Velikost

33 km2

površina v celoti

167

mesto med slovenskimi občinami po površini

93

mesto med slovenskimi občinami po št. prebivalcev


Podatki o prebivalcih

5.500

skupno število prebivalcev

2.750

število prebivalcev moškega spola

2.750

število prebivalk ženskega spola

101 preb./km2

gostota prebivalstva

38,4let

povprečna starost prebivalcev

7,1 %

stopnja brezposlenosti


Gospodinjstva

Povprečna mesečna plača na osebo v primerjavi s slovenskim povprečjem (15 % višja)
Odstotek stanovanj z več kot 3 sobami (74 %)
Odstotek otrok, vključenih v vrtec (82 %)
Lastniki vsaj enega avtomobila (55%)

Šolska in predšolska vzgoja

3 enote

število šol

2 enoti

število vrtcev

540

število učencev


Statistika še v besedi

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 167. mesto.

Sredi leta 2011 je imela občina približno 5.500 prebivalcev (približno 2.750 moških in 2.750 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 93. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 166 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 9,8 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 7,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 17,0 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 38,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 69 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 280 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 82 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 540 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

Vsak 76. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 74 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 95 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 290 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 62 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Statistični podatki za leto 2011 so povzeti po spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.

Več na www.stat.si