• Opis
 • Svetniki
 • Pomembno
 • Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet občine Dol pri Ljubljani šteje 13 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Volitve v Občinski svet potekajo na vsakokratnih lokalnih volitvah, praviloma na vsaka štiri leta.

   

  Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na katerih je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom in občine in poslovnikom občinskega sveta občine.

   

 • Svetniki v Občinskem svetu Občine Dol pri Ljubljani v mandatu 2018-2022 so:


  Lista Sotočje:

  • Nika Rovšek
  • Miroslav Hribar
  • Mojca Repanšek
  • Drago Sredenšek
  • Slađana Brodnik
  • Boštjan Mencinger

  Lista Janeza Tekavca:

  • Aleš Žnidaršič
  • Mihaela Mekše
  • Jure Rabič
  • Jasna Grahek

  Lista Senožeti:

  • Gregor Pirc

  NSi-Nova Slovenija-krščanski demokrati:

  • Irena Prašnikar

  SDS

  • Davorin Malec
  •  Informativno pismo, ki vsebuje obveznosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) za funkcionarje lokalne samouprave

Dokumenti iz sej občinskega sveta: