• Opis
 • Svetniki
 • Pomembno
 • Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet občine Dol pri Ljubljani šteje 17 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Volitve v Občinski svet potekajo na vsakokratnih lokalnih volitvah, praviloma na vsaka štiri leta.

  občinski svet

  Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na katerih je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom in občine in poslovnikom občinskega sveta občine.

   

 • Svetniki v Občinskem svetu Občine Dol pri Ljubljani v mandatu 2014-2018 so:


  Novi obrazi – Lista Janeza Tekavca:

  • Aleš Žnidaršič
  • Mihaela Mekše
  • Jure Rabič
  • Jasna Grahek
  • Aleš Bakovnik
  • Katja Ložar
  • Henrik Ropotar

  Lista Sotočje:

  • Željko Savič
  • Nika Rovšek
  • Miroslav Hribar
  • Nina Keder

  Lista Senožeti:

  • Tomo Dukarić
  • Helena Rumič

  Lista Dolsko, Dol – Videm, Beričevo-Brinje, Vinje, Laze, Osredke, Kamnica, Petelinje, Klopce, Zagorica, Vrh, Križevska vas, Podgora, Zajelše, Zaboršt, Kleče:

  • Lojze Žnidaršič
  • Marija Zajec

  NSI:

  • Irena Prašnikar

  SDS:

  • Igor Lapič
  •  Informativno pismo, ki vsebuje obveznosti po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) za funkcionarje lokalne samouprave

Dokumenti iz sej občinskega sveta: