Pojasnilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Dol pri Ljubljani se v Občini Dol pri Ljubljani plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Zavezanci so dolžni Občini posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča so zavezanci dolžni prijaviti Občini v 30 dneh po nastali spremembi. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila odločba že izdana, ima po Zakonu o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/06; ZDavP-2) v 15-tih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo spremembo (npr. kupoprodajno/najemno pogodbo).

Oprostitev plačila

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili ali kupili novo družinsko hišo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva uporabe stanovanja oz. stanovanjske hiše in traja pet let. Oprostitev se uvede na zahtevo občana – vloga je dostopna na spletni strani Občine in na Občini.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanca se lahko oprosti plačila tudi v nekaterih drugih primerih, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi se odloča na podlagi vloge zavezanca, ki mora predložiti dokaze o tem, da nadomestila ne zmore plačevati.

 

Zadnji dan za prijavo na tečaj rokovanja z motorno žago

Lastniki gozdov pogosto uporabljajo motorno žago, ker nimajo primernega znanja o varnem podiranju dreves, pa je tudi že v naših krajih prišlo do usodnih nesreč. Da bi povečali varnost, Občina Dol pri Ljubljani za simbolični 1 EUR kotizacije organizira 16-urni tečaj rokovanja z motorno žago.
Osnovni namen je povečati varnost pri podiranju drevesa, poučili pa se boste še o tem, kako povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo, kakšen je namen osebne varovalne opreme in kakšni so zakonske predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. Tečaj bo izveden, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.

Zainteresirani naj do 20.1.2017 pošljejo prijave na e-naslov občine obcina@dol.si.

Spremembe na področju izvajanja dimnikarskih storitev

S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16; ZDimS) se je dne 1. 1. 2017 sprostil trg izbora izvajalcev dimnikarskih storitev.

S spremembo Zakona o dimnikarskih storitvah na območju občine Dol pri Ljubljani preneha veljati koncesijska pogodba s št. 35404-48/2016/6 z dne 15.9.2016, ki je bila podeljena  družbi SDG dimnikarstvo, kemično čiščenje toplotnih naprav in gradbene storitve d.o.o., Domžale.

Uporabniki dimnikarskih storitev (fizične in pravne osebe) lahko med 1. 1. in 30. 6. 2017 izberete izvajalca dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Seznam dimnikarskih družb mora MOP objaviti na svoji spletni strani najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve ZDimS, ki je stopil v veljavo dne 19. 11. 2016, uporablja pa od dne 1. 1. 2017 dalje.

Izbor izvajalca lahko opravite tudi za objekte, ki jih imate v lasti na območju Republike Slovenije, sem sodijo npr. počitniški objekti ipd., sicer bodo storitev opravljali dosedanji izvajalci dimnikarskih storitev.

MOP je trenutno na svoji spletni strani (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2016/12_December/30_dimnikarji_seznam/Seznam_koncesionarjev_na_dan_31.12.2016.pdf)

objavilo seznam koncesionarjev na dan 31. 12. 2016.

Vse uporabnike dimnikarskih storitev pozivamo, da ažurno spremljajo spletno stran MOP (http://www.mop.gov.si) in si tako zagotovijo dovolj hitre in točne informacije v zvezi s spremembami izvajanje dimnikarskih storitev.

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

  • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
  • prek e-naslova: mop@gov.si

PRILOGE:

Nov defibrilator v občini Dol pri Ljubljani

Obveščamo vas, da je na objektu Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na naslovu Videm 17c nameščen nov defibrilator.
Nahaja se levo od glavnega vhoda v vrtec, natančneje pri vhodu v kuhinjo. Nameščen je v zunanji AED omarici.

Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje je 13.1.2017 izdala naslednje opozorilo:

Po podatkih Agencije RS za okolje je zaradi zamrznjenih tal, spremenjenih odtočnih razmer in predvidenih obilnejših padavin v dopoldanskem času, predvsem v zahodnem in južnem delu države velika verjetnost razlivanja meteornih voda.

Obvestilo za prebivalce Dolskega

V Dolskem v zadnjem času pogosto prihaja do izpadov elektrike, zato je Občina prosila Elektro Ljubljana, naj sanira transformator. V Elektru Ljubljana so zagotovili, da bodo v najkrajšem možnem času izvedli celovito sanacijo, tako pa tudi zagotovili boljšo oskrbo z električno energijo.

Obvestilo o ureditvi cestišča v Dolskem

Lastnike zemljišč, kjer se skladno s projektno dokumentacijo PZI C1203-1/06-2016, izdelovalca TEGA INVEST d.o.o., predvideva ureditev cestišča in izgradnja pločnika v Dolskem, vse stanovalce in uporabnike javne poti JP 569501 (od h.št. Dolsko 46 do h.št. Dolsko 100) obveščamo, da bo pričetek gradbenih del dne 13.2.2017.

V času izvedbe del se predvideva polovično zaporo javne poti z občasnimi kratkotrajnimi  popolnimi zaporami.

V naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in vas sprosimo za strpnost.

Javna razprava o predlogu proračuna

Na 12. seji občinskega sveta, dne 28.12.2016, je bil sprejet sklep, da sta predložena predloga proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 in leto 2018 sprejeta in se o njima opravi 15 dnevna javna razprava. Občani lahko vlagajo pisne pripombe in predloge k predlogoma proračunov do 13. januarja 2017 po pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (s pripisom: Predlog proračuna) ali preko elektronske pošte na naslov: obcina@dol.si.

OBVESTILO POTNIKOM – predprodaja IJPP in delavskih mesečnih vozovnic na liniji Ljubljana- Senožeti

 

 

Iz podjetja Arriva d.o.o.  so nam sporočili, da še vedno niso odpravili težav s programom, zato  bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani Občine dol za mesec januar potekala na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Občina se opravičuje vsem potnikom, ki se jim ne obračuna občinske subvencije za vozovnice. Občina ta sredstva ves čas zagotavlja, žal pa ministrstvo še vedno ni usposobilo informacijskega sistema, ki bi to tudi obračunal pri nakupu mesečne vozovnice.

PREVOZNIK ARRIVA d.o.o. OBVEŠČA:

Obveščamo vas, da bo predprodaja IJPP vozovnic za mesec februar, z namenom poračuna sofinanciranja s strani občine Dol pri Ljubljani za mesec januar, potekala 30. in 31.1.2017 v času od 13:00-19:30 ure v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Predprodaja za naslednje mesece se bo vršila:

  • za marec   23. in  24.2.2017    od   13:00 -19:30
  • za april      30. in  31.3.2017    od   13:00 -19:30
  • za maj       25. in  26.4.2017    od   13:00 -19:30
  • za junij      30. in  31.5.2017    od   13:00 -19:30

v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

V času predprodaje je možen tudi nakup delavskih mesečnih vozovnic.

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

Dopis glede nadvoza Brinje

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za investicije v ceste, nam je sporočila, da bodo nadvoz v Brinju ohranili, a bo potrebna adaptacija. Ker menijo, da nadvoz uporabljajo izključno naši občani, so nas obvestili, da bodo podali predlog za sofinanciranje.

Kliknite tukaj in preberite njihov dopis.

Poziv občanom za oddajo ponudb ya najem prostorov za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Občina Dol pri Ljubljani je pred kratkim uspela pridobiti še eno koncesijo na področju javne zdravstvene službe, osnovna zdravstvena dejavnost.

Koncesija bo podeljena še letos.

Prostorov, ki jih ambulanta potrebuje, še nimamo izbranih, zato vas v ta namen prosimo, da vsi tisti, ki ste zainteresirani in imate morda ustrezen prostor za to dejavnost, posredujete ponudbe na naslov občine:

–          Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali

–          obcina@dol.si.

Merila za prostore so opredeljena v Pravilniku o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Ur.l.RS, št. 24/92 in 98/99-ZZdrS).

Nekaj osnovnih zahtev:

–          Ordinacija (vsaj 12m2)

–          Soba za medicinsko sestro

–          Čakalnica (vsaj 6m2)

–          Sanitarije za zaposlene

–          Sanitarije za paciente

Višina stropov mora biti najmanj 2,40 m

 

Pomembo je tudi, da je lokacija dostopna z avtomobilom do vrat in da je urejen dostop za invalide.

Prioritetne lokacije so v središču Dola, na Vidmu in v središču Dolskega.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-mail: obcina@dol.si in število 01/5303-240; 01/5303-243.

 

Občinska uprava

Dodatno pojasnilo glede vozovnic

Ker smo dobili kar nekaj vprašanj, zakaj ne morejo tisti, ki so kupili letno vozovnico tudi dobiti brezplačne vozovnice za december, podajamo pojasnilo.

Mesečna vozovnica za dijake in študente brez subvencije občine stanejo 25 EUR. Subvencija občine znaša 5 EUR mesečno. Od septembra dalje sistem prodaje vozovnic ni omogočal obračuna subvencij, zato so dijaki vsak mesec plačali 25 EUR namesto 20 EUR. Ker problema ni bilo mogoče rešiti na ravni informacijskega sistema, ki je v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo smo se odločili, da bodo dijakom in študentom fizično izdajali vozovnice za mesec december v prostorih občine, pri čemer se bo opravil poračun za nazaj, za mesece: september, oktober in november, kar znaša 15 EUR, subvencija za december, ki znaša 5 EUR in dodatno plačilo občine, ki znaša 5 EUR, kar je skupaj pokrilo voznino za mesec december, posledično pa je bila vozovnica za dijake in študente za mesec december brezplačna.

Pri letnih vozovnicah tovrstnih težav ni bilo. Subvencija občine je bila upoštevana, zaradi česar na letno vozovnico ne morejo prejeti še dodatne vozovnice za mesec december, pa tudi sicer letna vozovnica že sama po sebi pokriva tudi mesec december. Za letno vozovnico so dijaki in študenti plačali po 200 EUR, to je toliko kot bodo dijaki in študenti, ki kupujejo mesečne vozovnice in se jim pravilno obračuna subvencija občine, plačali za 10 mesecev.