Razpisano delovno mesto v občinski upravi

Občina Dol razpisuje prosto delovno mesto

SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE  za nedoločen čas. ( 1 )

Izobrazba: arhitektura in urbanizem ali gradbeništvo, visoka 2. stopnja,

Delovne izkušnje: 3 leta, 7 mesecev

Izpit iz javne uprave, oziroma izjavo, da bo opravil izpit v zakonsko določenem roku.

Kandidat  mora biti vpisana v imeni pristojne zbornice, oziroma mora izpolnjevati pogoje za vpis v imenik zbornice.

 

Rok za oddajo prijav:  4.5.2017

Opozorilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 12. aprilom 2017 razglaša
prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na
območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska
Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina,
Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.
V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila
2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala
izvajati poostren nadzor. V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka,
Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal,
Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg
požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven
pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar
ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija
bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor

Obvestilo o načrtovani izgradnji krožišča v Dolu

Cesta med krožiščem v Dolu in JUB-om je ena najbolj obremenjenih cest v občini in trenutno tudi ena nevarnejših, saj nima pločnikov, tako da so na cesti sočasno prisotni otroci na poti v šolo in tovornjaki. Večkrat je že prišlo do nesreč na križišču tik pod stavbo Občine, ker nekateri vozniki ne upoštevajo prometne ureditve. Za boljšo prometno varnost je narejen načrt rekonstrukcije ceste, ki predvideva izgradnjo pločnikov ter krožišča pred občinsko stavbo, ki bo bistveno zmanjšal nevarnost trkov.
Ker se je pojavilo nekaj ugibanj o domnevno nepotrebnih in velikanskih gradnjah moram povedati, da za izgradnjo krožišča potrebujemo le 38 m2 od soseda nasproti Občine, 178 m2 od Mercatorja in lastnikov bara Pri Sosedu, 64 m2 od Kmetijske zadruge in krožišče bi lahko zgradili.
Za nadaljevanje pločnika, ki bi povezal to krožišče s cesto, ki vodi od šole, pa je potrebnih še približno 200 m2, ki so v lasti lastnikov blokov, 155 m2, ki so v lasti gasilcev, 32 m2, ki so v lasti Kmetijske zadruge in 26 m2, ki so v lasti JUB-a. Večina kaže veliko pripravljenost za prodajo zemljišč in ureditev ceste. Marsikateri kvadratni meter je že sedaj asfaltiran ali pa je napol cesta. Sredstva za gradnjo ceste so zagotovljena v letošnjem proračunu, tako da z deli lahko začnemo takoj, ko pridobimo potrebna zemljišča.
Na tem mestu tako apeliram na tiste, ki bi radi, da vse ostane tako kot je, da pomislijo na vse otroke, ki uporabljajo to cesto. Dolgujemo jim, da je varna.
mag. Janez Tekavc

Pozor: velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja po vsej državi.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

 

Zapora ceste

Zaradi izvedbe gradbenih del bo popolna zapora lokalne ceste LC 071011 Dragomelj – Pšata – Beričevo,  ki leži na zemljišču s parc št. 569/6, k.o. Beričevo, pri ELES-u:

Dela se bodo izvajala predvidoma od dne 29.3.2017 od 7.00 ure zjutraj do vključno 31.3.2017 do 18.00 ure.

Video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani

Občane obveščamo, da bo predvidoma od srede, 29. marca 2017, do srede, 5. aprila 2017 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Dol pri Ljubljani. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: Bojan Kokol, tel. 01 / 530 32 47, elek. pošta: bojan.kokol@dol.si.

Omejitev prometa za tovorna vozila skozi Dol v smeri Jub-a

Obveščamo, da je Občina Dol pri Ljubljani upoštevala pobudo občanov in bo v večernih urah omejila promet za tovorna vozila na relaciji od pošte v Dolu do Juba.

Promet bo od 27. marca 2017 prepovedan za vsa tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, in sicer med  23. in 5. uro zjutraj. Izjema so le interventna vozila ter za vozila z ustreznim dovoljenjem.

Ob tej priložnosti naj uporabnike ceste spomnimo, da na tem delu velja tudi prepoved ustavljanja in parkiranja, kar je določeno z obstoječo prometno signalizacijo.

 

Odvoz kosovnega materiala

Sporočamo, da je mogoče odvoz kosovnega materiala naročiti BREZPLAČNO med 15. aprilom in 30. majem 2017.  Odvoz naročite na telefonsli št. 01 477 96 00 ali preko elektronske naročilnice, ki jo najdete na WWW.snaga.si.

