Spodaj najdete vloge in obrazce za poslovanje z Občino Dol pri Ljubljani, ki so razdeljeni po vsebinskih področjih.
Dodatne informacije in pojasnila na telefonski številki 01 530 32 40 ali e-pošti: obcina@dol.si

Seznam uradnih oseb Občine Dol pri Ljubljani, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov.


Izberite področje, ki vas zanima, nato pa znotraj tega poiščite obrazec, ki ga potrebujete.

 • Urejanje prostora
  Področje urejanja prostora in varstva okolja, urejanja namembnosti zemljišča in lokacijske informacije.
 • Komunalne zadeve
  Področje javnih vodovodov, javne kanalizacije, javnih sanitarij in javne razsvetljave plinovodov in toplovodov, komunalnih odpadkov, deponij in ekoloških otokov, občinskih javnih cest, državnih cest in avtocest, področje urejanja plakatiranja in oglaševanja, področje vzdrževanja zelenic in drugih javnih površin.
 • Družbene dejavnosti
  Področje zdravstvenega in socialnega varstva za občane, področje vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in rekreacije.
 • Premoženjske zadeve
  Področje javne varnosti, požarne varnosti in civilne zaščite, področje stanovanj in poslovnih prostorov (stanovanjske zadeve – najem, nakup, stanovanjski krediti, poslovni prostori, najem poslovnih prostorov, najemnine).
 • Javni red in mir
  Področje komunalno redarske službe in inšpekcijskih opravil ter ohranjanja javnega reda in miru.
 • Splošno
  Splošne zadeve, od informacij javnega značaja do upravnih postopkov.