Poziv zainteresiranim za sodelovanje na sejmu v Dolu

9.9.2017 bo v občini Dol pri Ljubljani pri OŠ Janka Modra na Vidmu potekal sejem.

Zainteresirani za najem stojnic in ponudbo prehrane in pijače, se javite na kontaktno številko 01/5303-243 ali na elektronski naslov sandra.ucakar@dol.si.

Za domače ponudnike/občane je najem stojnice brezplačen, za neobčane pa najem znaša 10 €. Prireditev bo potekala predvidoma v popoldanskem času.

Predvideno je več glasbenih, plesnih nastopov in druga družabna dogajanja.

Zainteresirani za krovno prodajo pijače in prehrane (najboljše oboje skupaj en ponudnik), se čim prej javite.

Nujno obvestilo za lastnike zemljišč ob glavni cesti pri Senožetih

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo je v proračun za leto 2017 uvrstila ureditev ceste DC G2 – 108/1181 Šentjakob – Ribče od km 9.940 do km 11,930 ob naselju Senožeti. Predvideva se izgradnja pločnika, zavijalnih pasov in ureditve dveh avtobusnih postajališč z vso pripadajočo infrastrukturo (javno razsvetljavo, odvodnjavanjem itd.).

Projektanti in DRSI so dne 16.5.2017 občanom in prizadetim lastnikom predstavili projekt.
Ker bi želeli čimbolj predstaviti projekt in lastnike zemljišč seznaniti s predvideno traso oziroma odvzemom objavljamo kataster – traso projekta in tudi seznam parcel s predvidenim odvzemom (odvzemi so minimalni). Možnost vpogleda pa je tudi na sedežu občine Dol pri Ljubljani, pri g. Kokol Bojanu.

Pripombe in predloge do projekta sprejema občina Dol pri Ljubljani (pisno) ali po emailu na naslov občina@dol.si. najkasneje do 27.5.2017.

Prijava škode po divjadi – obvestilo

Lovska družina Pšata obvešča, da lahko prizadeti škodo po divjadi prijavijo na naslov:

LD Pšata, Dragomelj 20, 1230 Domžale.

Škodo je treba prijaviti na predpisanem obrazcu. Obrazec je na voljo pri lovski družini ali na spletnem mestu: http://www.kgzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=hQr6bSl-RiI%3d&tabid=225.
Tajnik LD Pšata

Alojz Šket

Dne 12.5.17 se bo pričeli z deli na lokalni cesti Lc 069021 Ljubljana-Brinje-Videm-Dolsko, in sicer pri pokopališču v Beričevem.
Dela bodo obsegala odstranitev asfalta, sanacijo ustroja, prilagoditev jaškov ter ponovnega asfaltiranja in izvedbe talnih označb:

V času izvajanja del bo polovična zapora, zato uporabnike ceste in občane prosimo za razumevanje.

Predviden zaključek del je ob koncu meseca maja.

Izvajalec del je podjetje Ten Trade d.o.o.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST – previdno ob kresovanju

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je nkurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci. Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

S spoštovanjem,

Slavko Šipec Darko But
podsekretar sekretar
generalni direktor

Razpisano delovno mesto v občinski upravi

Občina Dol razpisuje prosto delovno mesto

SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE  za nedoločen čas. ( 1 )

Izobrazba: arhitektura in urbanizem ali gradbeništvo, visoka 2. stopnja,

Delovne izkušnje: 3 leta, 7 mesecev

Izpit iz javne uprave, oziroma izjavo, da bo opravil izpit v zakonsko določenem roku.

Kandidat  mora biti vpisana v imeni pristojne zbornice, oziroma mora izpolnjevati pogoje za vpis v imenik zbornice.

 

Rok za oddajo prijav:  4.5.2017

Opozorilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 12. aprilom 2017 razglaša
prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na
območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska
Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina,
Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.
V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila
2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala
izvajati poostren nadzor. V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka,
Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal,
Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg
požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven
pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar
ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija
bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor

Obvestilo o načrtovani izgradnji krožišča v Dolu

Cesta med krožiščem v Dolu in JUB-om je ena najbolj obremenjenih cest v občini in trenutno tudi ena nevarnejših, saj nima pločnikov, tako da so na cesti sočasno prisotni otroci na poti v šolo in tovornjaki. Večkrat je že prišlo do nesreč na križišču tik pod stavbo Občine, ker nekateri vozniki ne upoštevajo prometne ureditve. Za boljšo prometno varnost je narejen načrt rekonstrukcije ceste, ki predvideva izgradnjo pločnikov ter krožišča pred občinsko stavbo, ki bo bistveno zmanjšal nevarnost trkov.
Ker se je pojavilo nekaj ugibanj o domnevno nepotrebnih in velikanskih gradnjah moram povedati, da za izgradnjo krožišča potrebujemo le 38 m2 od soseda nasproti Občine, 178 m2 od Mercatorja in lastnikov bara Pri Sosedu, 64 m2 od Kmetijske zadruge in krožišče bi lahko zgradili.
Za nadaljevanje pločnika, ki bi povezal to krožišče s cesto, ki vodi od šole, pa je potrebnih še približno 200 m2, ki so v lasti lastnikov blokov, 155 m2, ki so v lasti gasilcev, 32 m2, ki so v lasti Kmetijske zadruge in 26 m2, ki so v lasti JUB-a. Večina kaže veliko pripravljenost za prodajo zemljišč in ureditev ceste. Marsikateri kvadratni meter je že sedaj asfaltiran ali pa je napol cesta. Sredstva za gradnjo ceste so zagotovljena v letošnjem proračunu, tako da z deli lahko začnemo takoj, ko pridobimo potrebna zemljišča.
Na tem mestu tako apeliram na tiste, ki bi radi, da vse ostane tako kot je, da pomislijo na vse otroke, ki uporabljajo to cesto. Dolgujemo jim, da je varna.
mag. Janez Tekavc

Pozor: velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja po vsej državi.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.