Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec lokalnih vodovodov Klopce –Vrh-Zagorica, Križevska vas, Podgora in Vinje-Žabja vas, ter mora skladno s Pravilnikom o pitni vodi  (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) zagotavljati, da pitna voda izpolnjuje predpisane zahteve z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.

Pitna voda mora imeti ustrezne fizikalne lastnosti, ter ne sme vsebovati kemijskih, bioloških in radioaktivnih snovi nad določeno mejo. Voda, ki jo zajamemo v naravi in priteče v vodohran, navadno vsebuje različne mikrobe, ki so prisotni v naravnem okolju in zaradi katerih kakovost vode ni ustrezna za pitje. V teh primerih je nujna priprava pitne vode (dezinfekcija – kloriranje), kar zahteva primerno tehnološko opremo, stalno vzdrževanje in strokovni nadzor.

V Vodovod Vinje-Žabja vas zaradi oddaljenosti vodohrana od naselje in posledično visokimi stroški za izvedbo električnega priključka, ki je potreben za delovanje naprave za doziranje klora, nima priprave pitne vode. Občina Dol pri Ljubljani v okviru predpisanega notranjega nadzora zagotavlja redna vzorčenja in iz poročil o preskusih je razvidno, da voda iz tega vodovoda ni neoporečna, zato velja stalni ukrep prekuhavanja vode za prehranske namene. Kot je razvidno iz rezultatov vzorčenja pitne vode, so v vodovodnem omrežju Vinje-Žabja vas občasno prisotne bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije, zaradi katerih voda brez kemične priprave ali prekuhavanja ni primerna za prehranske namene.

Escherichia coli (E. coli) je prisotna v človeškem in živalskem blatu in zato zanesljivo v odplakah in vodah, ki so izpostavljeni onesnaženju s fekalijami. Fekalnega onesnaženja voda ne moremo izključiti celo v navidez najbolj čistih krajih. Ugotovitev E. Coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.

Koliformne bakterije so skupina bakterij, ki se uvršča v sam vrh indikatorjev v pitni vodi. Rast teh bakterij se pojavi v omrežju, če so prisotni v vodi neprimerni materiali organske snovi, temperatura vode več kot 13 stopinj in če ni kloriranja vode.

Poročilo o vzorčenju dne 30.5.2016 v okviru notranjega nadzora pravi, da pitna voda ni bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prenizke pH vrednosti. Glede na rezultate opravljenih mikrobioloških preskušanj pa je bila skladna. Vendar pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v poročilu svetuje, da se zaradi mikrobiološke spremenljivosti kvalitete pitne vode in tudi občasne prisotnosti fekalnih bakterij, vodo za prehranske namene še naprej prekuhava.

V okviru državnega monitoringa pitne vode je bila v vzorcu, odvzetem dne 2.8.2016 na naslovu Vinje 5, Dol pri Ljubljani, s preskusi najdena nedovoljena prisotnost Escherichie coli in koliformnih bakterij.

Trajna rešitev za uporabnike vodovoda Vinje-Žabja vas bi bila, da se priključijo na omrežje javnega vodovoda VO-KA. V izogib visokim stroškom, ki bi jih imel posameznik z izvedbo svojega priključka na obstoječ vodovod VO-KA, je Občina Dol pri Ljubljani z upravljavcem vodovoda VO-KA sklenila sledeči dogovor. V obstoječe omrežje lokalnega vodovoda Vinje – Žabja vas bi spustili vodo iz javnega vodovoda VO-KA. Uporabniki bi krili samo svoje tekoče stroške porabe vode, odmerjene na svojih vodomerih. Na mestu, kjer bi se v lokalni vodovod spustila voda javnega vodovoda, bi bil nameščen vodomerni števec, po katerem bi Občina plačevala porabo pitne vode upravljavcu VO-KA. Na tak način bi Občina krila strošek morebitnih izgub vode v lokalnem omrežju, porabniki pa le vsak svojo porabo.

Predstavniki lokalnega vodovoda so se na občino obrnili s prošnjo, da se omenjeni poseg ne bi izvedel, saj da želijo še naprej uporabljati vodo iz zajetja v Vinjah. Z županom so se dogovorili, da lahko na svoje stroške poskrbijo za ustrezno pripravo pitne vode, torej zagotovijo elektriko za delovanje naprave za doziranje klora v vodohranu in napravo za doziranje. Vkolikor njihova rešitev ne bi zagotovila neoporečne pitne vode v lokalnem vodovodu, se v lokalni vodovod spusti voda iz omrežja VO-KA.

Predstavniki vodovodne skupnosti Vinje – Žabja vas so imeli ključe vodohrana in so brez vednosti Občine Dol angažirali podjetje, ki se ukvarja s pripravo bazenske in pitne vode. To podjetje je dne 4.9.2016 na vodovodu Vinje izvedlo klorni šok, zaradi katerega je bila še naslednji dan v vodovodu presežena priporočena vrednost natrijevega hipoklorita, ki se uporablja za razkuževanje vode. Uporabniki vodovoda so bili s strani občine obveščeni, da voda ni primerna za uživanje takoj, ko smo to ugotovili. Po tem dogodku so bile zamenjane ključavnice na objektih vodovoda Vinje-Žabja vas, tako da ima dostop do njih le Občina Dol pri Ljubljani in pooblaščeni vzdrževalec Aleš Lavrič. Prej omenjeni dogovor župana  s predstavniki vodovoda Vinje – Žabja vas še velja od pogoju, da so kakršnikoli posegi v vodovodno omrežje in njegove objekte možni le po predhodnem dogovoru z Občino.

Kliknite TUKAJ

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.