Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Tudi v naši občini prenašamo del odločanja o porabi proračunskih sredstev neposredno v vaše roke. Verjamem namreč, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate potrebe v vašem okolju, ki veste, kaj bi bilo potrebno storiti, spremeniti, prilagoditi, da bi bila kakovost bivanja vas, vaše družine, prijateljev in sosedov, še boljša.

Zato vas vljudno vabim, da se aktivno vključite v projekt »Po izboru občanov!« s konkretnimi predlogi, kaj bi bilo potrebno izvesti in prav tako tudi glasujete med naborom tistih projektov, ki bodo kar najbolj prispevali k razvoju, prijetnemu počutju, preživljanju prostega časa ali drugim dejavnikom, zaradi katerih boste v svojem okolju še raje prebivali.

Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v naslednjem letu ter da boste imeli v letu 2020 priložnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih.

Vaš glas je pomemben, zato prijazno vabljeni k sodelovanju!

Željko Savič, župan

 

NA KRATKO O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU

Participativni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev, katerega namen je prenesti del odločanja neposredno na skupnost. Z njim lahko prebivalci sami prepoznavajo probleme in potrebe, predlagajo rešitve in določijo prioritete za izvedbo. Postopek izvedbe participativnega proračuna pa mora biti jasen, transparenten, demokratičen in vključujoč.

Gre za orodje občanov, ki je skozi več kot 30-letno uporabo po svetu, pokazal več pozitivnih učinkov:

 • povečanje učinkovitosti porabe sredstev,
 • hitrejša gospodarska rast,
 • bolj enakomeren razvoj občin,
 • zmanjšanje socialnih razlik,
 • boljše ravnanje z infrastrukturo,
 • povečanje zaupanja v demokratične postopke,
 • povečanje aktivacije prebivalcev.

Participativni proračun se uporablja v številnih državah po celem svetu, tako na ravni milijonskih mest kot tudi mestnih četrti ali manjših lokalnih skupnosti. V Sloveniji je bila Občina Ajdovščina prva, ki je leta 2016 zaorala ledino na tem področju, v naslednjih letih pa so se ji pridružile tudi nekatere druge občine: Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Komen, Logatec, Hrpelje-Kozina, Kranjska Gora, Slovenske Konjice, Krško in druge. Pravno podlago za izvajanje participativnega proračuna je moč najti v 48.a členu Zakona o lokalni samoupravi, kjer je navedeno, da: »Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«.

 

 

IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Cilj izvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani je omogočiti aktivno participacijo občanov pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju. V prvem izvedbenem ciklu želimo, da bi bilo v podajanje in glasovanje o projektnih predlogih vključenih vsaj 3 % vseh občanov, ki stalno prebivajo v občini in so dopolnili vsaj 15 let.

Občani se lahko v izvajanje vključite na dva načina, t.j.:

 • kot predlagatelji in prijavitelji projektov, kjer v sodelovanju z vsaj še enim občanom določite, katere investicije so na območju vašega vaškega odbora najnujnejše ali najbolj zaželene in projekt prijavite na predpisanem obrazcu (priporočamo, da poskrbite tudi za podporo vašega projekta pri sokrajanih) oziroma
 • kot volivci, ki glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši za vaš kraj.

Oba načina se med seboj ne izključujeta, prav nasprotno, vabimo vas, da se vključite tako v prijavo kot tudi v glasovanje o projektnih predlogih.

V občinskem proračunu smo v občini za leto 2020 zagotovili 120.000,00 EUR za izvedbo projektov, ki jih boste občani predlagali ter izglasovali v letošnjem letu, in sicer:

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce,
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze in
 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti.

Izvedba bo potekala v 4-ih fazah. V prvi in tretji fazi boste imeli glavno vlogo vi, spoštovani občani.

 • Faza ZBIRANJA projektnih predlogov bo potekala od 01.10.2019 do 30.10.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza VREDNOTENJA projektnih predlogov bo potekala od 4.11.2019 do 8.11.2019 (izvede jo posebna komisija, imenovana s strani župana).
 • Faza GLASOVANJA o projektnih predlogih bo potekala 13.11.2019 in 17.11.2019 (izvedejo jo občani).
 • Faza IZVEDBE projektnih predlogov bo potekala v letu 2020 (izvede jo Občina).

 Vse informacije o izvedbi, vključno z vsebino vseh prijavljenih projektnih predlogov, izbranimi projekti in njihovim izvajanjem, bomo ažurno objavljali na občinski spletni strani.

 

 

 ZBIRANJE IN PRIJAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV

Zbiranje projektnih predlogov bo potekalo od 01.10.2019 do 30.10.2019.

Krajani posameznega vaškega odbora (glej opombe spodaj) lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju,  pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR in ne večja od  20.000,00 EUR.

Pri prijavi vaših projektnih predlogov imate povsem proste roke. Vsebina ni omejena in jo lahko vežete na različne tematike, od cestne infrastrukture (ceste, pločniki,…) do zelenih površin (zelenice, parki, vrtovi,…), logistike in transporta, športa, kulture, izobraževanja ali česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.

Projekt lahko prijavita skupaj minimalno 2 osebi, ki sta dopolnili 15 let in imata stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani.

Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov, ki so dostopna tukaj.

Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem, vendar enostavnem Obrazcu za prijavo projektnega predloga, ki je dostopen tukaj. Za boljšo predstavo prilagamo primer izpolnjenega obrazca tukaj. V kolikor bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazca, vam je na voljo tudi občinska uprava osebno v času uradnih ur, za vsa vprašanja smo dostopni tudi po elektronski pošti proracun@dol.si.

Predloge projektov lahko oddate od srede, 30.10.2019:

 • do 24:00 po elektronski pošti proracun@dol.si ali
 • do 17:00 osebno v glavni pisarni ali
 • po navadni pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in, vsaj stran s podpisom, skenirajte.

 

  

JAVNE PREDSTAVITVE IN POSVETI

 Javne predstavitve participativnega proračuna, ki se jih bo udeležil župan oziroma predstavnik občinske uprave, bodo potekale v spodaj navedenih terminih.

Predstavljen bo celoten potek izvedbe participativnega proračuna v občini, hkrati pa bo srečanje tudi priložnost za skupno razpravo glede potreb v skupnosti in projektov, s katerimi bi se te potrebe in izzive lahko reševalo. Glede na to, da »več glav več ve«, bo srečanje tudi odlična priložnost že za samo oblikovanje predlogov projektov in iskanje podpore zanje.

Seznam javnih predstavitev in posvetov:

 1. Ponedeljek, 14.10.2019 ob 18.00 v Gasilskem domu Senožeti, Senožeti 53, za prebivalce vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem) in Senožeti (naselje: Senožeti)
 2. Torek, 15.10.2019 ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko, Dolsko 55, Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje) in Laze (naselje: Laze pri Dolskem):
 3. Sreda, 16.10.2019 ob 18.00 v Osnovni šoli Janka Modra, Videm 17 (šolska dvorana), za prebivalce vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje) in Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše);

Zaželeno je se občani udeležite javne predstavitve in posveta na območju svojega prebivališča, v kolikor pa vam čas tega ne dopušča, se lahko udeležite kateregakoli srečanja.

 

 

VREDNOTENJE PROJEKTNIH PREDLOGOV

 Vse predloge bo pregledala komisija za ocenjevanje projektnih predlogov, ki je imenovana s strani župana, in je sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave, dveh predstavnikov lokalne skupnosti in enega zunanjega predstavnika.

Komisija bo prejete projektne predloge ustrezno evidentirala in pozvala predlagatelje k dopolnitvam,  če bo to potrebno. Predloge bo ovrednotila na podlagi vnaprej določenih meril za upravičenost projektnih predlogov, ki so objavljena tukaj ter preverila ustreznost finančne ocene.

Projektni predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil na seznam za glasovanje, prav tako pa bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega. Za vsak predlog, ki bo izločen, spremenjen ali združen, bo komisija podala kratko obrazložitev, kar bo objavljeno tudi na spletni strani. Komisija v nobenem primeru ne bo izločala ali spreminjala predlogov na osnovi lastnih želja ali osebnih ocen smiselnosti.

Po zaključeni obravnavi vseh projektnih predlogov, bo komisija sestavila seznam projektnih predlogov, ki bodo šli na glasovanje.

 

  

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH

Glasovanje o projektih bo potekalo v obliki volitev na 6-ih lokalnih voliščih. Volitve bodo v nedeljo, 17.11.2019 od 8:00 do 11:00 ter od 16:00 do 19:00, in sicer:

 1. Gasilski dom, Beričevo 12, za projekte na območju vaškega odbora Beričevo (naselji: Beričevo, Brinje),
 2. Osnovna šola Janka Modra, Videm 17, za projekte na območju vaškega odbora Dol (naselja: Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše),
 3. Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55, za projekte na območju vaškega odbora Dolsko (naselja: Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje, Vinje),
 4. Dom krajanov Klopce, Klopce 40, za projekte na območju vaškega odbora Klopce (naselja: Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem),
 5. Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29, za projekte na območju vaškega odbora Laze (naselje: Laze pri Dolskem),
 6. Osnovna šola Senožeti, Senožeti 53, za projekte na območju vaškega odbora Senožeti (naselje: Senožeti).

 

Predčasne volitve bodo v sredo, 13.11.2019 od 8:00 do 17:00 na sedežu občine (glavna pisarna).

Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo na dan glasovanja star vsaj 15 let. Izpolnjevanje obeh pogojev bo izkazal s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta. Glasoval bo za največ 3 projekte iz seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelil 3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in tretjemu najboljšemu 1 točko.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 projektne predloge, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne prazne glasovnice, glasovnice, na katerih bo pri projektnih predlogih zapisanih enako število točk ali število točk, ki je večje kot 3 ter druge nepravilno izpolnjene glasovnice.

 

Opombe:

Vaški odbor Beričevo vključuje območje naselij Brinje in Beričevo.

Vaški odbor Dol vključuje območje naselij Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše.

Vaški odbor Dolsko vključuje območje naselij Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje in Vinje.

Vaški odbor Klopce vključuje območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem.

Vaški odbor Laze vključuje območje naselja Laze pri Dolskem.

Vaški odbor Senožeti vključuje območje naselja Senožeti.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.