Nova splošna zdravnica v Dolu pri Ljubljani

Z 8. marcem v občini Dol pri Ljubljani dobimo novo splošno zdravnico dr. Anjo Černe. Ordinacijo si bo delila z obstoječo zdravnico dr. Valerijo Rus, v KD Dolsko (Dolsko 55). Zdravnici bosta delali v izmeničnih turnusih. Dr. Černetova bo z veseljem sprejela nove paciente. Za več informacij jo lahko pokličete na tel.št. 068 696 622 ali ji pišete na info@medicina-cerne.si.

 

Pojasnilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Dol pri Ljubljani se v Občini Dol pri Ljubljani plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča. Zavezanci so dolžni Občini posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča so zavezanci dolžni prijaviti Občini v 30 dneh po nastali spremembi. Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila odločba že izdana, ima po Zakonu o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/06; ZDavP-2) v 15-tih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo spremembo (npr. kupoprodajno/najemno pogodbo).

Oprostitev plačila

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili ali kupili novo družinsko hišo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva uporabe stanovanja oz. stanovanjske hiše in traja pet let. Oprostitev se uvede na zahtevo občana – vloga je dostopna na spletni strani Občine in na Občini.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanca se lahko oprosti plačila tudi v nekaterih drugih primerih, če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi se odloča na podlagi vloge zavezanca, ki mora predložiti dokaze o tem, da nadomestila ne zmore plačevati.

 

Zadnji dan za prijavo na tečaj rokovanja z motorno žago

Lastniki gozdov pogosto uporabljajo motorno žago, ker nimajo primernega znanja o varnem podiranju dreves, pa je tudi že v naših krajih prišlo do usodnih nesreč. Da bi povečali varnost, Občina Dol pri Ljubljani za simbolični 1 EUR kotizacije organizira 16-urni tečaj rokovanja z motorno žago.
Osnovni namen je povečati varnost pri podiranju drevesa, poučili pa se boste še o tem, kako povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo, kakšen je namen osebne varovalne opreme in kakšni so zakonske predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. Tečaj bo izveden, če se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.

Zainteresirani naj do 20.1.2017 pošljejo prijave na e-naslov občine obcina@dol.si.

Spremembe na področju izvajanja dimnikarskih storitev

S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16; ZDimS) se je dne 1. 1. 2017 sprostil trg izbora izvajalcev dimnikarskih storitev.

S spremembo Zakona o dimnikarskih storitvah na območju občine Dol pri Ljubljani preneha veljati koncesijska pogodba s št. 35404-48/2016/6 z dne 15.9.2016, ki je bila podeljena  družbi SDG dimnikarstvo, kemično čiščenje toplotnih naprav in gradbene storitve d.o.o., Domžale.

Uporabniki dimnikarskih storitev (fizične in pravne osebe) lahko med 1. 1. in 30. 6. 2017 izberete izvajalca dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Seznam dimnikarskih družb mora MOP objaviti na svoji spletni strani najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve ZDimS, ki je stopil v veljavo dne 19. 11. 2016, uporablja pa od dne 1. 1. 2017 dalje.

Izbor izvajalca lahko opravite tudi za objekte, ki jih imate v lasti na območju Republike Slovenije, sem sodijo npr. počitniški objekti ipd., sicer bodo storitev opravljali dosedanji izvajalci dimnikarskih storitev.

MOP je trenutno na svoji spletni strani (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2016/12_December/30_dimnikarji_seznam/Seznam_koncesionarjev_na_dan_31.12.2016.pdf)

objavilo seznam koncesionarjev na dan 31. 12. 2016.

Vse uporabnike dimnikarskih storitev pozivamo, da ažurno spremljajo spletno stran MOP (http://www.mop.gov.si) in si tako zagotovijo dovolj hitre in točne informacije v zvezi s spremembami izvajanje dimnikarskih storitev.

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

  • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
  • prek e-naslova: mop@gov.si

PRILOGE:

Nov defibrilator v občini Dol pri Ljubljani

Obveščamo vas, da je na objektu Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na naslovu Videm 17c nameščen nov defibrilator.
Nahaja se levo od glavnega vhoda v vrtec, natančneje pri vhodu v kuhinjo. Nameščen je v zunanji AED omarici.

Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje je 13.1.2017 izdala naslednje opozorilo:

Po podatkih Agencije RS za okolje je zaradi zamrznjenih tal, spremenjenih odtočnih razmer in predvidenih obilnejših padavin v dopoldanskem času, predvsem v zahodnem in južnem delu države velika verjetnost razlivanja meteornih voda.

Obvestilo za prebivalce Dolskega

V Dolskem v zadnjem času pogosto prihaja do izpadov elektrike, zato je Občina prosila Elektro Ljubljana, naj sanira transformator. V Elektru Ljubljana so zagotovili, da bodo v najkrajšem možnem času izvedli celovito sanacijo, tako pa tudi zagotovili boljšo oskrbo z električno energijo.

Obvestilo o ureditvi cestišča v Dolskem

Lastnike zemljišč, kjer se skladno s projektno dokumentacijo PZI C1203-1/06-2016, izdelovalca TEGA INVEST d.o.o., predvideva ureditev cestišča in izgradnja pločnika v Dolskem, vse stanovalce in uporabnike javne poti JP 569501 (od h.št. Dolsko 46 do h.št. Dolsko 100) obveščamo, da bo pričetek gradbenih del dne 13.2.2017.

V času izvedbe del se predvideva polovično zaporo javne poti z občasnimi kratkotrajnimi  popolnimi zaporami.

V naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in vas sprosimo za strpnost.