V kolikor ste ponudniki zainteresirani, vas prosimo, da nam na podlagi popisov (v prilogi) vašo ponudbo (vključno z referencami iz identičnih del) posredujete preko pošte na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Izvedba parkirišča VINJE« obr.05

Rok izvedbe 20 dni od podpisa pogodbe.

Vaše ponudbe pričakujemo do  srede, dne 27.9.2017 do 11.00 ure.
Priloge:

Zapora javnih cest v Zaborštu

Uporabnike cest v Zaborštu obveščamo, da se bo predvidoma dne 20.9.2017 pričelo z izvajanjem gradbenih del na objektu »Ureditev ceste in rolkarske steze v Zaborštu.

Dela bodo trajala predvidoma do dne 30.11.2017.

V času izvajanja del bo delna oziroma občasno popolna zapora javnih poti, in sicer:

 1. občinska javna pot JP 569311 (Zaboršt 4d do križišča pri kapelici)
 2. občinska javna pot JP 569313 (od kapelice do podvoza)

 

 Uporabnike omenjenih cest prosimo za razumevanje.

Sporočilo za izvajalce nastanitvene dejavnosti

S tem sporočilom vas želimo seznaniti z novostmi pri poročanju v turizmu, ki so pomembne za vse izvajalce nastanitvene dejavnosti (gostitelje – zavezance za plačilo turistične takse) v vaši občini, zato vas vljudno prosim, za posredovanje spodnjega obvestila (po elektronski pošti, v kolikor razpolagate z njihovimi e-naslovi, z obvestilom na vaših spletnih straneh, itd..), z namenom, da spremenjen način poročanja – zavezancem za poročanje podatkov v turizmu – ne bo povzročil prehudih težav.

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

 

Županov nagovor ob prvem šolskem dnevu šolskega leta 2017/2018

Šolske počitnice se poslavljajo in pred nami je novo šolsko leto.

Novo šolsko leto bo zopet zanimivo in ustvarjalno. Pridobili si boste nova znanja, spretnosti in navade, ki vam bodo pomagale v vašem življenju. Te cilje boste lažje dosegli skupaj z učitelji, starši, brati, sestrami in sošolci. Pred vami je leto novih načrtov.

Velikokrat je učenje naporno in se vam zdi odveč, a vendar vedite, da znanje omogoča uresničitev vaših sanj, želja in pričakovanj, ki jih prinaša prihodnost.

Drago prvošolci. Na prvi šolski dan vam je vse novo in neznano, a le nekaj dni bo trajalo, pa boste že komaj čakali, da pridete med prijatelje, da počnete zabavne reči in se kaj novega naučite. Čaka vas nepozabna dogodivščina tistih, ki boste šolo šele spoznali, pa velikih, skoraj odraslih šolarjev, ki boste že razmišljali, kakšna bo vaša nadaljnja izobraževalna pot.

Dragi vozniki. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti mi, vozniki.

Želim vam srečno ter uspešno novo šolsko leto!

Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc

Informacije glede napovedane stavke prevoznikov

Glede napovedane stavke voznikov, smo pridobili uradno mnenje in stališče prevoznika, ki v naši občini skrbi za javni prevoz med Ljubljano in Senožetmi. Objavljamo njihov odgovor.

“Spoštovani,

dne 22. 8.2017, smo prejeli s strani Sindikata voznikov avtobusov Slovenije napoved stavke, ki naj bi se začela 4. 9. 2017. S stavkovnim odborom se bomo sestali ta petek, pomemben del pogovorov bo tudi zagotovitev minimuma delovnega procesa v času stavke. Zagotovitev izvajanja šolskih prevozov je ena od naših prioritet in po našem mnenju predstavlja minimum delovnega procesa, katerega morajo vsi sodelujoči zagotoviti na podlagi zahtev zakona. O napredku pogovorov vas bomo osebno sproti obveščali.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo ter lepo pozdravljamo!

