RAZGLAS – NAKNADNI REFERENDUM 18.9.2016

Občinska volilna komisija na podlagi 76. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani  (Uradni list RS, št. 48/2010) ter 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) objavlja akt o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 (v nadaljevanju: odlok) in odlok, o katerem se bo odločalo na referendumu dne 18.9.2016.

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Dol pri Ljubljani, Špelca Banič, univ. dipl. iur. l.r.

 


Na podlagi 46. člena Zakona o lokalni samoupravi je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22. 6. 2016 sprejel S K L E P o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016.

 1. člen

Na podlagi zahteve Žive Južnič in skupine volivcev se na območju Občine Dol pri Ljubljani razpiše naknadni referendum o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016.

 1. člen

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: “Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016?”.

 1. člen

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 1. člen

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18. 9. 2016.

 1. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 je zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev v Občini Dol pri Ljubljani.

Št. 0320-0005/2016-22                                             Župan Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016

 


Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

 1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15) se spremeni 6. člen, tako, da se glasi:

“Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program osnovne šole, program predšolske vzgoje in javne knjižnice.”

 1. člen

V prvem odstavku 7. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

“– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in izvaja pouk v enem oddelku, praviloma kot kombinacijo 1. in 2. razreda osnovne šole.”

 1. člen

V drugem odstavku 7. člena se doda sedma alineja, ki se glasi:

“– enem oddelku na lokaciji Senožeti, na naslovu Senožeti 53, Dol pri Ljubljani”.

Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki določa:

“Če je za posamezno šolsko leto v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest se za to šolsko leto poveča število otrok v oddelkih za dva otroka glede na predpisan normativ.”

Dosedanji tretji odstavek 7. člena postane četrti odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Določba 2. člena vstopi v veljavo z dnem 31. 8. 2016.

Določba 3. člena vstopi v veljavo z dnem 1. 9. 2016.

Učence, ki bi obiskovali Podružnično šolo Senožeti in niso vključeni v oddelek iz 2. člena, se razporedi v oddelke ustreznih razredov na matični šoli Janka Modra ali podružnični šoli Dolsko, v skladu z željami staršev in prostorskimi ter kadrovskimi zmogljivostmi posamezne šole. O razporeditvi odloči ravnatelj.

 1. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0003/2016-11                                             Župan  Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.
Dol pri Ljubljani, dne 30. marca 2016

 


RAZGLAS – SVETOVALNI REFERENDUM 18.09.2016

Občinska volilna komisija na podlagi 76. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani  (Uradni list RS, št. 48/2010) ter 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) objavlja akt o razpisu svetovalnega referenduma, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016, o katerem se bo odločalo na referendumu dne 18.9.2016.

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Dol pri Ljubljani,Špelca Banič, univ. dipl. iur. l.r.

Na podlagi 46. b člen člena Zakona o lokalni samoupravi je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 22.6.2016 sprejel

S K L E P

o razpisu svetovalnega referenduma o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

 1. člen

Na podlagi predloga župana se na območju Občine Dol pri Ljubljani razpiše svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

2. člen

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: “Ali ste za to, da se stavba šole v Senožetih v celoti nameni za predšolsko vzgojo in ukine Podružnična šola Senožeti?”

3. člen

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 18.9.2016.

Št. 0320-0005/2016-24                                               Župan Občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc l.r.

Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2016

 


 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v nedeljo, dne 18. septembra 2016 od med 7. in 19. uro na območju občine Dol pri Ljubljani potekal naknadni referendum o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016 in svetovalni referendum o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Členi, katere se spreminja oziroma dopolnjuje:

 1. DEJAVNOSTI ZAVODA
  6. člen

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.

 1. ORGANIZACIJA ZAVODA
  7. člen

V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:

– Matična šola Janka Modra, ki deluje na lokaciji Videm 17, Dol pri Ljubljani,

– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85, Dol pri Ljubljani in

– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani.

Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na naslednjih lokacijah:

– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,

– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri Ljubljani,

– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji Dol pri Ljubljani 1/f,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani na lokaciji Videm 48 in

– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko na lokaciji Dolsko 55.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Členi, ki so z odlokom spremenjeni oziroma dopolnjeni:

 1. DEJAVNOSTI ZAVODA
  6. člen

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program osnovne šole, program predšolske vzgoje in javne knjižnice.