Pravilno izpolnjeno naročilnico pošljete najkasneje do datuma, ki je določen na našem območju. O odvozu vas bodo s podjetja Snaga d.o.o. obvestili predvidoma tri dni prej.

 

Spuščanje Gregorčkov po Mlinščici prestavljeno na 16. marca

Sporočamo, da napovedano spuščanje osvetljenih maket-Gregorčkov po Mlinščici za Erbergovima paviljonoma Graščine Dol prestavljeno na 16. marca ob 18:15 uri.
Plovila/makete, ki jih boste prinesli s seboj, bomo sprejemali od 17:30 ure naprej pri paviljonih. Vljudno vabljeni na letošnji pozdrav pomladi!

Miro Šubelj

Obvestilo o načinu obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce –Vrh–Zagorica, Podgora, Vinje–Žabja vas, Križevska vas in Korant za leto 2017

Občina Dol pri Ljubljani izvaja stalni nadzor kakovosti pitne vode na vodovodnih sistemih Klopce-Vrh, Podgora, Vinje, Križevska vas in Korant. Nadzor izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter Ministrstvom za zdravje, ki izvaja državni nadzor.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) morajo biti uporabniki pitne vode obveščeni, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Pravilnika, in o izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti. Načini obveščanja za različne primere izvajanja vodooskrbe pa so opisani v nadaljevanju. V primerih predvidenih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, boste uporabniki vsaj en dan prej obveščeni osebno ali preko SMS in preko spletne strani Občine Dol pri Ljubljani.

V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje, boste uporabniki obveščeni osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS in z obvestilom na oglasni deski uporabnika/uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja najkasneje v sedmih dneh. Obvestilu bodo priložena ustrezna priporočila NIJZ.

V primeru omejitve ali prepovedi rabe pitne vode zaradi neskladnosti, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za zdravje ljudi, boste uporabniki obveščeni najkasneje v dveh urah od ugotovitve stanja osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani. Na enak način boste obveščeni tudi o preklicu ukrepa.

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti boste uporabniki obveščeni najkasneje v enem dnevu od dogovora in odločitve o načinu in poteku sanacije. Obveščeni boste osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in z obvestilom na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

V primeru dovoljenih odstopanj boste uporabniki obveščeni takoj po pridobitvi dovoljenja oz. najkasneje v sedmih dneh osebno s pisnim obvestilom ali obvestilom SMS, z obvestilom na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in na oglasnih deskah v občini Dol pri Ljubljani.

O kakovosti pitne vode za preteklo leto boste uporabniki v skladu z načrtom notranjega nadzora obveščeni z rednim letnim poročilom najmanj enkrat letno, ki bo objavljeno v občinskem glasilu Pletenice in na spletni strani Občine Dol www.dol.si.

Vse uporabnike, ki bi v primeru neskladnosti pitne vode, izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti ali v primeru dovoljenih odstopanj želeli biti obveščeni preko SMS, prosimo, da nam sporočijo svojo številko mobilnega telefona na telefonsko številko 01/530 32 54 ali e-naslov: obcina@dol.si.

Vabimo na tečaj HACCP

Občina Dol pri Ljubljani vas vabi na triurni tečaj HACCP.

Na tečaj se je treba prijaviti do 17. marca 2017 na e-naslov obcina@dol.si, cena za udeležence tečaja pa znaša le 1 EUR. Ker želimo zagotoviti resnost prijav, cena 1 EUR velja le v primeru, da se tečaja tudi zares udeležite, v nasprotnem primeru pa bodo morali prijavljeni poravnati celotno kotizacijo. Udeleženvi bodo prejeli tudi potrdilo o opravljenem tečaju.

Vsebina HACCP: zakonodaja in zahteve na področju higiene živil, odgovornost za varno hrano, dejavniki tveganja – mikrobiološki, kemijski, fizikalni, kritične kontrolne točke, primeri, obvladovanje, zapisi, preventivni in kontrolni ukrepi, spremljajoči higienski program, umik, odpoklic živil, pomen umivanja rok, ureditev prostorov, prodaja na tržnici, sejmih, zahteve za vozila itd.

Tečaj bo najverjetneje potekal v Kulturnem domu Dolsko, predvidoma v mesecu aprilu 2017 ali maju 2017.