David Glavina, vodja komerciale”

Začetek prodaje subvencioniranih šolskih vozovnic

Dijaki in študenti imajo letos na voljo dva načina za oddajo vloge za pridobitev šolske vozovnice, to je preko portala eUprave ali na klasičen način – z izpolnjeno vlogo v fizični obliki, ki jo oddajo na izbranem prodajnem mestu. Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa lahko dijaki urejajo od ponedeljka, 21. avgusta, študentje pa od 21. septembra 2017 naprej.

Za vse tiste, ki bodo uporabili prvi način oddaje vloge preko eUprave, je pogoj, da imajo prej urejeno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA). Po ustrezni namestitvi digitalnega potrdila lahko elektronsko vlogo oddajo od doma. Z oddajo omenjene vloge istočasno zaprosijo za pravico do subvencioniranega prevoza.

Nekaj dni po oddaji vloge se morajo dijaki in študenti nato tudi osebno oglasiti v enem izmed treh izbranih prodajnih mest Urbane, kjer se jim bo na kartico Urbano ali kartico IJPP zapisala pravica do subvencioniranega prevoza, če so do nje upravičeni. Ob tem naj vsak posamezni vlagatelj prevozniku obvezno predloži tudi šifro vloge, ki se je ustvarila ob spletnem vnosu elektronske vloge.

V drugem primeru, pri urejanju vozovnice in statusa na klasičen način, dijak ali študent vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice natisne, jo izpolni, nato pa jo potrdi na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priloži potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasi v enem izmed spodaj navedenih prodajnih mest Urbane, da mu lahko predstavnik LPP na izbrano kartico zapiše pravico do subvencionirane vozovnice, če je do nje upravičen.

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatih letos tako kot lani ni več mogoče, je pa dijakom in študentom ob sobotah, 26. avgusta in 2. ter 30. septembra 2017, med 6.30 in 13. uro, omogočeno urediti vozovnice v Potniškem centru LPP.

Potrjevanje oziroma podaljševanje statusa poteka v obeh primerih (preko portala eUprave ali na klasičen način) za dijake od 21. avgusta, za študente pa od 21. septembra dalje in na naslednjih izbranih prodajnih mestih:

 • Potniški center LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru,
 • Avtobusna postaja Ljubljana,
 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Ljubljanski potniški promet bo v prihodnje vzpostavil spletno prodajo vseh vrst vozovnic. Kot prevoznik z največjo bazo podatkov dijakov in študentov v Sloveniji trenutno usklajuje elektronski sistem za spletno prodajo vozovnic z Ministrstvom za promet in infrastrukturo, da bi lahko v najkrajšem možnem času vzpostavil ustrezno storitev za omenjeni največji skupini potnikov. Testiranje spletne prodaje vozovnic LPP za dijake in študente bo potekalo predvidoma že v prihodnjih mesecih.

Več podrobnejših informacij o potrjevanju oziroma podaljševanju statusa in urejanju vozovnic si lahko ogledate na: http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti za September 2017

 

Obveščamo vas, da bo nakup IJPP in delavskih mesečnih vozovnic za mesec september 2017 možen na blagajni Avtobusne postaje Ljubljana. Poračun sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani pa bo možen pri nakupu za mesec oktober v prostorih občine Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila po naslednjem razporedu:

za oktober         28. in  29.09.2017      od   13:00 -19:30
za november     26. in  27.10.2017      od   13:00 -19:30
za december     29. in  30.11.2017      od   13:00 -19:30
za januar           21. in  22.12.2017      od   13:00 -19:30
za februar         30. in  31.01.2017      od   13:00 -19:30
za marec           27. in  28.02.2017      od   13:00 -19:30
za april              29. in  30.03.2017      od   13:00 -19:30
za maj               25. in  26.04.2017      od   13:00 -19:30
za junij              30. in  31.05.2017      od   13:00 -19:30

prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Ljubljana, 22.8.2017