Področje javnih vodovodov, javne kanalizacije, javnih sanitarij in javne razsvetljave plinovodov in toplovodov, komunalnih odpadkov, deponij in ekoloških otokov, občinskih javnih cest, državnih cest in avtocest, področje urejanja plakatiranja in oglaševanja, področje vzdrževanja zelenic in drugih javnih površin.