• Opis
 • Območja delovanja VO
 • Odlok o ustanovitvi
 • Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

  V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen. Članstvo v vaškem odboru je častno, zato članom sejnina ne pripada. Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.

  Naloge:

  • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom,
  • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
  • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
  • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
  • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Dol pri Ljubljani in občinskega sveta.

   


 • Vaški odbor za območje naselij Beričevo in Brinje:

  • Mojca Marenk, Beričevo 50B
  • Franc Ravnikar, Beričevo 18a
  • Andrej Kralj, Brinje 12

  Vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše in Podgora pri Dolskem:

  • Jožef Pogačnik, Podgora 19
  • Jože Klemenčič, Dol 16
  • Jure Kuhar, Videm 39A
  • Branko Tekavc, Videm 3
  • Tina Turnšek, Videm 10d
  • Iztok Košir, Videm 30
  • Peter Kunstič, Zaboršt 16a

  Vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje:

  • Matija Pustotnik, Vinje 37
  • Nataša Rotar, Dolsko 114
  • Tomaž Grad, Dolsko 89
  • Igor Lapič, Dolsko 13
  • Jernej Rebolj, Kamnica 25
  • Tomaž Lunar, Petelinje 2c

  Vaški odbor za območje naselja Laze:
  • Peter Uršič,  predsednik, Laze pri Dolskem 17A
  • Slavko Marič, Laze 45
  • Dušan Hribernik, Laze 25b

  Vaški odbor za območje naselja Senožeti:

  • Helena Rumič, predsednica, Senožeti 41e
  • Tara Tkalec, Senožeti 42b
  • Simona Bakovnik, Senožeti 5
  • Majda Železnik, Senožeti 33

  Vaški odbor za območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem:

  • Maks Jemec, predsednik, Klopce 5
  • Marijan Prašnikar, Zagorica 3
  • Valentin Merela, Križevska vas 8
  • Anton Prašnikar, Vrh pri Dolskem 6A

Arhiv sej vaških odborov:

 • VO Dol
 • VO Dolsko
 • VO Beričevo - Brinje
 • VO Klopce
 • VO Laze
 • VO Senožeti