 1. ORGANIZACIJA ZAVODA
  7. člen

V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:

– Matična šola Janka Modra, ki deluje na lokaciji Videm 17, Dol pri Ljubljani,

– Podružnična šola Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85, Dol pri Ljubljani in

– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in izvaja pouk v enem oddelku, praviloma kot kombinacijo 1. in 2. razreda osnovne šole.

Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, ki deluje na naslednjih lokacijah:

– enota vrtca Dol na lokaciji Videm 17/c, Dol pri Ljubljani,

– enota vrtca Dolsko na lokaciji Dolsko 85/a, Dol pri Ljubljani,

– dva začasna oddelka vrtca v Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, na lokaciji Videm 17,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi župnišča na lokaciji Dol pri Ljubljani 1/f,

– en začasni oddelek vrtca v stavbi PGD Dol pri Ljubljani na lokaciji Videm 48

– en začasni oddelek vrtca v stavbi Kulturni dom Dolsko na lokaciji Dolsko 55

– enem oddelku na lokaciji Senožeti, na naslovu Senožeti 53, Dol pri Ljubljani

Če je za posamezno šolsko leto v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest se za to šolsko leto poveča število otrok v oddelkih za dva otroka glede na predpisan normativ.

 


Volišča bodo na običajnih mestih in sicer: Volišče št.: 1 – Beričevo (šifra RPE: 02201001), sedež: Gasilski dom, Beričevo 12 obsega naselja: Beričevo: vse hišne številke v naselju in Brinje: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 2 – Dol pri Ljubljani (šifra RPE: 02201002), sedež: Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17 obsega naselja: Dol pri Ljubljani: vse hišne številke v naselju, Kleče pri Dolu: vse hišne številke v naselju, Podgora pri Dolskem: vse hišne številke v naselju, Videm: vse hišne številke v naselju, Zaboršt pri Dolu: vse hišne številke v naselju in Zajelše: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 3 – Dolsko (šifra RPE: 02201003), sedež: Kulturni dom Dolsko, Dolsko 55 obsega naselja: Dolsko: vse hišne številke v naselju, Kamnica: vse hišne številke v naselju, Osredke: vse hišne številke v naselju in Petelinje: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 4 – Vinje (šifra RPE: 02201004), sedež: Gasilski dom Vinje, Vinje 26B obsega naselje: Vinje: vse hišne številke v naselju;  Volišče št.: 5 – Laze pri Dolskem (šifra RPE: 02201005), sedež: Gasilski dom Laze, Laze pri Dolskem 29B obsega naselje: Laze: vse hišne številke v naselju; Volišče št.: 6 – Senožeti (šifra RPE: 02201006), sedež Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Podružnična šola Senožeti, Senožeti 53 obsega naselje: Senožeti: vse hišne številke v naselju. Volišče št.: 7 – Klopce (šifra RPE: 02201007), sedež: Dom krajanov Klopce, Klopce 40 obsega naselja: Klopce: vse hišne številke v naselju, Križevska vas: vse hišne številke v naselju, Vrh pri Dolskem: vse hišne številke v naselju in Zagorica: vse hišne številke v naselju, ter Volišče št.: 8 – Za invalide (šifra: 950): Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17.


V kolikor se dne 18.9.2016 ne morete udeležiti glasovanja, lahko to storite v sredo, dne 14.9.2016 med 7. in 19. uro na predčasnem glasovanju, ki bo potekalo na volišču št.: 10 – Za predčasno glasovanje (šifra: 901): v kletnih prostorih občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1. V kolikor bi želeli glasovati na domu (zaradi bolezni), morate o tem obvestiti občinsko volilno komisijo vsaj tri dni pred dnevom glasovanja, v kolikor pa bi želeli glasovati po pošti (oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu; volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih; volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij), morate o tem obvestiti občinsko volilno komisijo vsaj 10 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo se pošlje po pošti na naslov Občina Dol pri Ljubljani – za Občinsko volilno komisijo, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani oziroma po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: tajda.sobocan@dol.si.

Trenutno ni še nobenih komentarjev

Dodaj odgovor

Tvoj e-naslov ne bo objavljen. Polja označena z (*) so obvezna.